weby pro nejsevernější čechy

Kříž na severním okraji Černěvsi

Na severním okraji Černěvsi u cesty, směřující na Lounky, stojí skryt mezi stromy kříž.

Na kříži je letopočet a text, vysvětlující vznik pamětního kříže jako válečného památníku. Podle něho alespoň něco málo dohledatelného. Ve Výroční zprávě Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 za rok 2009 je zmínka: „Během roku se na Komitét obrátil Dr. Z. Cikánek z obce Černěves, žádal o pomoc v poskytnutí informací o událostech z doby prusko−rakouské války v roce 1866 v jejich obci. Rovněž informoval o pomníčku, který se v Černěvsi nachází.“ Víc k nalezení ale ani ťuk.

Ve stínu stromů (na bocích lípy, u cesty asi akát) na nízké kvádrové základně obdélného půdorysu se zkosenou horní hranou stojí spodní etáž soklu. S výjimkou přední strany jsou stěny hladké, v čele je mělký obdélný výklenek s rámem s vykrojenými rohy, v němž je plasticky vyveden letopočet 1873. Druhá etáž soklu je oddělena hlavicí, vysunutou mírně vpřed. Přechod je realizován trojitou postupně se rozšiřující lištou, samotnou hlavici tvoří deska s okosenou horní hranou a plochou pro druhou etáž. Ta je tvořena kamenem ze zadní strany hladkým, postaveným na přední straně hlavice. Z boků a zepředu je druhá etáž tvarována – spodek do širšího kvádru, v jehož pravém horním rohu je vyryto jméno „Joseph“. Další, vyšší a užší část, je oddělena dvěma oblými lištami. Na čelní straně vpadlé nápisové pole se zkosenými rohy, v něm rytý zlacený text: „NA PAMÁTKU / PADLÝCH / V PRUSKO-RAKOUSKÉ / VÁLCE / R. 1866 NECHAL ZHOTOVIT / SEDLÁK Z ČERNĚVSI“. Kolem chybějících rohů rostlinný reliéfní dekor. Na horní straně soklu mírné rozšíření s římsou, na něm do středu směřované voluty, v jejichž těle jsou reliéfní listy. Vlny volut kryje shora patka, v níž zasazen kříž. Tento typ byl zřejmě vyráběn ve velkém, je k vidění na mnoha dalších místech křížem krážem naší zemí (poblíž např. Vědomice, u Stebna, v Janovicích v Podještědí, v Nových Křečanech). Hodí se opět popis symboliky, který mi poskytla už před dlouhým časem Klára Mágrová:

Dole jsou zkřížené pochodně ovázané stuhou. Když jsou směrovány dolů = symbol smrti.
Klečící anděl truchlí, drží květinu, ta je symbolicky směrem dolů (život skončil).
Horní chlapec (vpravo) drží věnec = symbol zmrtvýchvstání, vítězství. Vlevo drží kalich a hostii, symbol pravé víry.
Nahoře po svislém břevnu se asi pne vavřín = symbol nesmrtelnosti a věčného života, a akant (druh bodláku).
Vše odkazuje ke smrti a současně vyjadřuje naději na vzkříšení.

Na tomto kříži jsou některé prvky zlacené, chybí nápisová deska, za Kristem s rozevlátou bederní rouškou je paprsčitá svatozář v místě křížení břeven. Kristus hledí dolů, nad jeho hlavou cedulka INRI, konce trámů zdobeny rozvětveným rostlinným dekorem.

Spolek pro vojenská pietní místa

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova Chodouny-LounkyCentrální kříž hřbitova v Černěvsi >>
Tagy