weby pro nejsevernější čechy

Kostel svatých Šimona a Judy v Lenešicích

Na návsi v Lenešicích, tvořené okruhem ulice Knížete Václava, stojí kostel svatých Šimona a Judy.

O kostele, který už měl namále, na wiki a dalších místech:

Kostel svatého Šimona a Judy je římskokatolický farní kostel zasvěcený svatému Šimonovi a svatému Judovi v Lenešicích v okrese Louny. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. Stojí v západní části vesnice nedaleko lenešického zámku.

Původně románský kostel byl postaven ve třináctém století. Stavební úpravy proběhly v polovině šestnáctého a v letech 1666 a 1800. Poslední úprava zřejmě narušila statiku věže, což vedlo k jejímu zřícení dne 3. července 2008 v době, kdy začala její rekonstrukce. Po odklizení trosek proběhl archeologický průzkum, který odhalil základy v hloubce 150–180 cm pod úrovní terénu. Kromě nich byly nalezeny zbytky pravěkého obydlí, kovářské nebo železářské pece a keramický střep, který umožnil datování vzniku kostela do roku 1263, tedy o sto let později, než se původně předpokládalo.

V roce 2011 byla zahájena stavba nové věže. Náklady na rekonstrukci byly odhadnuty na osmnáct miliónů korun. Na podzim roku 2021 byly do obnovené věže umístěny nové hodiny, které jsou kopií stroje ze začátku dvacátého století. Hodiny instalované po druhé světové válce byly zničeny při zřícení věže a jejich torzo je umístěno v interiéru kostela. Nové hodiny stály 180 tisíc korun a byly uhrazeny z prostředků veřejné sbírky. V rámci Programu záchrany architektonického dědictví bylo v letech 1995–2014 na opravu památky čerpáno 2 470 000 Kč.

Jednolodní kostel má obdélný půdorys se čtverhranným presbytářem, ke kterému je na jižní straně přiložena sakristie. Fasády jsou členěné omítkovými pásy a obdélníkovými okny zakončenými stlačeným obloukem. Okna v presbytáři jsou oválná. V bočních stěnách lodi se dochovaly stopy polokruhově zakončených románských oken. Do zdi nad obdélným portálem je zasazená otlučená deska s erbem pánů z Veitmile z roku 1539. Loď s plochým stropem je polokruhovým vítězným obloukem oddělená od plackovou klenbou zaklenutého presbytáře. V západním průčelí stávala hranolová věž se dvěma řadami románských oken a latinským nápisem o výstavbě věže v roce 1262. Kazatelna a hlavní oltář pochází z poslední čtvrtiny osmnáctého století.

Památkový katalog (neaktuálně):

Původně románský kostel, orientovaný. Později několikrát přestavován, naposled r. 1800. Kněžiště s válcovým závěrem sklenuto plackou, loď plochostropá. Dne 3. 7. 2008 došlo po vichřici ke zřícení průčelí s věží, nyní se čelo kostela znovu buduje.

Cenná venkovská sakrální stavba středověkého původu, později několikrát upravovaná, je dokladem dlouhé historie obce a současně dominantou jejího středu.

Původní evidenční list památky:

Jednolodní, orientovaná budova z lámané opuky, postavená na obdélném půdorysu, neomítaná. Omítkami jsou opatřeny jen nároží, ostění oken a ze střechy vystupující část věže. Stejně široká loď jako kněžiště, s malou šestihrannou sanktusovou věžičkou. U jižního boku přístavek pro sakristii. V boč. zdivu lodi pabrána se zbytky půlkruh. ostění /z druhé strany půlkruh. oblouk/ – asi z dvojí přestavby před nynější – z lodi a kněžišti společné sedlové střechy vyčnívá čtverhranná věž. Její zvonice má z boků trojitá, z předu dvojitá románská okna, pod nimi jednoduché sklenuté okno. Na nárožníku uprostřed štítu kostela je starý nápis s poškozeným letopočtem /asi 1162/. Zastřešení věže barokní. Vnitřek kostela je světlý, jeho stěny jsou prolomeny jednoduch. obdél. okny, do kněžiště oválnými. Kněžiště s válcovým závěrem a podvěží sklenuty plackou, loď a sakristie plochostropé. Kruchta zděná, nesena těžkou klenbou.

O záchranu fatálně poškozeného kostela se postaral Lenešický okrašlovací spolek, který zajistil stavební obnovu ->

Lenešický okrašlovací spolek se těžce poškozeného kostela, jehož počátky sahají do doby po polovině 13. století, ujal po dohodě s místní farností a od roku 2009 řídí a realizuje jeho stavební obnovu. Dokázal zajistit přípravu projektu k dostavbě objektu, ale i finanční prostředky pro její realizaci. Ty byly získávány především prostřednictvím dotačních programů a sponzorských darů. Ve prospěch kostela se rovněž konaly kulturní akce a sbírky.

Díky aktivitě spolku byl odstraněn havarijní stav kostela, který byl obnoven v původní hmotě. Podařilo se také zajistit restaurování původního mobiliáře. Projekční i stavební práce byly prováděny za příkladné spolupráce s orgány památkové péče. Byla tak zachráněna mimořádně hodnotná stavba, která se znovu stala nejen místem liturgie, ale také setkávání a společenského života celé obce – spolek dále usiluje o maximální otevření kostela nejširší veřejnosti konáním koncertů, kulturních a společenských akcí.

Sdružení však svou činnost neomezuje jen na kostel sv. Šimona a Judy. Zaměřuje se na ochranu kulturního a historického dědictví obecně, věnuje se vlastivědné činnosti, poznávání regionální historie, obnově památek a podpoře místního cestovního ruchu či ochraně životního prostředí. Vedle obnovy kostela sv. Šimona a Judy tak spolek realizoval obnovu lenešické kaple sv. Jana Nepomuckého se sochou tohoto světce a obnovu Husovy zvonice. V současné době se věnuje i revitalizaci veřejného parku v okolí zvonice. Dlouhodobou a systematickou činností se spolek zasloužil o kultivování veřejného prostoru v místě svého působiště a obnovu místního památkového fondu. 

Series Navigation<< Kaple svatého Jana Nepomuckého v LenešicíchHusova zvonice na Tyršově náměstí v Lenešicích >>
Tagy