weby pro nejsevernější čechy

Kostel Narození Panny Marie v Dubnici

U silnice, procházející obcí Dubnice, stojí na mírném návrší kostel Narození Panny Marie, obklopený hřbitovem, v jehož zdi je křížová cesta, v rozích hřbitovní kaple a márnice, za hřbitovem stojí dřevěný kříž, před kostelem kamenný kříž a pomník obětem válek.

Wikipedie podává stručnou informaci o kostele, jeho okolí v podstatě zmapované nikde není. Takže alespoň základní info:

Raně barokní sakrální stavba náleží pod Římskokatolickou farnost v Dubnici. Fara byla v Dubnici už v letech 1363 až 1422, při husitských válkách zanikla. Někdy kolem roku 1700 se obec nedaleko Stráže pod Ralskem znovu stala samostatnou farností. V době reformace byla ves silně evangelická. V letech 1699-1702 byl postaven farní kostel Narození Panny Marie. Gotická dřevořezba Madony z 15. století zde původně chovaná, byla asi památkou na dřívější svatyni. Většina zařízení zde uchovaného až do časů nejnovějšího pustošení ze strany vylupovačů památek pocházela z 2. poloviny 18. století. Fara však byla obnovena až roku 1858.

Od roku 1965 je kostel chráněn jako kulturní památka. V roce 2008 byly zahájeny práce na opravě havarijního stavu kostela, zejména střechy a báně.

V kostele byly dlouho umístěny varhany z roku 1713, které jsou dílem severočeské varhanářské rodiny Flecků. V 90. letech 20. století byly varhany restaurovány a kvůli havarijnímu stavu kostela byly přeneseny do kláštera dominikánu (velký refektář) v Jablonném v Podještědí.

Do památkově chráněného areálu patří kostel Narození Panny Marie obklopený hřbitovem, hřbitovní kaple, 13 zastavení křížové cesty a ohradní zeď obklopující celý areál. Stávající kostel vystavěn v letech 1699–1702, současná podoba areálu vznikla přestavbou na počátku 19. století. Celý areál sloužil jako poutní místo rozšířeného Mariánského kultu.

Umístění sochy Panny Marie s Ježíškem na hlavním oltáři kostela koresponduje s datem výstavby. Pozdně gotická socha byla na oltář umístěna na konci 17. století. Dnes je socha Madony stejně jako varhany umístěna v depozitáři Baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí.

Výstavba křížové cesty i hřbitovní kaple koresponduje s přestavbou kostela na počátku 19. století.

Původní evidenční list památky je sdílnější:

Jednolodní, s užším, pětiboce uzavřeným presbytářem, s bočními přízemními kaplemi při severní a jižní straně lodi pod presbytářem, s hranolovou věží v západním průčelí. V ose západního průčelí pravoúhlý portál s uchy a volutkami, s rozlomenou profilovanou supraportou. V bocích 2 pravoúhlé portály s uchy a kapkami. Nad portálem 2 sdružená okna v šambránách s uchy a kapkami, nad bočními portály jednoduchá okna v obdobné šambráně. Průčelí uzavřeno hranolovou věží, nad římsou ve střední části segmentová (???) báň s lucernou a makovicí, pobitá plechem. Loď 4 okenní osy, okna pravoúhlá s půlkruhovým závěrem v šambráně profil. Stěny lodi členěny pilastry. Na jižní stěně lodi nahoře sluneční hodiny, ve 3. okenní ose pravoúhlý portál s uchy a kapkami, s přímou naddveřní římsou. V bočních kaplích okna s portály, v šambráně s uchy a kapkami. Stříšky valbové. Presbytář 4 okna, pravoúhlá s půlkruhovým závěrem, s bočními římsami. Ve střeše presbytáře sanktusová vížka. Loď u presbytář sklenuty valenou klenbou s lunetami. Stěny členěny pilastry, nesoucími profilovanou římsu, pod okny v lodi výklenky se segmentovým závěrem. Ve stěnách lodi nad presbytářem v patře oratoře sklenuté valeně s lunetami. V přízemí rovněž. V boční kapli v severní stěně v přízemí sakristie. Na západní stěně lodi kruchta na 2 sloupech, podklenutá ve střední části valeně, v bocích valeně křížově, prostor nad kruchtou sklenut valeně křížově na 2. sloupech. Síň v západním průčelí podklenuta valeně křížově.

Vedle vchodu do sakristie se na stěně kostela nachází klasicistní náhrobek z roku 1805. Hranolový sokl s nápisem švabechem „Hier thet der Wohlerutürig Herr Pater Franz Tille ??? 26. september 1803“. Na soklu komolý jehlan, na čelní stěně ovál s kalichem a knihou, rámovaný dole girlandou, nahoře mašlí.

V severozápadním rohu hřbitova čtvercová kaple s mansardovou šindelovou střechou, portál půlkruhově uzavřený s klenákem. Plochostropá.

V ohradní zdi 14 zastavení křížové cesty ve výklencích. Nad výklenkem profilovaná římsa, ve střední části segmentově prohnutá, ve vrcholu soklík s železným křížkem. Spodní nárožní voluty, pod výklenkem plastické pole vykrajované.

Ohradní zeď vymezuje areál kostela. nepravidelný čtvercový půdorys, vchod z východu. Při vchodu pilíře.

A malá perlička, které je k nalezení na stručné infoceduli před kostelem – oltáře z místního kostela, které byly restaurovány, jsou dnes umístěny v kostele v obci Růžová nedaleko Děčína.

Series Navigation<< Hřbitovní kaple u kostela Narození Panny Marie v DubniciKaple (kostel) svatého Josefa v Rybništi >>
Tagy