weby pro nejsevernější čechy

Kaple v Želénkách

U silnice, směřující z obce Želénky (dnes část Zabrušan) kolem hřbitova právě do Zabrušan, stojí ve svahu kaple.

Na wiki je v popisu obce zmínka:

Novobarokní stavba z roku 1933, vystavěná po vzoru původní barokní kaple, zbořené ve 30. letech 20. století spolu s jihovýchodní částí vsi z důvodu postupující těžby uhlí.

Kaple je kulturní památkou:

Areál tvoří drobná kaple s terénním schodištěm. Výstavba se datuje k roku 1933. Kaple je volnou replikou stavby, která stála na opačné straně obce. Původní kaple pocházela z druhé poloviny 18. století. V důsledku těžby byla stržena a v roce 1933 byla postavena její replika na jiném místě v obci.

Kaple je postavena v svahu na podélném půdorysu, nároží jsou okosená a hlavní štítové průčelí se vstupní osou je orientováno k západu. Hlavní průčelí je prolomeno mělkou segmentově zaklenutou nikou se vstupní osou, která je osazena původními dvoukřídlými dveřmi. Vstup je akcentován jednoduchou štukovou šambránou a dvěma kanelovanými pilastry po stranách. Boční fasády a půlkruhový závěr člení dva hladké pilastry. Dalšími dvěma pilastry je rytmizován i trojúhelníkový štít nad korunní římsou, jehož křídla jsou dvakrát segmentově vykrojena. Na vrcholu je umístěna kamenná koule. Na střed štítu je proražen kruhový otvor osazený historickým dřevěným okenním profilem, děleným diagonálně do čtyř polí. Podobná okna jsou na bočních průčelích. Všechny tři okenní otvory obíhá jednoduchá štuková šambrána. Nad závěrem kaple je vztyčen osmiboký dřevěný sanktusník se zvonem, ukončen je jehlancovou plechovou střechou, která má na špici patriarchální kříž. Sanktusníková věž s profilovanou podokenní i korunní římsou je otevřena osmi segmentovými oblouky. Sedlová střecha kaple a okraje štítu jsou kryty pálenou střešní taškou bobrovkou, střecha sanktusníku je oplechovaná.

Areál kaple v Želénkách je hodnotnou památkou hned v několika rovinách. V jedné rovině jde o hodnotnou sakrální architekturu dokládající duchovní život v obci. Ale zcela výjimečná je historie areálu, kdy originální pozdně barokní kaple musela ustoupit těžbě, ale v úctě k tradici byla postavena její replika na bezpečném místě. Tato událost dělá z kaple v Želénkách jedinečný doklad vypovídajících o kulturních, sociálních i hospodářských dějinách místa.

Kaple

Drobná sakrální památka v podobě zděné kaple obdélné dispozice s půlkruhovým závěrem, kanelovanými pilastry v průčelí s okosenými nárožími, půlkruhovým vchodem, trojúhelným štítem a sanktusníkem na sedlové střeše, pochází z roku 1933.

Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1842. Byla zbořena asi ve 30. letech 20. století spolu s jihovýchodní částí vsi kvůli postupující těžbě uhlí. V roce 1933 byla podle jejího vzoru postavena nová kaple v severovýchodní části vsi.

Kaple je dokladem historického vývoje regionu a původní barokní prvky jsou ukázkou kvalitní drobné sakrální architektury. Stavba byla druhotné umístěna s velkým citem pro zasazení do kulturní krajiny, ve které tvoří významný krajinotvorný prvek.

Schodiště

Jednoduché kamenné schodiště vyrovnávající terén mezi brankou v plotě a vchodem do kaple. Schodiště je po obou stranách lemováno nízkou kamennou zídkou, jejíž koruna je kryta obdélnými deskami.

Schodiště vede k hlavnímu západnímu průčelí kaple a je rozdělené podestou na dvě části. Po stranách schodiště je nízká zídka s rovným překladem, která je u kaple zakončená dvěma sloupky. Zídka je podobně jako většina schodových stupnic provedená z litého betonu. Z původních překladů se zachovalo jen pár fragmentů.

Schodiště je neoddělitelnou architektonickou součástí areálu kaple, který je dokladem historického vývoje regionu a původní barokní prvky jsou ukázkou kvalitní drobné sakrální architektury. Stavba byla druhotné umístěna s velkým citem pro zasazení do kulturní krajiny, ve které tvoří významný krajinotvorný prvek.

Původní evidenční list památky

Jak je z aktuálních fotografií vidět, schodiště od žádné branky nevede. Po plotu, oddělujícím svah od silnice, který je vidět na fotodokumentaci Památkového katalogu, zbyl jen jeho zděný základ.

Kaple není v ideální kondici – sice to zvenčí vypadá na nějaké zásahy na fasádě, interiér je ale poničený vlhkostí, ze střechy se uvolňují na moha místech tašky bobrovky, na zadní straně pár držáků chybějícího hromosvodu, plech na sanktusníku silně orezlý a ze samotné věžičky odpadávají prkna. Dvojitý kříž na malé makovici sanktusníku nahnutý, ve věži visí zvon.

V evidence Zaniklých kostelů:

Středně velká kaple se sanktusníkem.

V rekonstrukci; omítka je opravená, zatím nenatřená. Střecha je mírně poškozená. Okna jsou rozbitá, zavřená.

Kaple byla postavena ve 2. polovině 18. století na původní návsi (na souřadnicích 50.597249°N, 13.782719°E). Na počátku 30. let 20. století byla celá jihovýchodní část vsi včetně části návsi zbořena kvůli postupující těžbě uhlí a kaple byla v roce 1933 rozebrána a znovu postavena na novém místě východně od vsi. – Kaple na původním místě je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1842.

Pozemek s kaplí patří obci Zabrušany.

Series Navigation<< Kaple Panny Marie Pomocné na hřbitově v DuchcověHřbitovní kaple u městského hřbitova ve Šluknově >>
Tagy