weby pro nejsevernější čechy

Kostel svatého Mikuláše v Lounkách

Dominantou obce Lounky je kostel svatého Mikuláše s přilehlou zvonicí.
Wiki uvádí:

Římskokatolický filiální kostel svatého Mikuláše v Lounkách je gotická, částečně barokně přestavěná, sakrální stavba nacházející se v centru polabské vsi v církevním areálu. Kolem kostela byl dodatečně zvýšen okolní terén, což způsobilo současné zapuštění stavby do „suterénu“. Součástí areálu je i zvonice. Od roku 1964 je kostel chráněn společně s ohradní zdí, zvonicí a hřbitovní kaplí jako kulturní památka.

Na konci 13. století byl v místě postaven malý zděný kostel. Kolem roku 1400 byl rozšířen o dnešní polygonální presbytář s opěrnými pilíři. V 18. století byl kostel zbarokizován.

V rámci Programu záchrany architektonického dědictví bylo v letech 1995–2014 na opravu památky čerpáno 1 400 000 Kč (700 000 Kč v roce 1999 a 700 000 Kč v roce 2000).

Po severním boku je novější předsíň. Při západním průčelí stojí barokní sakristie. Nad západním průčelím lodi byl při této barokní úpravě vztyčen volutový štít a sanktusník. Loď má na jižní straně dvě zazděná raně gotická okénka. Na severní straně je zazděný pozdně gotický portál s profilovaným ostěním. Presbytář má hrotitá okna a portál vedoucí do sakristie pochází z období kolem roku 1400. Valbový štít průčelí byl barokně upraven v 18. století.

Loď a presbytář mají křížové klenby z období kolem roku 1400. Žebra klínového profilu s výžlabky spočívají na jehlanových a figurálních konzolách. V presbytáři se zachoval pozdně gotický sanktuář. Zařízení kostela je barokní z 18. století.

V severovýchodním obvodu hřbitovní zdi je polygonální zděná zvonice s dřevěným patrem.

V Památkovém katalogu má areál několik částí:

Areál hřbitovního kostela na uměle zvýšeném návrší z konce 13. století byl přestavěn kolem roku 1400 a znovu v barokní době. Součástí areálu je barokní zvonice asi z 18. století s hrázděným, donedávna obedněným, patrem.

kostel sv. Mikuláše

Jednolodní kostel se čtvercovou lodí ze 13. stol. a polygonálním presbytářem z počátku 15. stol. Při severní straně je připojena barokní sakristie a předsíň. Interiér zaklenut křížovou žebrovou klenbou z roku 1400, ve zdivu pozdně gotický sanktuář.

ohradní zeď

Ohradní zeď z lomové opuky s kamennými deskami na koruně, která vymezuje areál hřbitova kolem kostela. Zeď je zřejmě barokní, z 18. století.

schodiště

Kamenné jednoramenné schodiště překonávající výškový rozdíl mezi úrovní terénu cesty a vrcholu uměle navršeného kostelního pahorku. Při hraně schodiště cihelný spádovaný kanálek odvodu dešťové vody.

zvonice (viz samostatné heslo)

hřbitovní kaple (viz samostatné heslo)

Původní evidenční list památky:

Podélná, jednolodní, omítnutá stavba z lomového zdiva. Odsazené presbytárium s trojbokým závěrem je poněkud posunuto z osy čtvercové lodi k severu. Na severu čtvercová sakristie, na záp. obdélná předsíň. Loď na jihovýchodním rohu opatřena silným, jednou odstupněným opěrákem. Je prolomena dvěma okny: na severu okno zaklenuto segmentem, na jihu bez kružby s profilem jen částečně ???. Po obou stranách jižního okna ve zdivu ostění dvou lomených okének. Pod oknem lodi je zazděný kamenný portál – patrný jen v horní části. Nahoře profil. částečně přerušená oknem. Na západní straně od lodí štít zhruba trojúhelného tvaru se zalamovanou římsou. Štít zdoben dvěma kartušemi. Presbyterium prolomeno třemi kamennými okny bez kružeb s jednoduchým profilem a opatřeno pěti jedno odstupněnými opěráky. Sakristie má vchod na severu obdélným portálem – ostění s ušima, v nadprůčelí růžice. Na západní straně sakristie, ve zdivu ostění půlkruhově zaklenuto, špaletované okénko. Předsíň prolomena vchodem na severu. Střechy : nad lodí tašková, na presbyteriu prejzová, nad předsíní a sakristií tašková. Interiér : na východní stěně předsíně půlkruhově zaklenutý portál s kamenným profilovaným ostěním, otevřeným do lodi. Loď zaklenuta jedním polem křížové klenby s hladkým kruhovým ???

Series Navigation<< Hřbitovní kaple u kostela svatého Mikuláše v LounkáchZvonice u kostela svatého Mikuláše v Lounkách >>
Tagy