weby pro nejsevernější čechy

Kříž u silnice na východním okraji Křesína

U silnice č. 246 na východním okraji Křesína směrem k místnímu hřbitovu a dále na Dubany stojí kamenný kříž.

Kříž, který mi zamotal hlavu, z něhož jsem zmaten jako veverka. Je totiž dvojčetem kříže u nedalekých Želevic. Na rozdíl od něho je však kulturní památkou:

Krucifix z roku 1833 je dokladem lidové zbožnosti. V dolní části hranolového soklu jsou české nápisy – o zhotovení kříže a citát z bible. Kříž má ramena zakončena do stylizovaného trojlistu, Kristovy nohy jsou netypicky přeloženy levá přes pravou.

Rozměry: výška 46 cm, výška 72 cm, výška 134 cm, výška 23 cm, šířka 70 cm, hloubka 70 cm

Jak nás informuje rytý nápis na památce, kříž nechali zhotovit zbožní obyvatelé obce Křesín.

Podle datace uvedené na soklové části podstavce pochází dílo z května r. 1833. EL uvádí 1838, snad bylo možné před restaurováním číst dataci i jako 1838?

V císařském otisku mapy stabilního katastru z r. 1843 i v indikační skice z let následujících je kříž zanesen. Z terénního památkového průzkumu se dozvídáme, že v r. 1967 byl objekt zvětralý, spravovaný železnou obručí. V r. 1974 je konstatováno, že je neudržovaný. Ve vyjádření památkového ústavu z r. 1996 se uvádí, že byla památka v nedávné minulosti závažně mechanicky poškozena do té míry, že se rozpadla na několik menších kamenných bloků, více či méně neúplných. Ohrožené fragmenty bylo doporučeno převézt do restaurátorského ateliéru. Snad šlo o oblast vlastního krucifixu, další vyjádření ze shodného roku uvádí, že bude rekonstruována chybějící část těla Krista dle tvarově totožného krucifixu v obci. Restaurátorská zpráva z této doby však není dostupná.

Kamenný kříž s ukřižovaným Kristem stojí na východním okraji vsi Křesín, při silnici na Dubany. Jde o rovinný terén, objekt má za sebou pole, čelem se obrací přes silnici k jihu k již solitérnímu poslednímu domu č. p. 102.

Památka se skládá z fundamentu, vyššího protáhlého podstavce s nápisy v dolní partii a na soklovém nástavci osazeného nevelkého kamenného kříže s korpusem Ježíše Krista. Celé dílo je zhotovené z pískovce. Po poslední obnově je podstavec polychromován bílošedým a tmavošedým patrně vápenným nátěrem, litery nápisů jsou obtaženy šedočernou barvou. V nice dříku podstavce je umístěna novodobá drobná sádrová barvená soška korunované Panny Marie s dítětem.

Fundament je zpředu dvoustupňový, nízký. Soklová část podstavce má prostý hranolový tvar. Na její čelní stěně a stěnách bočních jsou vyryty nápisy, zadní stěna je hladká. Na soklovou část navazuje užší dřík, oddělen je drobnou ustupující profilací. Dřík podstavce má svisle hranolový tvar přibližně čtvercového průřezu, jen z čelní stěny vystupuje mělký rizalit. V jeho středu je umístěna obloukem zakončená nika s profilovaným ostěním. Pod nikou je svěšena reliéfně vyvedená čabraka. Boční stěny jsou zdobeny obdélnými zrcadly, jen v obrysu vykrojenými, s dovnitř zaoblenými rohy. Dřík je obepnut v horní partii drobným profilovaným prstencem. Ukončující deska má římsovou profilaci, která ze tří pohledových stran přesahuje před dřík. Na čelní stěně je římsa vzedmutá do segmentového oblouku. Na římsové ukončující desce je umístěn soklový nástavec, na němž stojí kamenný kříž s korpusem Ježíše Krista. Kříž je jednoduchý latinský, jeho ramena jsou zakončena liliově. Kristus má ruce rozepjaté do širokého Y, hlavu skloněnou k pravému rameni, hledí přímo dolů. Na hlavě má posazenou masivnější trnovou korunu. Bederní rouška je přepásána provazem, její cípy volně splývají podél pravého Ježíšova boku. Na hrudním koši jsou expresivně zobrazena žebra. Nohy jsou překříženy levá přes pravou. Postava je strnulá. Nad hlavou Ježíše Krista, oproti kříži na západní straně Křesína, chybí nápis INRI.

V roce 1996 údajné restaurování (vyjádření k dalšímu postupu restaurování ze dne 12. 8. 1996, dle dostupných fotografií obnoveno teprve někdy po r. 2008), kameník: Zdeněk Novák

Památka dotváří charakter krajiny. Biblické citáty jsou dokladem obnovované písmácké tradice.

Nápisy:

  • PONJZIL SE POSLUSNÝ BYW AŽ DO SMR / TI, A TO SMRTI KŘJ / ŽE SW. PAWEL / K FIL P W 2 K. 8 W. (čelní stěna soklové části podstavce)
  • WEZMETE GHO ME / NA SE A VČTE SE / O__ ___ _ NALE / Z____ ____CINU / TI DUŠEM _____ / MATT 11 29 (pravá boční stěna soklové části podstavce)
  • IGNÁC A ROZALIE KLIM / _WY PLNIWŠE WŮLI / POSLEDNJ NORBER / TA BULANDRA SAU / SEDA KRZESYNSKE / HO POSTAWILI TEN / SWATY KRZJZ W / MESICI KWĚTNU 1833 (levá boční stěna soklové části podstavce)

U nápisů platí totéž, co jsem uvedl u předchozích křížů – vypadají, jak kdyby je tesal podle předlohy někdo kdo buď neuměl vůbec číst a psát; nebo někdo, kdo neuměl česky. Stranově převrácené N, někde chybí mezery mezi slovy, ta jsou nesmyslně rozdělena mezi řádky…

Series Navigation<< Kříž na křižovatce před domem čp. 62 v KřesíněKříž u silnice na západním okraji Křesína >>
Tagy