weby pro nejsevernější čechy

Školní kříž v Kunraticích u České Kamenice

Na hlavní silnici, procházející obcí Kunratice u České Kamenice, stojí poblíž budovy Místní lidové knihovny a Obecního úřadu Školní kříž.

Velmi stručně na webu Lužických hor:

U silnice stojí Školní kříž s letopočtem 1875, požehnaný po renovaci 25. června 2016.

Spolek pod Studencem o restaurování kříže:

Kříž, který stál před budovou bývalého obchodu a v současnosti nově přestavovaného sídla Obecního úřadu Kunratice, byl počátkem roku 2015 zničen. Při studiu původu této zničené památky lidové zbožnosti došlo k překvapujícímu rozuzlení její historie a významu. Šlo o významný symbol úrovně obce – Školní kříž. O jeho existenci v Kunraticích nebyly dosud vůbec žádné dostupné informace… V publikaci „Krajina pod Studencem v proměnách doby“ H. Slavíčková z Děčínského archivu uvádí: „…Vlastní školní budovu (Schulhaus) č.p. 58 měla obec Kunratice již v roce 1771. Stav původní budovy školy a její kapacita byly již nevyhovující, neboť roku 1838 se jednalo o nutnosti vystavět ve vsi novou, větší školní budovu, vyučování tou dobou navštěvovalo až sto dětí. Obec nakonec odkoupila dům č.p. 56, bývalý statek, v němž zřídila druhou školu. K zřízení památky lidové zbožnosti obcí patrně došlo, až v době kdy se vyučovalo v obou školních budovách.

Až dne 1. září 1925 byla zahájena výuka v nové moderní školní budově čp. 100, vystavěné uprostřed obce. Nad starou školou č.p. 58 stála dřevěná zvonička, doložená již k roku 1785. Po dalších sto šedesáti letech začala její konstrukce chátrat, aby stavba nakonec byla v šedesátých letech stržena. Když se v době první světové války rekvírovaly zvony, místní lidé ukryly jak zvon ze zvoničky, tak zvon ze hřbitova. Po válce je vrátily na původní místa, ale odvodu kovů prováděnému v době druhé světové války již neunikly. Ke zrušení moderní školy došlo roku 1975″.

O existenci bývalého školního kříže se však dozvídáme až po jeho zničení a to ze starých fotografií původní budovy školy č.p. 58, která stávala právě v těchto místech. Původní školu v Kunraticích nadále bude připomínat pouze obnovený Školní kříž…

Text na desce kříže: „Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zu einander.“ V překladu: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“

Projekt „Obnova zničeného kříže a jeho osvětlení v Kunraticích“ byl realizován za součinnosti Občanského sdružení pod Studencem a Obce Kunratice z grantu Nadace OF z programu Opomíjené památky, Nadace Via z programu „Fond kulturního dědictví“ a grantu města Česká Kamenice. Byl dále uskutečněn i díky finanční spoluúčasti Obce Kunratice a Občanského sdružení pod Studencem, které mimo vložených vlastních prostředků získalo finanční podporu od darů paní R. Hergetové, M. Nádvorníkové, J. Oleárníkové, L. Škvorákové a pánů M. Hlavničky, P. Kryštůfka, V. Kužela a R. Šedivého.

Požehnání obnovené sakrální památky – tzv. školního kříže v Kunraticích se konalo v sobotu 25. června 2016. Hlavní celebrant J. M. can. Karel Jordán Červený, děkan v České Kamenici, čestný kanovník kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích a terciář dominikánského řádu po krátké rozmluvě požehnal obnovené památce a účastníkům slavnostního setkání obyvatel.

Všem donátorům a soukromým dárcům mnohokrát děkujeme, bez této pomoci bychom nebyli schopni projet zrealizovat.

Restaurátoři: pánové Jan Fedorčák, Martin Šerák a Petr Podzemský odvedli překrásné dílo a jejich um pomohl navrátit další památku lidové zbožnosti v prostoru pod Studencem na Českokamenicku.

Series Navigation<< Grohmannův kříž v JetřichovicíchKříž u domu 21 v Kunraticích u České Kamenice >>
Tagy