weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Jana Křtitele v Janově

V centru obce Janov u silnice stojí kaple svatého Jana Křtitele.

O kapli informuje tabule v její blízkosti, něco se dá dohledat na netu a kaplička je dokonce kulturní památkou.

Drobná pozdně barokní zděná kaple má obdélný půdorys s odsazeným segmentovým závěrem. Architektonicky je lizénami členěna pouze čelní fasáda s trojúhelným, segmentově zakončeným štítem. V ose štítu je nika s konchou, ve které byla původně dřevěná soška.

Původní evidenční list památky se věnuje především stavební podobě:

Kaple na obdélném půdorysu s půlkruhovým valeně sklenutým závěrem, jinak plochostropá. Bez oken, v průčelí portál zaklenutý segmentem. Pod střechou probíhí profilovaná římsa, oddělující v průčelí štít s nikou. Střecha kryta plechem s dřevěnou věžičkou s lucernou pobitou plechem. V nice dřevěná socha svatého Jana Nepomuckého.

Obec Janov neměla vlastní kostel, místní obyvatelé docházeli na bohoslužby do Arnoltic. Prostá pozdně barokní obecní kaple s nevelkou věžičkou pro zvon byla zasvěcena sv. Janu Křtiteli. Ve výklenku v čelní stěně se nacházela drobná soška sv. Jana Nepomuckého.

Není známo datum výstavby památkově chráněné kaple, ani autor stavebních plánů. Kapli nezaznamenal soupis drobných památek z počátku 19. století. Objekt určitě stál koncem 18. století, kdy ho zmiňuje pamětní kniha farnosti v Arnolticích. Svátek sv. Jana Křtitele se v obci slavil 24. 6.

Marie Terezie 21. 08. 1751 vydala dekret Ohňový patent. Obsahoval nařízení, že v každé obci musí být zřízena zvonice. Cílem bylo důrazně informovat okolí o vzniklém požáru. V příloze patentu se také dovolovalo obci, která neměla kapli, využít novou zvonici i k plnění funkce církevní. Podmínkou však musel být přesně stanovený řád a způsob zvonění, včetně stanovené osoby-vartýře, která směla zvonění obsluhovat. Vydání patentu bylo pravděpodobným podnětem k zbudování janovské kaple. Jeden z dodatků také nařizoval obci, která neměla v blízkosti rybník, vybudovat ve středu obce vodní nádrž. Josef II. 24.01.1787 vydal ještě jeden upřesňující patent s podrobnějšími funkcemi protipožárního opatření. F. Kabourek, který prováděl opravu kaple uvedl, že na jednom z trámů nalezl letopočet 1757. Janovská kaple se začala stavět bez božího svolení a i když byla delší dobu již dostavěná a místní se k ní chodili modlit, tak přesto nebyla farností v Arnolticích církevně respektována. Ze stavebních změn zaujme několikrát změněné vstupní schodiště. Nejprve v r. 1925 při elektrifikaci obce a pak při výstavbě silnice.

Series Navigation<< Kostel svaté Anny ve Skalici u České LípyKostel svatého Václava v Lovosicích >>
Tagy