weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice v Tovární ulici v Dubí

V místě, kde do Tovární ulice v Dubí ústí ulice Údolí, stojí v chodníku u vozovky trojboká výklenková kaple.
Jedná se o kulturní památku:

Trojboká zděná kaple z roku 1730 má uprostřed stěn polokruhové niky, po stranách pilastry a nahoře trojúhelníkové štíty. V přední nice je reliéf Nejsvětější Trojice, v jedné boční socha sv. Antonína Paduánského. Třetí nika je dnes prázdná.

Trojbokou barokní kapli, která je známá jako sloup Nejsvětější Trojice a připomíná morovou ránu, nechal v roce 1730 postavit Johann Georg Walter. Jeho rodina vlastnila nedaleký mlýn Obere Buschmühle.

Zděná omítnutá kaple je postavená na půdorysu tvaru trojúhelníku. Přední stěna má v dolní části sokl, který obíhá celou stavbu. Uprostřed stěny se nacházejí dvě niky nad sebou. Velká horní je zakončená do půlkruhu, menší dolní je obdélná, situovaná na šířku. V horní nice je umístěn kamenný reliéf Nejsvětější Trojice. V jeho dolní části jsou kupy obláčků s andílčími hlavičkami. Uprostřed je dvojice hlaviček, které se k sobě obracejí. Mají krátké kučeravé vlasy, pod krkem jsou svěšená křidélka. O něco výše je na pravém okraji obláčků třetí hlavička, natočená do levého poloprofilu. Andílek má krátké vlnité vlasy, pod krkem je patrně křidélko (špatně zřetelné). Bůh Otec a Kristus sedí po stranách centrálně umístěné zemské sféry, která má nahoře uprostřed křížek. Bůh Otec je na pravé straně, pozice jeho těla je diagonální – směřuje horní částí doprava. Oděn je v řasnatý šat s dlouhými rukávy, dole vlevo rozevlátý. Sedí s pokrčenými koleny, bosé levé chodidlo spočívá na obláčku. Obě paže má ohnuté v lokti – pravou mírně, předloktí a ruka s otevřenou dlaní směřují dolů. V levé ruce přidržuje Bůh Otec zdobné žezlo, směřující horní částí nad levé rameno. Na hlavě, natočené k pravému rameni, jsou vlasy hůře zřetelné, místy je zřejmě pleš. Na bradě je velmi dlouhý zvlněný plnovous. Bůh Otec má pootevřená ústa s lehce svěšenými koutky. Také Kristus sedí s pokrčenými koleny, která směřují doprava. Levé chodidlo je opřené o obláček, pravé není viditelné. Kristus je nahý, pouze klín zakrývá plášť, přecházející sem ze zad. Pravá paže je ohnutá v lokti, předloktí pozdvižené před tělem, ruka v žehnajícím gestu spočívá na hrudi. Levá paže směřuje od těla, ruka přidržuje dlaní s nataženými prsty za dolní okraj velký kříž, který obemyká. Dolní část kříže je opřená o zemskou sféru, horní směřuje diagonálně nahoru doleva. Na horní části svislého břevna je nápisová tabulka s ohrnutým dolním okrajem. Kristus má na hlavě, mírně natočené k levému rameni, krátké vlnité vlasy ve výrazných pramenech, na bradě byl patrně krátký plnovous (není zřetelný). Pootevřená ústa se lehce usmívají. V horní části reliéfu je velká svatozář se střídavě kratšími a delšími svazky paprsků, doplněná na okraji a dole mezi svazky obláčky. Ve středu svatozáře je Duch svatý v podobě čelně situované holubice v letu (hlava dnes chybí).

V dolní nice přední stěny je kamenná deska, která má uprostřed oválnou, na šířku orientovanou kartuši. Její okraje se ve středu horní a dolní části rozšiřují ve dvě voluty vedle sebe, na bočních stranách pak v o něco větší jednu volutu. V kartuši je špatně čitelný dedikační nápis, dole s letopočtem 1730. Nad horní nikou je na stěně oválná, na šířku orientovaná kartuše, v níž je reliéf symbolů tří božských ctností – tedy víry, naděje a lásky. Ve středu je velké srdce, za nímž se křižují diagonálně směřující zbylé symboly. Kotva se dvěma zpětnými hroty směřuje zleva doprava, kříž s trojlistě zakončenými konci břeven opačně. Tuto střední partii přední stěny kaple lemuje u obou nároží pilastr s kanelovanou jónskou hlavicí a motivem čabraky pod římsou, vymezující hlavici na dolní straně. Pilastry nesou kladí, ohraničené nahoře a dole profilovanou římsou a nad pilastry vystupující. Římsy obíhají celou kapli. Přední stěna vrcholí trojúhelným štítem s profilovaným orámováním. Ve štítu je plastické trojúhelné pole s rozšířenými dolními rohy. Nároží kaple jsou konkávně vybraná. Obě boční stěny mají stejné členění jako přední. Půlkruhově zakončené niky jsou dole kratší, než na přední straně. V pravé boční stěně je dnes nika prázdná, v levé se nachází kamenná socha sv. Antonína Paduánského v podživotní velikosti. Světec stojí čelně s odlehčenou pravou nohou, rýsující se pod oděvem. Oděný je do řádového roucha, členěného nečetnými záhyby a přepásaného cingulem. Pravou paži má ohnutou v lokti, ruka spočívá na prsou. Levá paže směřuje podél těla, ruka drží zespodu mohutnou knihu, na které stojí Ježíšek. Knihu má světec opřenou levým okrajem o pas a levou nohu. Baculatý nahý Ježíšek je zobrazený v levém profilu, v chůzi s pokrčenou levou nohou a odlehčenou pravou nohou, která se opírá přední části chodidla o knihu. Ježíšek má na hlavě, natočené do levého poloprofilu, krátké kučeravé vlasy, ústa jsou pootevřená. Obě paže jsou ohnuté v lokti – levá ruka drží sv. Antonína Paduánského za bradu, pravá pravděpodobně spočívá na zadní straně světcovy hlavy. Střechu kaple kryjí bobrovky, v jejím středu je umístěn kovový patriarší kříž s trojlistě ukončenými břevny.

Kaple je hodnotnou ukázkou poměrně náročně provedené drobné barokní sakrální architektury, vybavené sochařskou výzdobou. Je dokladem dobové zbožnosti a zároveň součástí historie dané lokality. Zároveň jde o výrazný historický prvek veřejného prostoru města Dubí.

  • 1990 – restaurování (restaurování reliéfů), restaurátor: Bílek Michael
  • 2020 – restaurování (restaurování sochy sv. Antonína Paduánského), restaurátor: Brabec Jan

Původní evidenční list památky:

Morový sloupek – výklenková kaple z roku 1730. Trojboký zděný sloup s polokruhovými nikami, s nárožními pilastry a trojúhelníkovými nízkými štíty ve Fučíkově ulici. V jedné nice relief Nejsvětější Trojice, ostatní niky prázdné.

Series Navigation<< Kostel svatého Valentina v NovosedlicíchBývalá evangelická modlitebna v Krušnohorské ulici v Dubí >>
Tagy