weby pro nejsevernější čechy

Kaple svaté Anny v Brné

Na křižovatce ulic Sebuzínská, U Kapličky a V Průčelí v Brné (dnes část Ústí nad Labem) stojí kaple svaté Anny.
Na wiki:

Kaple svaté Anny Samotřetí v Brné v Ústí nad Labem je pozdně barokní stavba z roku 1756 zasvěcená svaté Anně.

Kaple je obdélná s půlkruhovým závěrem a šestibokou zvonicí s cibulkou na střeše. V cibulovité věžičce se nachází litinový zvon. V průčelí kaple jsou nárožní pilastry a římsa nesoucí štít s křídly. Nad vchodem je kartuš s letopočtem 1756. Uvnitř má kaple plochý strop. Interiér obsahuje lidové plastiky sv. Floriána, sv. Anny Samotřetí a sv. Josefa, které pocházejí z 1. poloviny 19. století. V minulosti kolem kaple stávala náves ve tvaru okrouhlice. Vede kolem ní silnice II/261, v Brné pojmenovaná jako Sebuzínská ulice. Od nedaleké konečné autobusové zastávky vede kolem kaple naučná stezka „Pod Vysokým Ostrým“ směřující přes Průčelskou rokli a labské úbočí na hrad Střekov.

Kaple leží na území farnosti Církvice. Od května 1958 je kaple kulturní památkou.

Kaple je kulturní památkou:

Barokní kaple v centru obce pochází z roku 1750. Je obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem pod sedlovou střechou. Nad vchodem s kamenným ostěním je kartuše s datací. Hlavní průčelí je ukončeno štítem s konkávně projmutými stranami.

1996 – soklová část dochována jen v ploše průčelí a končí za pilastrem za okoseným nárožím (dle fotodokumentace z roku 1976 byl po celém obvodu kaple patrný zvýrazněný sokl)

2010 – odvedení srážkových vod z bezprostředního okolí objektu, oprava střechy (nová krytina vč. doplňků, klempířské práce, případná oprava poškozeného krovu), očistění a úprava hrotnice věže vč. kříže, úprava vnitřních povrchů a oprava oken a dveří

Kaple sv. Anny se nachází na někdejší svažité návsi tvaru okrouhlice, při východní straně průjezdní komunikace podél Labe do Litoměřic. Jedná se o menší zděnou pozdně barokní kapli z roku 1750, obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem a šestibokou sanktusní věžičkou s cibulkou a makovicí na střeše, situovanou v mírném svahu. Průčelí je zdobené pilastry po obou stranách lemujícími mírně okosené nároží s profilovanou římsou, nad níž se zvedá štít s křídly konkávního tvaru. Střed štítu mírně předstupuje středovým rizalitem, a nachází se zde půlkruhově zakončený výklenek se soškou sv. Antonína Paduánského, který zdobí k patě oblouku šambrána s hlavním klenákem. Štít vrcholí nízkým trojúhelníkem, jehož základna kopíruje tvar předstupující profilované římsy konvexního tvaru a je završen křížem. Nad pravoúhlým vchodem s kamenným neomítaným ostěním je štuková kartuše s letopočtem 1750. Nad ní vystupuje z plochy fasády profilovaná půloblouková římsa. Segmentově ukončené okenní otvory na obou bočních stranách kaple mají šambrány se středovým klenákem a tzv. ušima. Dřevěné okenní i dveřní konstrukce jsou bez viditelného poškození. Podle fotodokumentace z roku 1976 byl po celém obvodu kaple patrný zvýrazněný sokl. Zřejmě od poslední opravy v roce 1996 je soklová část dochována jen v ploše průčelí a končí za pilastrem za okoseným nárožím. Střecha je pokryta taškami typu bobrovka, které jsou položeny na klasický dřevěný krov. Střešní výlezové okno je novodobé z plastu.

Součástí vybavení kaple je též zvon zavěšený v sanktusníku. Jedná se o novodobý zvon z roku 1947, který byl pořízen krátce po skončení války a to z důvodu konfiskace zvonu původního. Jedná se o zvon klasického tvaru, bez větších uměleckých či uměleckořemeslných ambicí. Na těle zvonu je nápis “Věnováno občanům Brné 1947”.

Kaplička je hodnotnou stavbou venkovské sakrální architektury. Představuje významný doklad drobné pozdně barokní architektury poloviny 18. století. Svým umístěním na urbanisticky významném místě dotvářela ráz okrouhlé návsi. Je též cenným dokladem místních dějin.

Původní evidenční list památky:

Obdélná s půlkruhovým závěrem v předu skosenými nárožími, sedlovou střechou, ze střechy vybíhá šestiboká zvonice s cibulkou krytou břidlicí. V průčelí členěna nárožními pilastry s římsou. Vchod s kamenným ostěním, v nadpraží segmentová římsa. V kartuši letopočet 1756. Boční okna segmentem zaklenutá. V průčelí štít s proláklými křídly, segmentem vyhnutou římsou nad středovou nikou, završený ve středu nízkým trojúhelníkem. Interier plochostropý. V roce 1971 – opravená, pouze drobné poškození omítky. Udržovaná. Vybavení novodobé.

Series Navigation<< Kaple Nejsvětější Trojice v Nové Vsi (Ústí nad Labem)Kaple svatého Jana Nepomuckého před zámkem v Protivíně >>
Tagy