weby pro nejsevernější čechy

Kostel svatého Václava v Rychnově u Jablonce nad Nisou

V severní části Rychnova u Jablonce nad Nisou stojí kostel svatého Václava.
Na wiki:

Římskokatolický farní kostel svatého Václava v Rychnově u Jablonce nad Nisou je barokní sakrální stavba stojící severně nad říčkou Mohelkou obklopená hřbitovem. Od roku 1963 je kostel chráněn jako kulturní památka.

Kostel byl postaven v letech 1706–1711. Upravován byl v 19. století: v roce 1807 a v letech 1892–1894.

Kostel je orientovaný k severovýchodu. Je jednolodní a má obdélný, polygonálně ukončený presbytář. Po jeho severní straně se nachází věž, která má sakristii v přízemí. Průčelí kostela má tři osy, které jsou členěné pilastry a zakončeny obdélným trojúhelně ukončeným štítem s křídlatými bočními zdmi. V ose průčelí je obdélný portál s rozeklaným štítem a polokruhově ukončené okno. V bočních osách jsou niky, do kterých patří sochy sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého.

Presbytář i loď mají valenou klenbu s lunetami a pásy. Podvěží je sklenuto křížovou klenbou.

Hlavní oltář je pseudobarokní z roku 1868. Jsou na něm rokokové sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa a obraz sv. Václava od J. Hellicha z první poloviny 19. století. Boční oltáře a kazatelna pocházejí z 19. století. Dřevěná barokní křtitelnice je z první poloviny 18. století. Pneumatické varhany postavila v roce 1913 firma H. Shiffner.

Kostel je kulturní památkou:

Kostel sv. Václava z let 1704-1712 je jednou z nejstarších stavebních památek Rychnova. Autorem svatostánku, vycházejícího ještě z raného baroka byl stavitel Nikolas Reymond z Turnova.

Původní evidenční list památky:

Jednolodní, neorientovaný, obdélný, s polygonálním presbytářem a hranolovitou věží. Vnitřní prostor sklenut valeně s lunetami, kruchta dvoupatrová. Pěkný empírový vchod (původní klasicistní dveře s rohanským znakem). Barokní ostění je korunováno mohutným, plasticky vyvedeným valdštejnským znakem. Vznik kolem roku 1711. Uvnitř obraz sv. Václava od J. Hellicha z pol. 19. stol. Boční oltáře z let 1870-80.

O kostele na městském webu ->

Series Navigation<< Kamenná zvonice na zahradě domu ev.č. 54 v Jiřetíně pod JedlovouKostel svatého Vavřince v Chrastavě >>
Tagy