weby pro nejsevernější čechy

Kostel svatého Marka v Sušanech

Nad obcí Sušany (dnes část Strupčic) stojí kostel svatého Marka s přilehlým hřbitovem.

Kostel svatého Marka je římskokatolický kostel v Sušanech v okrese Chomutov. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka. Kostel stojí na nevýrazné hraně mělkého údolí na jižním okraji vesnice u místní komunikace do Škrle. Obklopuje ho hřbitovní zeď s márnicí. Na hřbitov se vchází obloukovou bránou s tympanonem.

Wiki praví:

Kostel byl v Sušanech postaven před rokem 1357, kdy byl poprvé písemně zmíněn jako farní; kněz sušanského beneficia se jmenoval Johann. Jeho patronem a pravděpodobně i majitelem části vsi tehdy byl Bernard z Vildenfelsu. Je možné, že sloužil jako tribunový kostel u dvorce místního šlechtice (již roku 1281 je zmiňován Petr ze Sušan). Během renesance byla rozšířena některá okna, ale zásadní přestavbou v barokním slohu prošel až roku 1729, kdy byla pravděpodobně přistavěna věž. V 17. století byla zdejší fara zrušena a až v roce 1777 byla nahrazena lokálií. V 19. století byla snížena střecha a z fasády odstraněny barokní ozdobné prvky. V roce 1994 začala oprava střechy a o pět let později byly do schránky na střeše kostelní věže vloženy dokumenty o dějinách kostela.

Stavba gotického kostela je jednolodní s čtvercovým presbytářem, ke kterému ze severu přiléhá o něco mladší sakristie zaklenutá valenou klenbou a přístupná gotickým portálem. Původní vstup do chrámové lodi vedl lomeným obloukem ze severu a dnes je zazděný. Hlavní loď je plochostropá a presbytář a přízemí věže jsou zaklenuté křížovou klenbou. Podlaha je pokrytá opukovou dlažbou. V západní části lodi stojí na jednoduchých pilířích barokní oratoř. Do vyšších pater věže vede dřevěné točité schodiště ve schodišťovém přístavku. Fasáda věže je pouze v nárožích zdobená jednoduchými lizénami. Barokní charakter si zachovala jen odstupňovaná korunní římsa věže. Stanová střecha na věži přechází do osmiboké lucerny zakončené jehlancem. Vybavení kostela bylo odvezeno do depozitářů nebo ukradeno.

V Památkovém katalogu je uvedeno:

Kostel, jehož jádro je z 2. pol. 14. stol., je obehnán ohradní zdí se zaklenutou branou, součástí zdi je i márnice. Stavba byla upravena r. 1729 a poté i v 19. stol. Jednolodní prostor je plochostropý, se štukovým zrcadlem. Podvěží zaklenuto křížově.

Obecně platí, že kostely patří k nejvýznamnějším a dominantním památkám v obci, což platí i pro kostel sv. Marka. Památkové hodnoty objektu spočívají v dochování řady autentických konstrukcí (zdivo, klenby …) a prvků (výplně otvorů, kamenické články …) s vysokou vypovídací schopností o stavebněhistorické genezi objektu a historickém stavitelství všeobecně. Řada z nich zvyšuje díky dochování historicky tradičního materiálu výplní i konstrukcí i estetickou hodnotu objektu. V rámci regionu se pak jedná o jeden z nejvýznamnějších dokladů gotické venkovské sakrální architektury s náročnějším uměleckým vybavením.

Ohradní zeď je vyzděna z plných pálených cihel na vazákovou vazbu mezi hranolové sloupky. Koruna zdiva je ukončena pultovou stříškou krytou na plocho kladenými cihlami. Ohradní zeď nese fragmenty omítek. Ohradní zeď je na západní straně prolomena obdélným tělesem brány ukončeným sedlovou stříškou a prolomenou obdélným otvorem vstupu s plným obloukem v záklenku. Na severu je prolomena obdélným vstupem s převýšenou korunou zdiva.

Původní evidenční list památky:

Zděný, orientovaný, omítaný objekt. Půdorys se skládá z předsazené hranolové věže, podélného jednolodí a odsazeného pravoúhle uzavřeného presbytáře. Při severní straně obdélná sakristie. Věž člení lisenové rámy, v přízemí pravoúhlý vstupní portál, okna v horním patře půlkruhová. Střecha stanová ukončena polygon. lucernou, kryta plechem. Loď nečleněna, okna uzavřena segmentem. Střecha kryta taškami. Podvěží zaklenuto křížově, loď plochostropá se štukovým zrcadlem, triumfálním lomeným obloukem připojen presbytář zaklenutý 1 polem žebrové klenby do konsol se středním kruhovým svorníkem. Nevhodné cementové omítky.

Series Navigation<< Hřbitovní kaple v ČížkovicíchHrobka rodiny Fischerů na hřbitově u kostela svatého Vavřince v Havrani >>
Tagy