weby pro nejsevernější čechy

Kostel svatého Václava v Dlažkovicích

Na mírném návrší nad rybníčkem ve středu obce Dlažkovice stojí kostel svatého Václava.

Kostel svatého Václava se samostatnou zvonicí v Dlažkovicích je raně barokní stavba postavená podle návrhu Giulia Broggia. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Kostel byl postaven v letech 1672–1675 stavitelem Giuliem Broggiem na místě původního gotického kostela, zmiňovaného již roku 1365.

Raně barokní jednolodní obdélná stavbu s obdélným presbytářem. Má dva postranní přístavky: sakristii a oratoř. Na severní straně je čtvercová předsíň. Boční fasády a presbytář jsou opatřeny pilastry a segmentovaně zakončenými okny. Sakristie a kaple jsou s lizénovými rámci a polokruhově zakončeným oknem. Předsíň je otevřená, má valenou klenbu s lunetami. Do lodi kostela má obdélný portál. V západním průčelí jsou dvě dvojice pilastrů, lizénové rámce s obdélným portálem opatřeným letopočtem 1675. Nad ním je rozeklaný nástavec se znakem. Nad průčelím je obdélný štít s bočními volutami a segmentovaným nástavcem. V nice průčelí je osazena terakotová socha Madony. Presbytář i loď mají valenou klenbu se stýkajícími se lunetami na pilastrech na mělkých přízedních pilířích. Zděná kruchta je postavena na dvou pilířích z roku 1751. Je podklenuta valeně. Ve východní části lodi, mezi pilíři, se nacházejí dvě mělké edikuly. Sakristie má valenou klenbu. Oratoř na jižní straně má plochý strop. Je otevřená do presbytáře polokruhovým oknem. V tarasové kostelní zdi je umístěn velmi starý smírčí kámen neznámého data.

Hlavní oltář pochází z konce 17. století. Je raně barokní s původním obrazem sv. Václava s Radslavem. Dva boční oltáře Klanění tří králů a Immaculaty jsou pseudobarokní, pocházející z 19. století. Jsou na nich přemalované obrazy od J. Štětiny z roku 1783. Obrazy sv. Barbory, Vincence Ferrerského a Norberta jsou rokokové. V kostele je také raně barokní obraz Nejsvětější Trojice s donátory z roku 1679 s uvedeným chronogramem. Barokní sochy sv. Václava, Jana Nepomuckého, Josefa a Ludmily pocházejí z 2. čtvrtiny 18. století. Křtitelnice je kamenná, opatřená dřevěným víkem se soškou Křtu Páně, je z 18. století. Kostel je vybaven barokními svícny.

Před průčelím kostela stojí terakotová socha sv. Jana Nepomuckého, u presbytáře pak socha sv. Barbory patronky horníků, pozůstatek po zdejší těžbě českých granátů, které se v okolí těžily od 17. století.

Součástí areálu je i mohutná barokní hranolová zvonice. Má obdélný vstup, rustikované přízemí a velká, polokruhem zakončená okna. Na čtyřboké střeše je dřevěná zvonička. Ve zvoničce se nacházejí dva zvony. Jeden ze zvonů je z roku 1498 a patří k nejstarším zvonům v kraji, druhý z roku 1618 byl přelit v roce 1755 a opatřen latinskou legendou.

Pozdně barokní budova fary je z roku 1793. Je obdélná, jednopatrová s obdélnými okny. Její chodba je sklenuta plackami a pásy. Schodiště má valenou klenbu.

Památkový katalog popisuje areál takto:

kostel sv. Václava

Jednolodní raně barokní kostel se čtvercovým presbytářem, přístavky sakristie a oratoře a čtvercovou předsíní. Kryt valbovou střechou dosedající na mohutný čtvercový štít se segmentovým nástavcem. Fasády s lizénovými rámci, bohatý hlavní vstupní portál.

zvonice

viz samostatné heslo

studánka

Drobná čtvercová zděná studánka z řezaných pískovcových kvádrů, kryta sedlovou stříškou z kamenných desek. V čelní straně otvor se segmentovým záklenkem, v něm plechová dvířka. Nad stříšku vyveden relikt litinové pumpy a pro čerpání vody.

opěrná zeď

Kamenná opěrná zeď terasy kostela z lomového čediče s příměsí lomové opuky, která slouží především jako šíbry mezi čedičem. Zděno na vyšší vrstvy světlé soudržné malty, druhotně prohozeno cementovou maltou.

Series Navigation<< Zvonice u kostela svatého Václava v DlažkovicíchHudební pavilon v sadech Československé armády v Chomutově >>
Tagy