weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u kaple svaté Barbory v sadech Rudé armády v Duchcově

U zadní strany kaple svaté Barbory v Duchcově směrem do sadů Rudé armády stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je památkově chráněna jako součást areálu kaple:

Barokní plastika světce v kontrapostu zhotovená z šedě zabarveného pískovce, pocházející z 1. čtvrtiny 18. století, stojící hranolovém soklu na vysokém šestibokém kamenném podstavci s konkávně-konvexním dynamickým půdorysem.

Kvalitně vypracovaná plastika neznámého autora, jejíž dataci lze v dolní hranici vymezit jednak aktem beatifikace sv. Jana r . 1721, která oficiálně umožnila ztvárnění světcova jazyka, zázračně objeveného při prohlídce ostatků (zde na soklu) r. 1719, jednak dobou dokončení kaple, k níž byla plastika zjevně přikomponována, což bylo r. 1730 – 31. Výtvarné dekorativní prvky (páska se zbytky akantu) rovněž svědčí pro časové zařazení na počátek 30. let 18. století (světcovo svatořečení 1729).

Na vysokém, šestibokém, jednou odstupněném kamenném podstavci soklu s konkávně-konvexním dynamickým půdorysem ukončeným oblounem a převodkou umístěn hranolový sokl s mohutným podvalkem. Sokl po stranách sevřen volutovými konzolami s vegetabilními závěsy, které vynášejí soklovou římsu řešenou jako kladí. Na frontální straně soklu je čabraka s nízkým reliéfem andílčí hlavy s relikvií jazyka sv. Jana Nepomuckého, zářící paprskovou gloriolou. Pod čabrakou nápis v humanistické majuskule: „WAHRISTS // ST. JOHANIS / ZUNG / IST ANOCH UNVERWESEN,/ ABER FRAGE NICHT WARUMB, / SIE IST REDENDUNDSTUM / GEWESEN“ Na soklu na dvou stupních umístěna plastika sv. Jana Nepomuckého zhotovená z šedě zabarveného pískovce. Figura provedena v tradičním zobrazení, levá dolní končetina mírně předstupuje, šat bohatě ponderovaný, v pravé ruce drží biret, levá spočívá na prsou, k ní přináší letící andílek krucifix. Hlava světce provedena s pečlivou modelací detailu.

Doklad barokní plastiky regionálního okruhu černovické hutě. Ukázka kultu sv. Jana Nepomuckého.

Původní evidenční list památky (celé kaple):

Před vých. stranou kaple dvakrát odstupňovaný sokl nepravidelného půdorysu s úseky konkávních a konvexních ploch. Horní část soklu s volutami na bocích, vpředu reliéf andílčí hlafy a jazyka se svatozáří, pod tím německý nápis. Světec v pravé ruce s biretem, levou přitisknutou na prsa, kde mu andílek přidržuje krucifix.

Series Navigation<< Pamětní deska Casanovy na kapli svaté Barbory v sadech Rudé armády v DuchcověSchillerův kámen v parku v Lípové ulici v Duchcově >>
Tagy