weby pro nejsevernější čechy

Boží muka na návsi v Charvatcích

Na jižním okraji návsi v Charvatcích u silnice směrem na Radešín stojí boží muka.

Identifikovat tenhle objekt v pramenech nebylo úplně snadné – dostupné zdroje totiž popisují poněkud odlišný stav. Např. web nadřízené obce Martiněves:

Pozdně barokní boží muka z 18. století. Jedná se o kamenný válcový sloupek na čtyřbokém podstavci, na vrcholu sloupku je poškozený křížek s Kristem.

Obdobný popis v Památkovém katalogu:

Poměrně jednoduchá barokní kamenná boží muka tvoří sokl, na jehož stěnách je zrcadlo, dřík v podobě masivního sloupu s entazí a nahoře torzo kamenného kříže (?). Jde o doklad dobové kamenosochařské práce a zároveň i lidové zbožnosti.

Kamenná boží muka stojí na nízkém kamenném podstavci. Tvoří je sokl, dřík a kaplička. Sokl má dole podstavec, zaobleně přecházející v mírně užší vlastní hranolový sokl. Na všech čtyřech stěnách soklu je obdélné zrcadlo, nahoře a dole zubovitě vybíhající do tvaru kruhové úseče (na přední stěně je dnes v zrcadle nápis „294.“). Sokl ukončuje vysoká přesahující římsa. Dřík je provedený jako dosti masivní sloup s mírnou entazí a s kruhovou patkou i hlavicí. Na abaku je posazené torzo širokého kamenného kříže (? – v tom případě by šlo o dolní část svislého břevna), na jehož přední straně je litinový korpus Krista (obě tyto části jsou pravděpodobně pozdějšími doplňky).

Poznámka: popis odpovídá stavu v srpnu 2006.

A v tom je jádro pudla – torzo, považované někdy za kříž, někdy za sloup, nahoře nemá po kříži a Kristu dnes ani stopu (viz aktuální foto). Foto v Památkovém katalogu ukazuje dřívější stav:

Původní evidenční list památky ukazuje boží muka mezi stromy s ještě kompletním křížem:

Boží muka přes ulici proti čp. 65 na hranolovém soklu s patkou a římsou sloup s entasií, který je završen Krucifixem na němž je železný korpus Krista. Sokl a sloup z 18. století, kříž a korpusem nepochybně pozdější.

Boží muka nevypadají dobře, čemuž odpovídá jejich zařazení v Památkovém katalogu mezi ohrožené památky:

Památka, tj. pískovcový sloup na pískovcovém podstavci, se nachází při silnici v J části obce Charvatce, a to cca 250 m J od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Památka je tvořena fundamentem, podstavcem a sloupem. Památka je tvořena jednotným materiálem, a to jemnozrnným pískovcem. Památka pochází z 18. století.

Fundament památky je tvořen jedním nečleněným stupněm obdélného půdorysu o rozměrech 105 x 90 x 10 cm (š x v x h). Na něm stojí podstavec čtvercového půdorysu o rozměrech 53 x 53 x 108 cm (š x h x v). Na všech čtyřech stranách podstavce se nachází zrcadlo se segmentově vystouplou horní a spodní stranou. Zrcadlo na čelní straně obsahuje nápis (294). Podstavec ukončuje římsa. Na podstavci stojí sloup o spodním průměru cca 40 cm a výšce 175 cm. Patka sloupu je tvořena oblounem. Hlavici sloupu tvoří podvalek s krycí deskou.

2014 – Vrcholová část památky chybí. Památka je středně poškozena degradací kamene.


Series Navigation<< Boží muka u silnice na Martiněves v CharvatcíchBoží muka u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Charvatcích >>
Tagy