weby pro nejsevernější čechy

Kaple Bratrství u fary vedle kostela svatého Michaela archanděla v Litvínově

Součástí památkově chráněného areálu kostela svatého Michaela archanděla v Litvínově je budova fary s připojenou kaplí Bratrství.

Památkový katalog:

Barokní fara byla postavená ve dvou etapách v průběhu 18. století. Je to trojkřídlá patrová budova na půdorysu tvaru písmene U, k níž se na severu napojuje kaple se zvoničkou – ta svým závěrem vystupuje z půdorysu. Zbudována v letech 1769–73, na severu uzavřela nádvoří mezi farou a kostelem. Naposledy opravena v 90. letech 20. století.

Podrobný záznam o faře obsahuje i popis kaple:

Na pravé straně se k faře napojuje kaple, uplatňující se v tomto průčelí svým třístěnným presbytářem. Jeho střední stěna je členěná pouze pilastry, nacházejícími se vždy na každé straně hrany nároží; stejné pilastry jsou i na ostatních dvou stěnách, až na styk kaple s budovou fary. Pilastry nemají patku, hlavici tvoří zalamovaný pás kladí. V bočních stěnách presbytáře je okno ve špaletě, nahoře zakončené segmentovým obloukem. Okno je dělené na šest tabulek (vždy po dvou třikrát nad sebou), všechny tabulky jsou patrně otvíravými křídly. Pod oknem je široký plechový parapet, svažující se směrem dolů. Okna mají jednoduchou vnitřní mříž. V horní části kaple se nachází prostý pás kladí, hlavní římsa kaple je poměrně bohatě profilovaná. Střecha nad presbytářem je stanová s námětkem, krytá taškami.

Severozápadní průčelí (k parku) tvoří na levé straně kaple a vpravo pak fasáda fary. Loď kaple je členěná stejně, jako její presbytář – je zde i stejné okno. Loď má střechu společnou s farou; u přechodu lodi v presbytář se ve střeše nachází osmistěnná zvonička, krytá plechem (na straně k náměstí má černou barvu, na straně k parku zelenou). Její střecha je v dolní části cibulovitá, v horní přechází v jehlovou, vrcholící makovicí s křížem. Kříž má ramena ukončena drobným trojlistem, od křížení ramen diagonálně vedou krátké zvlněné pruty (vždy po jednom). Fasádu fary od kaple odděluje sdružený pilastr – podobný je i u pravého nároží. Ve střeše fary se nachází zděný vikýř, završený trojúhelným štítem a lemovaný římsou. V přední stěně vikýře je podávací otvor obdélného tvaru, nahoře s plochým segmentovým obloukem, uzavřený prkennými vrátky. Vikýř má sedlovou střechu, ve štítu je drobný obdélný větrací otvor.

Na jihozápadní straně (do dvora) se uplatňuje jak kaple, tak fara – společně tvoří půdorys tvaru písmene „U“. Na levé straně této dvorní kompozice je jihozápadní průčelí kaple. Sokl zde chybí, u obou nároží je opět pilastr a až směrem ven od pilastrů je tu i pás kladí. Uprostřed přízemí je kamenný portál s ušima a hlavním klenákem, nad nímž je ve štuku proveden ještě jeden podobný klenák. Vstup tvoří dřevěné dvoukřídlé rámové dveře, klasovitě bedněné (horní a dolní polovina mají směr vedení prken vzájemně zrcadlově obrácený), s kovanou klikou. Plochu přízemí člení lizénový rámec, uprostřed horního pásu (nad štukovým klenákem) s nízkým segmentovým obloukem. V patře, odděleném římsou, jsou dvě okna, stejná jako v patře severovýchodního a severozápadního průčelí (vnitřní mříž je pouze u okna v levé ose). Průčelí završuje hlavní římsa, obíhající – stejně jako mezipatrová – všechna následující průčelí. Jihovýchodní fasáda kaple je jednoosá, na levé straně s průběžným pilastrem a na pravé s lizénou. V přízemí je opět lizénový rám. Osu zde vyplňuje kruhové dvojité dřevěné okno, rozdělené křížem na čtyři tabulky. V patře je opět stejné okno, jako na předchozích průčelích, s vnitřní mříží.

 

Series Navigation<< Valdštejnská kaple v Pietním parku v LitvínověKaple v centru Poštovic >>
Tagy