weby pro nejsevernější čechy

Kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích

V centru obce Petrovice (část Jablonného v Podještědí) u průchozí silnice č. 270 stojí na mírním návrší kostel Nejsvětější Trojice.
Na wiki:

Římskokatolický filiální kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích je pozdně barokní sakrální stavba. Od 1965 je kostel chráněn jako kulturní památka.

Jedná se o obdélný kostel se segmentově uzavřeným presbytářem a hladkým průčelím, které je vršeno štítem do něhož je vsazena dřevěná zvonice. Má bosovaný empírový portál s pilastry. Boky kostela jsou hladké. Uvnitř je plochý strop. Dřevěná kruchta spočívá na dvou pilířích.

Zařízení je empírové z první poloviny 19. století. Je stylově jednotné, avšak poškozené. Na oltáři se vpravo nachází socha sv. Josefa v expresívním slohu z první poloviny 18. století. V kostele jsou dva umělecky hodnotné obrazy: sv. Vavřince a Panny Marie Karlovské z doby kolem roku 1758.

Obecní web stručně:

Nejcennější stavbou je kostel Nejsv. Trojice, postavený v pozdně barokním slohu v roce 1829 či 1815 až 1816. Je obdélný s dřevěnou zvonicí, roku 1884 byl renovován.

Památkový katalog:

Kostel Nejsvětější Trojice s přilehlým hřbitovem nalezneme ve střední části obce při silnici vedoucí do Žitavy. Kostel byl postaven v letech 1815–1816 v místech někdejšího panského dvora. Novostavba částečně využila objektu starší sýpky. Relikty jejího obvodového zdiva s charakteristickými okenními otvory a barokním členěním fasád se dochovaly ve hmotě zdiva na severním a západním průčelí. Mapa stabilního katastru z roku 1843 zachycuje stavbu kostela ve shodné půdorysné stopě, ovšem se sakristií na severní straně presbytáře. Ta byla přesunuta na jižní průčelí pravděpodobně koncem 19. století.

Kostel představuje jednolodní orientovanou zděnou stavbu zakončenou odsazeným, segmentově zaobleným presbytářem, který od jihu rozšiřuje mladší přístavba sakristie. Jednotlivé průčelí opatřená hladkými omítkami člení lizénová pole doplněné jednoduchou fabionovou římsou. Interiér prostorné lodě a kněžiště prosvětlují půlkruhově zakončené okenní otvory lemované štukovými šambránami s naznačenými klenáky. Vstupní západní průčelí zakončené vysokým oblým štítem prolamuje v úrovni patra trojice okenních otvorů. Středové, půlkruhově zakončené okno s pískovcovým parapetem doprovází po stranách obdélné zazděné otvory. Osově umístěný vstup je osazen ve velkoryse pojatém pískovcovém portálu. Stlačeným obloukem zakončené bosované ostění, lemuje dvojice pilastrů nesoucí překlad v podobě profilované římsy zdobené zubořezem. Římsu doplňuje obloučkový ornament opakující se i na portálu bočního vstupu a v interiéru na varhaní kruchtě a křtitelnici. Na západní okraj hřebene sedlové střechy dosedá oplechovaný hranol věžičky, zakončený cibulovou bání s lucernou. Rozsáhlé destrukce vnějších omítek odhalují starší vrstvy omítek a různorodou strukturu zdiva naznačující složitější vývoj stavby. Zdivo s kvádrového pískovce doplňují plochy z lomového pískovce a cihelné vyzdívky. Na severní straně presbytáře nalezneme cihlovou zazdívku vstupu z někdejší sakristie a užšího otvoru schodiště na kazatelnu. Plochostropý interiér lodi přechází vítězným obloukem na rovněž plochostropé kněžiště.

Původní evidenční list památky:

Zděný, omítaný, obdélné jednolodí s užším půlkruhově uzavřeným presbytářem, boční sakristií při jižní stěně presbytáře. Loď 2 okenní osy, okna se segment. závěrem, presbytář i okno v šambráně s klenákem. V ose průčelí pravoúhlý portál se segment. závěrem s klenákem, bočními klenáky a boč. pilastry se stupňovitými hlavicemi, s přímou nadpražní římsou s plast. zubořezem. Nad portálem segment, uzavřené okno v šambráně. V bocích lichá pravoúhlá okna. Průčelí uzavřeno trojúhelníkovým štítem s horní zaoblenou hranou. Střecha sedlová, nad průčelím hranolová věž s lucernou a makovicí, krytá břidlicí. Sakristie s valbovou střechou, krytou břidlicí. V jižní stěně portál s klenákem, v nadpraží zubořez. Sakristie okna pravoúhlá v šambráně.

Loď plochostropá s barokní nástěnnou malbou, přemalovanou v 19. stol. V rozích sv. Evangelista, střed. výjev se štuk. zrcadlem – Assumpta. Presbytář i sakristie plochostropá. V presbytáři nástěn. malby – 3 symboly Krista v ovál. polích (pastýř, s hostií, s bož. srdcem).

Hl. oltář s obrazem Nejsv. Trojice. Boční oltáře: S. Immaculata, J sv. Josef. V lodi a presbytáři 3 barok. obrazy v kasul. rámech: sv. Vavřinec, sv. Jiří, P. Marie. Kazatelna barokní. V záp. části lodi dřevěná kruchta seg. vyhnutá ve stř. části do lodi.

Web o Lužických horách:

Na vyvýšenině uprostřed vsi stojí pozdně barokní kostel Nejsvětější Trojice, jehož stavba byla zahájena v roce 1815 a 11. listopadu následujícího roku byl vysvěcen. Kostel byl vystavěn na ruinách bývalé panské sýpky a zbytky jejích zdí s typickými okénky jsou dodnes součástí severní a západní stěny kostela. Roku 1884 byl kostel renovován. Jednolodní obdélná stavba je ukončena segmentově uzavřeným presbytářem, k němuž na jižní straně přiléhá sakristie. V průčelí na západní straně je zdobený pískovcový vstupní portál a nad štítem vyčnívá malá dřevěná věž s cibulovou bání a lucernou. Vnitřní zařízení pocházelo většinou z 1. poloviny 19. století. Na jednom z bočních oltářů byla pozoruhodná socha sv. Josefa z 1. poloviny 18. století a umělecky hodnotné byly také rokokové obrazy sv. Vavřince a Panny Marie Karlovské z doby kolem roku 1758. Na dřevěné kruchtě, podepřené dvěma pilíři, byly klasicistní varhany z roku 1830 od zákupského varhanáře Johanna Michaela Nasseho. Po 2. světové válce ale kostel zchátral a nějaký čas sloužil jako skladiště, takže dnes se v něm dochoval už jen poškozený hlavní oltář s obrazem Nejsvětější Trojice, kazatelna a křtitelnice. Ostatní vybavení včetně lavic bylo odvezeno nebo zničeno. Od roku 2014 se kostel postupně opravuje.

Jak je vidět z obrázků, kostel byl opraven. Nepřímo datovaná zpráva uvádí:

Filiální kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích byl postaven a vysvěcen 11. 11. 1816.
Obnova vnějšího pláště kostela byla s Boží pomocí dokončena.
K obnově přispěli MK ČR, Liberecký kraj, Římskokatolická farnost Jablonné, Diecéze litoměřická, Město Jablonné, místní obyvatelé a rekreanti. Všem dárcům děkujeme.
V kostele se každé září koná Divadelní festiválek. Letos (2021) proběhl již sedmý ročník.

P. Pavel M. Mayer OP, děkan

Další zpráva o rekonstrukci a plánech:

V pondělí 5. srpna 2019 se v Petrovicích u Jablonného konalo předání dokončené stavby, při které byl zrekonstruován vnější plášť budovy kostela Nejsvětější Trojice. Kontroly se zúčastnili zástupci stavebního odboru místního úřadu, odboru památkové péče Krajského úřadu v Liberci, jednatel zhotovující firmy a děkan farnosti Jablonné v Podještědí P. Pavel Mayer, OP. Ten na místě zmínil, jak je rád, že se oprava povedla, kostel může svítit novotou a krášlit obec Petrovice. Oprava interiéru kostela, který byl do současné doby jedenkrát za rok využíván jako součást divadelního festivalu, přijde na řadu až v dalších letech, tak aby kostel mohl opět sloužit liturgickým účelům.

Series Navigation<< Chrám Záštity Přesvaté Bohorodice (bývalá hřbitovní kaple) v Kralupech nad VltavouZvonice v Petrovicích >>
Tagy