weby pro nejsevernější čechy

Gothův kříž v zahradě domu čp. 126 v Mařenicích

V místě, kde z hlavní silnice v Mařenicích odbočuje cesta ke zdejší kalvárii, je v zahradě domu čp. 126 umístěn kříž.

Zvláštní situace. Je v Mařenicích a okolí křížků několik, viditelných, veřejně přístupných. A jen ten jediný, který je skryt za plotem a větvemi okolní zeleně, má své jméno…

Web Spolku Drobné památky severních Čech informuje:

Kříž stojí na zahradě domu č.p. 126 pod Kalvárií vlevo od silnice z Kunratic.

Kříž původně stál u silnice, odkud byl současným majitelem domu č.p. 126 přesunut na zahradu. Svržená hlavice byla pro účely vyzdvižení osazena kovovou traverzou.

Na podstavci v mělkém obdélníkovém výklenku je rytý nápis, z něhož jsou čitelné pouze fragmenty: DEM ZWEG ? DERN JOSEPH UND WEIZEL ? ANNO 1833. V horní části je podstavec římsovitý. Sokl má na třech stranách mělké nahoře obloukovitě zvednuté výklenky s vystouplými reliéfy. Vpředu je klečící Ježíš vzhlížející k andělu s křížem na oblacích, na pravé straně je reliéf Kalvárie a vlevo reliéf Božího hrobu. Nad všemi výklenky jsou krátké nečitelné německé nápisy. Hlavice má do stran vysazené římsy, které jsou nad reliéfy obloukovitě zvednuté a završené kamenným konkávním stupněm. Rohy hlavice jsou poškozené, kovový kříž chybí. Kolem památky je kamenný obrubník, původně byly v rozích údajně kamenné sloupky spojené řetězem.

V mařenickém farním soupisu křížů a kaplí je o kříži uvedeno: „Železný kříž s barevně štafírovaným Spasitelem, pod nímž jsou na plechu namalované tři postavy, sv. Jana, sv. Marie a sv. Magdaleny. Kamenný podstavec. Ohrazen plůtkem. Zřídili bratři Wenzel a Joseph Goth, oba běliči z Mařenic, v roce 1833. Stojí na pravé straně pěšiny ve vesnici na pozemku Johanna Frankeho, sedláka z Mařenic č.p. 126. Na podstavci vpředu nad basreliefem Ježíše, modlícího se na hoře Olivetské je nápis: Vater! nicht wie ich will, sondern wie du willst. (Otče, nikoliv jak chci já, nýbrž jak chceš ty). Vpravo pod basreliefem Ježíše loučícího se s Marií: Mutter, weine nicht, ich erfülle meinen Pflicht. (Matko, neplač, plním svou povinnost). Vlevo nad basreliefem v hrobě ležícího Ježíše: Als Christus gestorben war, wurde er in ein neues Grab gelegt. (Když Kristus zemřel, byl uložen do nového hrobu). Na úpatí podstavce: Zur öffentlichen Andacht gewidmet von den Brüdern Joseph u. Wenzel Goth. Anno 1833. (K veřejné pobožnosti věnovali bratři Joseph a Wenzel Gothovi. Roku 1833). Zřizovatelé se zavázali k udržování.“

Z kříže je vidět pramálo. Dřív a mimo vegetační dobu zachycuje stav fotka na webu Drobných památek:

 

Series Navigation<< Kříž před kostelem svaté Máří Magdaleny v MařenicíchKříž u rozcestí naproti domu čp. 261 v Mařenicích >>
Tagy