weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice na hřbitově v Třebenicích

Na severovýchodě hřbitova v Třebenicích stojí zakomponována do ohradní zdi kaple Nejsvětější Trojice.

Kaple o rozměrech středního kostela je kulturní památkou jako součást chráněné skupiny:

kaple Nejsvětější Trojice
zvonice
kříž
ohradní zeď s bránou

Raně barokní kaple byla postavena v devadesátých letech 17. století, upravována byla koncem 19. století. V jejím exteriéru dominuje vstupní průčelí s portálem, zakončené štítem s volutami. Na hřbitově, vymezeném ohradní zdí, stojí dřevěná zvonice.

Hřbitovní areál, založený v 16. století, je dokladem vývoje sakrální architektury na konci 17. století a rovněž společenských změn, vedoucích k postupnému zakládání hřbitovů mimo hlavní zástavbu obce.

Kaple Nejsvětější Trojice byla postavena v letech 1692-96, obnovena byla roku 1896. Její fasády s lizénovými rámy a otvory v šambránách jsou jednoduché, nad vstupním portálem je kvalitní drobná socha Nejsvětější Trojice.

Kaple byla postavena nákladem svatojiřských benediktinek snad dle projektu litoměřického Giulia Broggia. Novodobá obnova proběhla v 90. letech 20. století.

Původní evidenční list památky je mnohem podrobnější:

Zděná, omítaná, orientovaná stavba, krytá sedlovou střechou s taškami, jednolodní. Průčelí má ve středu mělký risalit zesílený, stejně jako nároží vysokými pilastry. Hlavní římsa nese volutový, segmentem zakončený štít. V přízemí uprostřed pravoúhlý vchod s uchy a kapkami a segmentovým štítem v nadpraží, na kterém je umístěna mezi 2 vázami plastika sv. Trojice (Bůh sedí na podstavci s andílky, před sebou drží kříž s Kristovým tělem, Kristus má před sebou symbol ducha sv. – cca 70 cm). Boční stěny jsou dvouosé, s okny zakončenými segmentem, na jižní straně pravoúhlý vchod. Presbytář přímo uzavřen, má zaoblená nároží. Interiér: 2 klenební pole lodi jsou sklenuta valeně s lunetami a oddělena klenebními pasy, které spočívají na římse a pilastrech. V západní části zděná tribuna s balustrádou na segmentovém oblouku. Zaoblené rohy presbytáře jsou zdobeny zalamujícími se pilastry s nikami.

U kostela dřevěná, hranolová zvonice se stanovou střechou, krytou šindelem, s lucernou ve vrcholu. Východní stěna prolomena 2, severní 1 oknem.

V severozápadním rohu hřbitova před kostelem kamenný kříž. Na konkávním soklu s volutami po stranách, s reliéfem umrlčí hlavy, umístěn plochý štít s nápisem: Leta Panie 1732 D.g. Dece … le w Panu Paní Barbora Swesingrova, rozena Strido…wa, beivala Wobrocznicze … w wieku swym mladym 21 rocze dig gi Jan Buch wiezcnaw slavu a swietlo wieczne ať gi sviti nawieky.

1967: Kostel chátrá, je neudržovaný. Zvonice má špatnou střechu, hrozí brzká zkáza. Kříž značně zvětralý, plesnivý.

Kříž jsem při procházce po hřbitově kolem kaple zcela přehlédl, nemám ho ani na jednom záběru. Zvonice viz samostatný text.

Obecní web doplňuje:

Celý areál dnes již historického hřbitova je umístěn v centru města při komunikaci, procházející městem ve směru Lovosice – Libochovice. Jeho zvláštností je soustředění řady kulturních památek a současně jako klidový prostor s nezaměnitelnou atmosférou.

Nachází se zde řada hrobů bývalých německých obyvatel, hrobka rodiny Kraupnerovy, což byli majitelé továrny na zpracování ovoce, po roce 1948 známé pod názvem Fruta. Najdete zde dále hrob českého významného starosty MUDr. Paříka.

Pamětní kříž byl restaurován v roce 2002, ohradní zeď a objekt garáže na pohřební kočár, který je součástí ohradní zdi byl restaurován včetně zdi v letech 2002 –2003.

Další informace lze (poněkud překvapivě) najít na webu místního sboru dobrovolných hasičů:

Hřbitovní kaple Nejsvětější trojice ( „Dolní kostel“ ) vybudována v letech 1692-96, obnovená z obecních sbírek roku 1896 a znovu opravena v osmdesátých letech 20.st. Nad pískovcovým portálem je umístěna socha nejsvětější trojice sochaře F.S. J.N. Pettricha, kdysi slavného třebenického rodáka, působícího v Sasku a ve Vatikánu, kde je také pohřben. Dnes slouží jako síň pro konání pohřebních obřadů. Zařízení síně je novodobé. Do prostoru hřbitova, který je jako celek zapsanou kulturní památkou, byl osazen restaurovaný rokokový náhrobní kříž (samostatně zapsaná památka). V areálu hřbitova je i památkově chráněný strom lípa. Připravuje se i obnova bývalé márnice, nákladem města byla opravena bývalá garáž pohřebního vozu Spolku třebenických vysloužilců a ohradní zeď.

Series Navigation<< Zvonice na hřbitově v TřebenicíchKaple Nejsvětější Trojice ve Svoru >>
Tagy