weby pro nejsevernější čechy

Kaple Panny Marie u bývalého zámku Ledebour

V lese z místní slepé odbočky ze silnice č. 248 mezi Telnicí a Nakléřovem (či Knínicemi) poblíž pozůstatků zámku Ledebour stojí kaple Panny Marie.

Kaple byla vybudována jako součást širšího areálu zmíněného zámku.

Wiki:

Kaple Panny Marie v Telnici je sakrální stavbou nacházející se osamoceně v lese při Černém potoce v katastrálním území Knínice u Libouchce; náležela k již zaniklému ledebourskému zámku. Vně závěru kaple se nachází ledebourská hrobka. Duchovní správou patří do Římskokatolické farnosti Chlumec, která spadá pod ústecký vikariát litoměřické diecéze.

Jedná se o novogotickou obecní kapli z roku 1860. Je obdélná, má trojboký závěr a polygonální zvonicí nad štítem. Fasáda je s lizénovými rámci a vlysem hrotitých obloučků. Zařízení je novodobé. Zvon ve zvonici není. Kaple byla ve 21. století opravena.

Kaple je kulturní památkou:

Neogotická kaple Panny Marie byla postavena z kamenných (pískovcových) kvádrů po roce 1843. Je obdélného půdorysu s polygonálně uzavřeným presbytářem pod sedlovou střechou. Před hlavní průčelí předstupuje hranolová věž ukončená valbovou střechou.

Ves Telnice (Tellnitz) se rozkládá poblíž Nakléřovského průsmyku asi 9 kilometrů severozápadně od Ústí nad Labem. Dobu jejího vzniku neznáme, první písemné prameny o ní pocházejí až ze 30. let 16. století. Tehdy patřila k panství hradu Krupka, ve 20. letech 17. století byla připojena ke statku Všebořice a jeho součástí už zůstala.

Majitel Všebořic August Ledebour – Wichelin si nedaleko Telnice, při průjezdní silnici na Nakléřov, nechal postavit ve 40. letech 19. století na katastru obce Knínice lovecký zámek a to v sousedství starší hájovny (zanikl v 70. letech 20. století). Z areálu loveckého zámku se na severozápadě dochovala samostatně stojící zámecká kaple postavená v novogotickém stylu.

Literatura se v době výstavby zámecké kaple rozchází. Je uváděn rok 1840 či 1860, v německy psané vlastivědě je to rok 1880.

Kapli Panny Marie ani lovecký zámeček nezachycují mapy Stabilního katastru z roku 1843 (je zachycena jen hájovna). Objekt kaple byl doplněn při reambulaci stabilního katastru (v letech 1869 – 1881).

Samostatně stojící jednolodní neorientovaná neomítaná novogotická kaple zasvěcena Panně Marii se nachází v lese při Černém potoce v katastrálním území Knínice u Libouchce. Byla postavena z pískovcových kvádrů severozápadně od dnes již zaniklého ledebourského zámku. Průčelí kaple jsou opatřena předsazeným soklem a ukončena korunní římsou. Průběžná korunní římsa nese nad lodí střechu sedlovou, nad kněžištěm valbovou.

Kaple je obdélného půdorysu s polygonálně uzavřeným presbytářem. Před hlavní průčelí předstupuje dvojpatrová hranolová věž ukončená valbovou střechou (se sedlovými vikýři) přecházející v polygonální (šestiboký) jehlancový sanktusník završený makovicí a křížem. Zvonové patro na severu prolamuje hrotitě zaklenuté okno. Jednotlivá patra věže jsou oddělena profilovanou kordonovou římsou.

Do kaple se vstupuje jižním průčelím věže, které se otevírá hrotitým portálem s odstupňovaným pískovcovým ostěním. Zpřístupňují ho dva schodnicové stupně. Dvoukřídlé dřevěné dveře jsou pravoúhlé, svlakové, opatřené neogotickým kováním a klikou, horní část dveří v oblouku je pevná.

Nároží věže zpevňují dva odstupňované opěrné pilíře, které ukončuje vpadlina ve tvaru lomeného oblouku. Západní a východní průčelí prvního patra věže prostupuje pravoúhlé okno s okosením.

Nad portálem v patře věže se nachází nika, ve které je umístěna pískovcová socha Panny Marie se sepjatýma rukama a s korunkou na hlavě. Socha je postavena pod neogotickým baldachýnem na polygonální konzoli, která je součástí průběžné patrové kordonové římsy.

Boční fasády lodi jsou členěny jedenkrát odstupňovanými opěrnými pilíři zakončenými pultovou stříškou a třemi hrotitě zaklenutými okny. Kněžiště je zpevněno opěrnými pilíři a prolomeno jedním hrotitě zaklenutým oknem umístěným na severu.

Zámecká kaple je charakteristickým dokladem historizující architektury typické pro toto období. Nechal ji postavit ve 2. polovině 19. století August Ledebour – Wichelin v areálu dnes již zaniklého ledebourského loveckého zámku. Autor zámecké kaple není znám.

Hodnotná neogotická stavba se dochovala do současnosti bez podstatných stavebních změn a vykazuje vysokou kvalitu stavitelského a řemeslného přístupu. Celkovou hodnotu objektu podtrhují cenné dochované konstrukce, tvarosloví i detailní prvky.

Kaple Panny Marie navíc má vysokou hodnotu historickou, kdy dnes představuje poslední hodnotný fyzicky existující objekt bývalého areálu ledebourského loveckého zámečku.

Původní evidenční list památky:

1963 – Novogotická kaple z přitesaných kvádrů, neomítaná. Obdélná, s jednoduch. opěráky, s trojboce uzavřeným kněžištěm a v průčelí představenou hranolovou věží. Střecha lodi sedlová, věž krytá příkrou valbou s vikýřky. Okna a portál ve věži hrotité. Nad portálem v patře věže kamenná plastika na konsole pod baldachýnem. Kaple prázdná – bez vybavení. Neudržována, ale dosud v dobrém stavu. Používána jako skladiště.

1971 – Nutná oprava schodiště a narušených opěrných pilířů u silnice a oprava fasády.

Viz výše citovaná wiki – za kaplí má být údajně hrobka, na webu Zaniklých obcí a objektů je dokonce její foto:

Foto Ledebourské hrobky na webu Zaniklých obcí a objektů

Ale buď jsem úplně slepý, nebo je lokalizace udána nepřesně – nic takového jsem tu prostě neviděl…

Při pohledu zboku a zezadu zaujme zadní strana věže – ukazuje na to, že původní tvar střechy byl zcela jiný, že byla daleko vyšší a strmější. Ovšem výše citované prameny o změně/přestavbě mlčí.

Na webu Zničené kostely:

Loď má jen provizorní téměř plochou střechu (podle obrysů na věži byly krovy původně podstatně strmější). Okna jsou zabedněná. Zavřená, uvnitř je zpustošená. Nově jsou vykáceny stromy v širším okolí kaple.

Kaple stála při někdejším loveckém zámečku Ledeburgů, byla postavena někdy po roce 1843.

Novogotická, obdélná, z hrubě přitesaných kvádrů, má trojboce uzavřený presbytář s hrotitými okny, má fasádu členěnu odstupňovanými opěráky a hrotitými okny s kružbou. Představěná hranolová věž má hrotitá okna a v nice nad portálem je na konzoli v patře věže stojící kamenná socha Panny Marie v životní velikosti umístěná nad baldachýnem.

Kaple je prohlášena kulturní památkou. Pozemek s kaplí patří Lesům ČR, s.p.

Zdroj: Jiří Souček: Obrazová rukověť obcí a církevních staveb v okrese Ústí nad Labem

Series Navigation<< Kaple svatých Jana a Pavla v KnínicíchKaple svatého Michaela v Kozinci >>
Tagy