weby pro nejsevernější čechy

Hrobka rodiny Fischerů na hřbitově u kostela svatého Vavřince v Havrani

Nad obcí Havraň stojí kostel svatého Vavřince s přilehlým hřbitovem, na němž se nachází hrobka rodiny Fischerů.

Drobná stavba za kostelem přiléhá ke hřbitovní zdi. Zvláštní je, že cedule nad průčelím zřejmě hlásá, že rodina pocházela z Teplic, autorem náhrobních desek je dle signatury J. Schnabl z Mostu (Brüx), tudíž nejspíš nešlo o někoho bezvýznamného. Leč najít o této rodině (a dvou poněkud předčasně zemřelých dětech) jakékoli info se mi nepodařilo…

V Památkovém katalogu je celý areál, čítající následující objekty:

Hrobka:

Hrobka rodiny Fischerů je drobná zděná stavba na obdélném půdorysu. Fasády měly poměrně bohatou štukovou a terakotovou výzdobu, z níž se dochovala pouze část. Západní průčelí je dnes téměř bez omítky. V dolní části se nachází sokl (na něm omítka zůstala zachována). Fasáda je prolomena třemi zhruba stejně velkými obdélnými otvory – uprostřed je to otvor vstupní, po obou jeho stranách pak otvor okenní. Vstoupit do nadzemní části hrobky lze dřevěnými dveřmi rámové konstrukce, umístěnými v hluboké špaletě a přístupnými po dvou kamenných schodech. V dolní části dveří je obdélná, na šířku orientovaná výplň, ohraničená profilovanými lištami. Uprostřed výplně je zahloubený reliéf kříže, stojícího na podstavci, břevna ukončuje trojlístek. Vyšší část dveří odděluje profilovaná vodorovná lišta, nad níž je uprostřed ozdobný reliéfní motiv. Jde o kruh s vepsaným šestilistým květem, doplněný po obou stranách volutovitým motivem, směřujícím šikmo dolů. Ve střední a horní části dveří se nachází vysoká obdélná výplň, lemovaná profilovanými lištami. Nad touto výplní je obdélná, na šířku orientovaná vystupující deska s další výzdobou. Střed desky vyplňuje profilovaná římsa, směrem ke středu se zaobleně zvedající. Nad středem této římsy se nachází půlkruhový motiv – uvnitř s mušlí čí palmetou, pod středem římsy pak motiv se dvěma volutami. Na dveřích je ještě otisk již nedochovaného festonu. Ve cviklech nad římsou jsou vyryté dva ornamenty: stonek se zavinutými listy a tulipánovitým květem v rohu – květ směřuje k rohu – a blíže středu podobný stonek, směřující šikmo dolů. Na dveřích je ještě zbytek ozdobného kování kolem klíčového otvoru – srdčitého tvaru, nahoře s lilií. Okenní otvory jsou bez výplní, zabezpečuje je jednoduchá mříž z vodorovných a svislých prutů.

Na stěně mezi okenními a dveřním otvorem se nachází zbytek výzdoby, provedený na obou stranách stejně: je tu štukový kanelovaný pilastr – dnes již bez hlavice, s patkou, vystupující ze soklu – a dole nad soklem terakotová diamantová bosa. Ta je obdélná, orientovaná na výšku a lemovaná profilovanou římsou. Na západní stěně je u obou nároží z cihel vyzděná římsa ve funkci hlavice pilastru, v dolní části obložená terakotovým podřímsím s motivy tulipánovitých květů (špičky lístků směřují dolů). Pod podřímsím je uprostřed na štukové ploché římse ještě terakotový pětilistý květ (tři lístky jsou nahoře, dva dole). Římsová hlavice sahá i do bočních stran – na vnitřní straně k mříži okenního otvoru a na vnější (tj. bočních stěnách hrobky) v šíři zde umístěného pilastru. Na dříku pilastru je – zhruba nad polovinou jeho výšky – velké štukové obdélné, na výšku orientované pole, v němž je zasazen terakotový motiv. Jde o svisle situovanou palmovou ratolest a vavřínový věnec. Věnec je umístěný před ratolest v její dolní polovině, jeho okraje směřují vzhůru ke středu. Dole uprostřed je na věnec navázána široká mašle, jejíž vidlicovité konce směřují diagonálně dolů. V horní polovině palmové ratolesti je na každé straně ještě jedna další stuha, vedoucí zvlněně (na obou stranách s mírnými odchylkami tvaru) vzhůru. Konce stuhy jsou opět zastřižené do vidlice. Pod oběma okenními otvory byl další zdobný motiv, dnes se nachází již jen pod otvorem levým. Jde o štukové obdélné, na šířku orientované pole, v jehož středu je vepsaná čtvercová, na koso situovaná diamantová bosa. Západní stěnu ukončuje značně přesahující profilovaná hlavní římsa s dvojitým podřímsím – nahoře se zubořezem a dole s vejcovcem. Pod podřímsím je uprostřed stěny nápisová destička, lemovaná štukovou římsou. Na destičce tmavé barvy se nachází zlatý nápis, provedený ozdobným písmem: „Familie Fischer / Teplitz“ (slovo Teplitz v dolním řádku je výrazně menší, velká F jsou lemována drobnými volutami). Vpravo a vlevo od nápisové destičky je na fasádě pás z terakotového menadru o zhruba stejné výšce, jako má destička. U pravého (jihozápadního) nároží je vedle meandru torzo obdélné, na šířku orientované diamantové bosy. Západní průčelí vrcholí vysokým, poměrně masivním křížem, posazeným uprostřed hlavní římsy. Kříž má dvoustupňový sokl a ještě vlastní podstavec, jinak je prostý.

Na obou bočních fasádách se pravděpodobně opakovalo obdobné členění, jako na západní straně. Jižní průčelí (levé boční) je o něco zachovalejší, než protějškové severní. U obou nároží se nacházejí pilastry, dnes vesměs bez omítky. Na pilastru jihozápadního nároží se dochovalo velké štukové pole s terakotovou palmovou ratolestí a vavřínovým věncem a rovněž římsová hlavice pilastru s terakotovým podřímsím s motivy tulipánovitých květů a pětilistým květem. Také je zde hlavní římsa včetně podřímsí se zubořezem, vejcovcem a meandrem. Oproti západnímu průčelí je na jižní straně navíc torzo dalšího výzdobného prvku – pod pásem s meandrem je široká profilovaná římsa a pod ní zbytek další terakotové výzdoby. Nad hlavicí pilastru na jihozápadním nároží se dochovala dvě terakotová pole vedle sebe. Na pravém z nich je motiv květu s poupaty a listy – uprostřed je stonek s velkým, široce rozvinutým květem, vpravo a vlevo od středního stonku je pak vždy ještě jeden, zakončený poupětem – směřuje šikmo vzhůru na vnější stranu. Květ je doplněn velkými, bohatě členěnými listy, směřujícími diagonálně dolů na vnější stranu. Na levém terakotovém poli je velký široký list, umístěný téměř vodorovně zhruba v polovině výšky pole a směřující mírně dolů. Na severním průčelí (pravém bočním) v současné době omítka včetně terakotové výzdoby téměř neexistuje. Na pilastru severozápadního nároží se dosud nachází štukové pole s palmovou ratolestí a věncem a rovněž římsová hlavice, včetně květu. U jeho severovýchodního protějšku je již pouze římsová hlavice, avšak bez květu. Východní průčelí (zadní), tvořící zároveň svým umístěním v líci s ohradní zdí součást ohrazení areálu kostela, obsahuje opět pouze torzální zbytky původní výzdoby. I zde jsou u nároží pilastry – u obou je dochována římsová hlavice včetně květu a nad hlavicí pak výše popsaný motiv květu s poupaty. Na rozdíl od jižní fasády je na východní straně ještě torzo druhého postranního pole s listem – je zde zřejmé, že jde dohromady o jeden motiv. Na fasádě je také dosud podřímsí hlavní římsy a celý pás s meandry a diamantovou bosou u obou nároží.

Series Navigation<< Kostel svatého Marka v SušanechKostel svatého Vavřince v Havrani >>
Tagy