weby pro nejsevernější čechy

Kostel svatých Petra a Pavla v Sutomi

Na svahu na severním okraji obce Sutom (část Třebenic) stojí kostel svatých Petra a Pavla s přilehlou dřevěnou zvonicí.

Římskokatolický farní kostel svatého Petra a Pavla v Sutomi je barokní sakrální stavba stojící na kraji obce, která je místní částí města Třebenice, na úpatí Sutomského vrchu. Vedle kostela stojí malá dřevěná zvonice. Od roku 1964 je kostel spolu s blízkou farou chráněn jako kulturní památka.

Wiki uvádí:

Kostel stojí na horním konci vesnice. Poprvé je připomínaný v 80. letech 14. století. Nynější barokní podoba kostela pochází z let 1716–1724. Autor této přestavby není s jistotou doložen, všeobecně však bývá připisována litoměřickému architektu Octaviu Broggiovi.

Jde o jednolodní neorientovaný obdélný kostel s poloválcovým závěrem a postranní sakristií. V patře se nachází oratoř. Boční fasády jsou s lizénovými rámci a vysoko umístěnými segmentově zakončenými okny. Závěr je hladký. Jsou zde opěrné pilíře. Sakristie má lizénové rámce a obdélná okna a dveře. Na hlavním průčelí jsou lizénové rámce, pilastry a plochý střední rizalit s obdélným portálem, nad kterým je znak. V průčelí je segmentově zakončené okno. Štít je obdélný, trojúhelníkově vyvrcholený s volutovými zdmi, pilastry, lizénovým rámcem a nikou.

Závěr kostela je sklenut konchou s třemi lunetami a dvěma pásy. Nad sakristií se do presbytáře otvírá velkým, segmentově zakončeným oknem oratoř, která má plochý strop. Triumfální oblouk v kostele je polokruhový. Loď má valenou klenbu s lunetami a pásy, které se sbíhají na pilastry. Kruchta je zděná, podklenutá širokým pásem valené klenby. Je nesena velkým, celou šíři lodi zabírajícím segmentovým obloukem.

Hlavní oltář je barokní z 1. čtvrtiny 18. století. Byl nově doplněný a je na něm obraz sv. Petra a Pavla spolu se skupinou Boha Otce a anděly v nástavci oltáře. Boční oltář je barokní. Je na něm obraz Panny Marie v akantovém rámu. Jeho mensa a tabernákl jsou novějšího data. Druhý oltář s barokním obrazem sv. Barbory pochází z počátku 18. století. Kazatelna pochází je stejného období jako je hlavní oltář. Na řečništi kazatelny jsou sošky evangelistů. Zpovědnice je rokoková. V kostele je obraz sv. Anny s Pannou Marií ze 17. století. Dále je zde obraz Korunování Panny Marie z 1. poloviny 18. století, obrazy sv. Vincence Ferrerského a sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století. Nacházejí se zde také barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava. Barokní kamenná křtitelnice s cínovou nádrží je datovaná do roku 1724.

Dne 20. května 1845 se zde konala svatba rodičů básníka a spisovatele Svatopluka Čecha.

V Památkovém katalogu je celý areál, čítající následující objekty:

Kostel: Jednolodní lizénami členěný kostel s půlkruhovým presbytářem a sakristií po boku je v hlavním průčelí ukončen křídlovým trojúhelným štítem s nikou se sochou světce. Interiér zaklenut valenou lunetovou klenbou, v západním konci lodi vložena kruchta.

Schodiště: Jednoramenné schodiště s jednou dlážděnou mezipodestou vymezeno dvojicí zídek z lomového kamene s pískovcovými deskami na koruně. Jednotlivé stupně vytesány z kamene.

Ohradní zeď: Plně zděná ohradní zeď z omítaného lomového kamene s kamennými deskami na koruně při patě zvýšené terasy kostela. Ohradní zeď prolomena jednou obdélnou vstupní brankou s dvoukřídlými vraty.

Zvonice viz samostatné heslo.

Kostel je zřejmě postupně (a pomalu) opravován, byť některá místa příliš velkou péči nenaznačují (totálně zarostlé schodiště, vymlácené okenní tabulky).

Series Navigation<< Zvonice u kostela svatých Petra a Pavla v SutomiKostel Narození Panny Marie v Třebenicích >>
Tagy