weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Jana Nepomuckého / Panny Marie ve Stradově

Na návsi v obci Stradov stojí kaple svatého Jana Nepomuckého.

Stručnou informaci o kapli, u níž stojí francouzský pomník bitvy u Chlumce, poskytuje informační cedule na místě, ovšem uvádí ji jako kapli Panny Marie:

Kaple ke prostá obdélníková stavba s půlkruhovým závěrem a nečleněnými zdmi. Byla postavena uprostřed návsi kolem roku 1780. Ve středu trojúhelníkového štítu s náznakem bočních volut je nika se sochou sv. Jana Nepomuckého. Uvnitř kaple je pamětní deska generála Heinricha de reuss-Schleize, která připomíná památku v bitvě padlého velitele 2. francouzské brigády sboru generála Vandamma. Kaple je jedinou stavbou, která se z celé vsi dochovala po bitvě z Chlumce roku 1813.

Další info:

Sedlová střecha má na vrcholu dřevěnou zvoničku s jehlancovou střechou a křížem na vrcholu. Interiér kaple je plochostropý s novodobým zařízením. Vchod pravoúhlý a fasády jsou členěny okny s půlkruhovým obloukem.

Na webu Chlumce:

Velmi hodnotná a kvalitní stavba venkovské kaple ze druhé poloviny 18. století je významným dokladem drobné sakrální architektury doznívajícího baroka na Ústecku. Plastika světce v nice představuje umělecky hodnotný projev lokální sochařské produkce. Návesní kaple Panny Marie reprezentuje význačný urbanistický i krajinotvorný prvek uplatňující se jako neodmyslitelná součást historického prostředí obce. Hodnotný je i zvon, který je je pozoruhodnou ukázkou staré zvonařské práce a významným dokladem původního vybavení kaple.

Kaple je kulturní památkou:

Kaple byla postavena kolen roku 1780, podle dochovaných zpráv jediná nebyla zničena při velkém požáru obce 30. srpna 1813. Tento požár byl zapříčiněn vojenskými akcemi v okolí během bitvy u Chlumce a Přestanova v rámci napoleonských válek.

Kaple Panny Marie je zděná stavba na obdélném půdoryse s půlkruhovým závěrem a zděným trojúhelníkovým štítem nad vchodem zdobeným po okrajích jednoduchými volutami a uprostřed výklenkem se sochou sv. Jana Nepomuckého. Obě boční strany jsou členěny jedním oknem se segmentovým obloukem, otvor je lemovaný profilovanou šambránou. Hlavní římsa po obvodu kaple je plochá bez profilace. Vstupní dvoukřídlé dveře jsou osazeny v jednoduše profilovaném ostění s tzv. ušima a kapkami. Na sedlové střeše s námětky s živičnou krytinou je uprostřed hřebene šestiboká dřevěná sanktusníková věžička s výraznou římsou pod lucernou s jehlancovou stříškou. Krytá je plechem a ukončená křížkem.

Kaple Panny Marie je cennou ukázkou drobné sakrální venkovské architektury přelomu barokního a klasicistního období a představuje nejcennější památkový objekt v obci. Jedinečnost kaple tkví vedle jejího umělecko-řemeslného řešení a nevyčíslitelné ceny stáří i v její ústřední úloze v legendě vztahující se k až zázračnému zachování během bitvy u Chlumce a Přestanova v roce 1813, kdy ostatní domy v obci lehly popelem a ona jediná zůstala stát.

Dle fotografií na netu musela kaple v nedávné době projít údržbou, aktuálně má odlišnou barevnost.

Series Navigation<< Kostel svatého Havla ve ChlumciKaple svatého Antonína Paduánského v Přestanově >>
Tagy