weby pro nejsevernější čechy

Márnice na bývalém hřbitově u kostela Navštívení Panny Marie v Lobendavě

V severním rohu bývalého hřbitova u kostela Navštívení Panny Marie v Lobendavě stojí ruina stavby, uváděné někdy jako márnice, někdy jako hřbitovní kaple.

Stavba je kulturní památkou:

Drobná jednoduchá budova sloužící jako márnice stojí na obdélném půdorysu, je krytá sedlovou střechou, nyní neomítaná a v torzálním stavu. Ve štítovém průčelí se nachází obdélný vstup, nad nímž se nachází stlačeným obloukem zaklenutá nika s křížem.

Fotografie v Památkovém katalogu zachycují stavbu ještě za lepších časů:

Lobendava, okr. Děčín, Ústecký kraj, kaple u kostela ve vsi (márnice), jižní průčelí, frontální pohled
Lobendava, okr. Děčín, Ústecký kraj, kaple u kostela ve vsi (márnice), severní průčelí, pohled od severovýchodu
Lobendava, okr. Děčín, Ústecký kraj, kaple u kostela ve vsi (márnice), jižní průčelí, pohled od jihozápadu

Karta ohrožené památky:

Kaple se nachází v areálu bývalého hřbitova kostela Navštívení Panny Marie v severozápadním dílu vesnice, v současné době v prostoru ovčí pastvy. Kaple stojí v severovýchodním rohu ohradní zdi, vymezující bývalý hřbitov kolem kostela Navštívení Panny Marie.

Drobnou kapli čtvercové dispozice v severním konci uzavírá segmentový závěr. Hlavním jižním průčelím se kaple otáčí do prostoru bývalého hřbitova.

Celá budova je postavena na drobně odskočený sokl z výrazných žulových kvádrů pečlivého opracování. Ze stejného materiálu je vyskládána západní zeď. Východní zeď a závěr jsou vyzděny z nepravidelně opracovaných nestejně velkých kamenných kvádrů, severní průčelí je zhotoveno ze smíšeného zdiva s převažujícím podílem tvrdě pálených tmavých cihel. Většina ploch kaple je v režné podobě, pouze na severním průčelí jsou dochovány zbytky omítek s hlazeným povrchem a vápenným nátěrem. Kaple je bez zastřešení, dochovala se cihelná korunní římsa výžlabkového profilu, na níž se v reliktech uchovala krytina z pálených bobrovek.

Jižní průčelí kaple se otáčí do prostoru hřbitova. Vyrůstá z mírně uskočeného soklu, který je zcela pohlcen v narostlém terénu a je ukončeno průběžnou profilovanou korunní římsou z cihel a štuku. Nad korunní římsou nasedá trojúhelný štít lemovaný předstupující římsou. V ploše štítu je otevřena široký výklenek uzavřený plným obloukem a s vloženým vysokým reliéfem latinského kříže. Průčelí člení tři osy. Do první a třetí osy zleva je prolomen úzký obdélný otvor s rovným překladem a předstupujícím kamenným parapetem. Do hlubších přímých špalet jsou vloženy jednoduché provlékané mříže. Ve střední ose leží obdélný dveřní otvor s rovným nadpražím, vymezený kamenný rámem. Nad překladem rámu je ve zdivu patrný cihelný vylehčovací oblouk. Východní průčelí je hladké bez otvorů. Tvoří jej plná kamenná zeď bez omítky, ukončená profilovanou cihelnou korunní římsou. Na římse jsou v maltovém lůžku uloženy pálené bobrovky. V horní severní polovině průčelí je pod korunní římsou otevřen drobný čtvercový otvor. Severní průčelí je hladké, vyskládané z neomítaných kamenných kvádrů nepravidelných hran. Průčelí je ukončeno profilovanou cihelnou korunní římsou. V ose průčelí je otevřen oválný okenní otvor. Otvor je vymezen dvoudílným kamenným ostěním. Jednotlivé díly tvoří kamenné kvádry s vysekaným elipsovým obloukem. Západní průčelí je hladké bez otvorů. Tvoří jej plná kamenná zeď bez omítky, ukončená profilovanou cihelnou korunní římsou. Na římse jsou v maltovém lůžku uloženy pálené bobrovky.

Interiér kaple je otevřen v důsledku zhroucení krovu. Prostor je složen ze čtvercové místnosti s připojenou segmentovou apsidou. Obvodové zdivo interiéru je cihlové, skládané do kamenných nárožních armatur. Zdivo je pokryto fragmenty mohutné hlazené omítky. Omítka je dvouvrstvá, kdy první vrstvu tvoří hladký, kompaktní podhoz s jemně mletým vápnem a plaveným světlým pískem ve hmotě. Druhou vrstvu tvoří tenká hladká štuková vrstva s vápenným nátěrem. Z interiéru je nad jižním průčelím patrný rub cihelného trojúhelného štítu. Na rubu se projevuje svislá zděná dráže po věšadle stolice krovu a vylehčovací plný oblouk ve hmotě zdiva.

Zničené kostely:

V rekonstrukci; zadní část střechy propadlá, přední zevnitř podepřena lešením. Zdivo nahoře dozděno včetně podstřešní římsy, nahoře provizorně přikryto lepenkou. Fasáda zničena. Bez dveří. Uvnitř trosky. Kaple je památkově chráněná. Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1843. Pozemek s kaplí patří církvi.

Že by se rekonstrukce objektu nějak významně posouvala vpřed se tvrdit v žádném případě nedá… Nějakou dobu údajně márnice sloužila jako salaš:

Zřícenina slouží k ustájení ovcí, patřících majiteli bývalé fary.

Původní vzhled márnice / kaple – rok 1987
Kaple v roce 2004
Postupující destrukce – vzhled v roce 2013
Series Navigation<< Kostel Navštívení Panny Marie v LobendavěKostel svaté Máří Magdalény v Krásné Lípě >>
Tagy