weby pro nejsevernější čechy

Kostel svaté Kateřiny na náměstí 1. máje v Chomutově

Naproti dominantní Městské věži kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí 1. máje v Chomutově stojí budova bývalého zámku, do níž je včleněn kostel svaté Kateřiny.
V sousedství dalších dvou mnohem dominantnějších kostelů tenhle „camfour“ v podstatě zaniká. Jeho zvláštní podoba je dána faktem, že zámek býval  komendou řádu německých rytířů, k níž kostel náležel. Z wiki a dalších zdrojů:

Kostel svaté Kateřiny, jehož vznik je datován před rok 1252, je nejcennější historickou památkou města Chomutova. Byl zřejmě již součástí panského dvora Bedřicha z Chomutova, syna Načeratova (Fridericus de Chomutov, filius Nacherati). Dokládá příchod gotiky na české území a zároveň je i jedním z nejstarších raně gotických kostelů v Evropě. Památkově chráněný kostel zasvěcený svaté Kateřině je spojen s východní stranou hlavního křídla zámku, který byl původně komendou řádu německých rytířů.

V závěru 18. století byl kostel v souvislosti se zánikem jezuitského řádu zrušen a sloužil jen jako skladiště. Díky záchraně této cenné gotické památky, které za komunistického režimu hrozila demolice, se tak do dnešních dní zachovala nejstarší románsko-gotické stavební fáze – příčná loď, fragmenty klenebních náběhů bývalé hlavní lodi a západní čtvercové věže a presbyterium z konce 13. století, které je významné zachovanými klenebními svorníky a patkami s rostlinnými motivy. 

Na místě dnešního chrámu stával původně starší panský kostel. Křížovnický řád německých rytířů, do jehož majetku se Chomutov dostal po roce 1252, zde v roce 1264 vybudoval komendu, tedy kombinaci hradu a kláštera. Hlavní obytná budova komendy přímo navazovala na západní průčelí kostela. Na východní straně nechali noví vlastníci přistavět mohutný polygonální presbytář, který byl dokončen v osmdesátých letech 13. století. V roce 1281 si ve svém odkazu vymínil Chotěbor z Račic, aby on a jeho manželka byli pohřbeni v řádovém kostele.

Chomutov se stal nejbohatším řádovým panstvím v Čechách, později však začalo docházet k jeho úpadku. Komendu a kostel poničil požár v roce 1408. Když byl v roce 1410 řád německých rytířů poražen vojsky polského krále Vladislava II. v bitvě u Grunwaldu, byl komtur Oldřich z Ústí roku 1411 donucen předat majetek českému králi Václavu IV. Převážně německé obyvatelstvo Chomutova patřilo mezi odpůrce kalicha a tak již roku 1421 byl Chomutov dobyt vojsky Jana Žižky a město vypleněno. Kostel, který byl spolu s komendou poškozen již při požáru města v roce 1408, utrpěl škody také v těchto bojích.

Od roku 1422 byla polorozbořená komenda a liduprázdné město dáno do zástavy bratrům Anargovi a Jindřichovi z Valdenberku. Později v roce 1488 se podařilo Benešovi z Veitmile († 1496) získat všechna práva k Chomutovu a zahájil přestavbu komendy na reprezentativní zámecké sídlo dle vzoru Albrechtsburgu v Míšni. Z této stavební fáze pochází známá sklípková klenba a některé architektonické detaily v prvním patře bývalého zámku (dnes prostory Oblastního muzea v Chomutově).

V renesančních úpravách zámku pak pokračoval jeho syn Šebestián. I když zámek roku 1520 vyhořel, byl dále upravován. Byla dostavěna jeho severní strana, přiléhající ke kostelu svaté Kateřiny.

Z řádového kostela se postupem času stala zámecká kaple, neboť pozdně gotické a renesanční přestavby komendy na zámecké sídlo v průběhu 15. a 16. století pohltily kostelní loď a západní věž do obytné části sídla.

Další úpravy kostela pocházejí z let 1571–1588, z období luteránsky orientovaných Lobkoviců (Lobkowitzů), kteří si v chrámu vytvořili rodové mauzoleum vestavbou krypty. S jeho budováním započal Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic († 1583) a pokračoval v něm jeho syn Bohuslav Jáchym. Na pohřebiště dnes upomínají fragmenty nástěnných maleb v presbytáři a příčné lodi a pozůstatky krypty u jižní zdi presbytáře. Bohuslav Jáchym se chomutovského panství zřekl v roce 1588 ve prospěch silně prokatolicky zaměřeného Jiřího Popela z Lobkovic, který svěřil správu kostela jezuitům.

V roce 1598 zámek i kostel vyhořely. Po vykoupení města z poddanství roku 1605 se stal Chomutov královským městem a zámek byl do roku 1627 přestavěn na radnici. Kostel byl pak používán jako radniční kaple pod správou jezuitů. Zrušení jezuitského řádu v roce 1773 mělo za následek i zrušení (odsvěcení) kostela. V roce 1790 byl kostel ve veřejné dražbě prodán radnímu Klingerovi pro potřeby města a vnitřní vybavení bylo postupně rozprodáno, zničeno nebo odvezeno. Kostel začal být využíván jako skladiště, sýpka i vozovna a postupně chátral. Na opravu se pomýšlelo od konce 19. století, došlo k ní však až v roce 1937, kdy byly zajištěny jen nejvíce ohrožené části

V šedesátých letech 20. století se rozhodovalo, zda bude kostel stržen nebo opraven. Nakonec sloužil až do roku 1990 jako skladiště.

V roce 1991 byly zahájeny opravy a v listopadu roku 2000 byl kostel po více než 200 letech znovu otevřen pro veřejnost. Konají se zde výstavy a koncerty a je možné jej navštívit také v rámci prohlídky expozice Oblastního muzea. Jednou ročně bývá v kostele katolická poutní bohoslužba. Částečně přístupné je také pozdně gotické a renesanční sklepení, do něhož se vstupuje předsíní v bývalé lodi kostela.

V Památkovém katalogu je kostel zahrnut do hesla radnice, které je členěno na bývalá komenda Řádu německých rytířů a samotný kostel sv. Kateřiny:

Kostel, jehož hlavní a příčná loď pochází z 2. čtvrtiny 13. st., je dokladem přechodu mezi románským a gotickým slohem. Kněžiště pochází z r. 1280, kdy byl kostel upravován řádem německých rytířů. Později kostel sloužil jako zámecká a radniční kaple.

Trocha historie:

Pohlednice nakladatelství Orbis Praha, foto A. Holub, odesláno 14. 6. 1977
Pohlednice nakladatelství Pravda Bratislava, foto Ivan Tichý, 80. léta 20. století
Pohlednice nakladatelství Pravda Bratislava, foto Ivan Tichý, odesláno 14. 8. 1984
Series Navigation<< Kostel svatého Ignáce z Loyoly na náměstí 1. máje v ChomutověKostel Nanebevzetí Panny Marie na náměstí 1. máje v Chomutově >>
Tagy