weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Františka Serafinského v Prosmykách

V bývalé obci Prosmyky, což je dnes v podstatě předměstí Lovosic, stojí kaple svatého Františka Serafinského.

V průmyslové zóně, která po vysídlené obci zbyla, na jejím východním okraji stojí v ohradní zdi velká a zdobná stavba, která je kulturní památkou. Jedna z mála dochovaných budov obce zbourané v 70. letech 20. století kvůli stavbě labského uhelného překladiště. Dnes je součástí areálu lovosických technických služeb a nedávno byla opravena..

Wiki a další zdroje:

Kaple svatého Františka z Assisi (sv. Františka Serafinského) v Prosmykách je pozdně barokní sakrální stavba postavená v letech 1762-1763 stojící osamoceně uprostřed zaniklé obce na břehu řeky Labe. Duchovní správou patří pod Římskokatolickou farnost u Všech svatých v Litoměřicích. Je chráněna jako kulturní památka České republiky.

Stavba je obdélná, jednolodní. Má obdélný, na šířku situovaný presbytář s trojbokým mělkým závěrem, který je obrácený k jihu. Po jeho stranách se nacházejí obdélné přístavky. Na bočních fasádách se nachází dvojice pilastrů. Na závěru kaple a bočních přístavcích jsou oblamované pilastry. Okna jsou zakončená stlačeným obloukem. Na hlavním průčelí se v nárožích nacházejí dvě dvojice pilastrů s vylamovaným kladím a volutový štít s pilastry, lizénovým rámcem a vylamovaným trojúhelníkovým nástavcem. V ose fasády je obdélný portál a slepé oko. V ose štítu je nika se sochou sv. Františka.

Uvnitř je presbytář s koutovými pilastry. Presbytář je sklenut plackou. Triumfální oblouk je polokruhový, a je zdobený pilastry. Loď kaple je čtvercová. V klenbě lodi se nachází placka a pásy, které lemují čelní oblouky. Pásy a cípy klenby se sbíhají na pilastry zkosených rohů. V severní části kaple je kruchta bez podpor. Interiér je vyzdoben freskou ze 3. čtvrtiny 18. století a to tak, že na klenbě lodi je zobrazena Panna Maria v oblacích, Ježíš Kristus a Bůh Otec. Ve cviklech jsou čtyři malé chiaroscurové obrázky. Na poprsnici kruchty jsou ornamentální pole a hudoucí andělé. Na klenbě presbytáře je vymalován Kristus a Madona na oblacích. Ve spodní části obrazu je pak vymalován sv. František z Assisi. Na obou bočních stěnách jsou výjevy z legendy o sv. Františku. Obě boční prostory jsou sklenuty valenou klenbou se stýkajícími se lunetami.

Hlavní oltář kaple je rokokový a pochází z roku 1762. Je na něm obraz sv. Františka Serafinského. Dále jsou zde sochy dvou biskupů. Kazatelna je rokoková a jsou na ní sochy andílků.

Památkový katalog:

Kaple byla postavená v letech 1762-63. Jde o kvalitní barokní sakrální stavbu, členěnou sdruženými pilastry a otvory v kamenných ostěních. Nejzdobnější je vstupní průčelí, ukončené štítem se sochou sv. Františka, v sedlové střeše je zasazená zvonička.

Původní evidenční list památky (rok 1967):

Zděná omítaná neorientovaná stavba, presbytář na jižní straně, krytá sedlovou střechou s taškami, na podélném půdoryse se segmentem uzavřeným presbytářem a kaplí na západní straně. Průčelí je 1 osé, po stranách s dvojicemi pilastrů s kompozitními vysokými hlavicemi. Na hlavní římse spočívá volutový štít, členěný lisénami a dvojicí pilastrů, Uprostřed štítu nika, ve které je umístěna socha sv. Františka z Assisi. Boční fasády jsou členěny pilastry. Uvnitř zaklenuto 2 plackami, presbytář křížově. Rohy jsou zkoseny a zdobeny pilastry s rokajovými hlavicemi. Na severní straně vestavěna kruchta. Na stěnách i klenbě presbytáře i lodi nástěnné malby, zobrazující výjevy ze života sv. Františka, Dominika a Nejsvětější Trojice. Vysoce kvalitní ukázka barokního stavitelství, stav velmi špatný – hluboké praskliny ve zdech, opadané omítky.

Series Navigation<< Kostel Nejsvětější Trojice v ZahořanechHřbitovní kaple v Mlékojedech >>
Tagy