weby pro nejsevernější čechy

Sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly, sv. Floriánem a sv. Barborou v Mnichově Hradišti

V blízkosti zámku v Mnichově Hradišti, proti vyústění ulice V Lípách do Zámecké, stojí na k silnici přiléhající terase sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly, sv. Floriánem a sv. Barborou.

Mimořádně hodnotný skulpturální doplněk blízkého zámeckého areálu, praví Památkový katalog o této skupině soch:

Sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly, sv. Floriánem a sv. Barborou z dílny sochaře Josefa Jelínka se nachází v blízkosti zámku, u J rohu zámeckého areálu.

Sochy světců v nadživotní velikosti jsou umístěny na rampě, k níž vedou 2 široké kamenné stupně. Podstavce jsou vsazeny do prosté nízké zídky z kamenných kvádrů, která je omítnuta bíle a otevírá se mírně směrem ke komunikaci. V hlavní ose rampy je umístěn mohutný hranolový sokl s přidruženými pilíři po stranách, na kterých jsou usazeny postavy andělů s křídly. Sokl je zakončený oblounem a deskovým plintem, z něhož vyrůstá podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého. Po jeho bočních stěnách se zavíjejí voluty, podstavec je završen přesahující římsovou hlavicí. Figura sv. Jana Nepomuckého spočívá na samostatném soklu a je prohnutá v důsledku kontrapostu a jakoby sleduje zakřivení luku. Hlava světce je otočena směrem vzhůru k nebi a zároveň zakloněna mírně dozadu v protipohybu s linií těla. Pozdvižená ruka sv. Jana dokončuje dramatické a působivé gesto figury. Vertikální vytažení postavy světce zajímavě doplňují diagonálně natočené osy těl andělů po stranách a dotvářejí tak celkové pojetí plastiky.

Postavy ostatních světců stojí samostatně na svých soklech na okrajích rampy – sv. Barbora napravo, vlevo sv. Florián. Ve hmotě zídky mezi světci jsou usazeny 2 pískovcové vázy. Po obou stranách rampy pokračují úseky nízké zdi, sledující terén.

Podrobnější popis podoby sousoší obsahuje původní evidenční list památky z roku 1971:

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého v nadživotní velikosti. Na rampě před zámkem, na dvou stupních, mírně se otevírající ve směru komunikace. Podstavce vsazeny do prosté nízké zídky. V ose rampy, na jejím středu, mohutný sokl, půdorysně zalamovaný, sarkofágové podoby, na něm ústřední skupina, nejvýše vyzdvižená, se sochou sv. Jana Nepomuckého a po stranách s anděly. V ostrých úhlech rampy plastiky sv. Barbory (napravo) a sv. Floriána (nalevo). Mezi nimi a středním sousoším po jedné váze, o nejnižší výšce. Plastiky usazeny na hranolovitých soklech, z jejichž postranních ploch jsou spuštěny nízké pilastry nabíhající dole v mohutné voluty, u bočních a soklů váz, s boků zploštěle. Sokl středního sousoší nasedá na konkávně vydutý podstavec, půdorysně zalamovaný, všechny nesou mocně vysazenou zalamovanou a odstupňovanou římsovou hlavici, v čele jsou zdobeny širokou zalamovanou páskou, mušlí s rokaji. Světci se symboly – sv. Barbora s věží při levé noze, sv. Florián se džberem v pravé ruce a hořícím domem pod ním. Obě postavy v poklidném postoji, sv. Florián rozkročený, levou nohu má předsunutou před tělo, pravou za tělo zasunutou, levou ruku přitisknutou ke hrudi. Sv. Barbora obě ruce zalomeny v loktech a předsunuty před prsa, levou rukou si přidržuje shrnutý šat. Obě postavy mají hlavy vytočeny k ústřední plastice, sv. Barbora nalevo, sv. Florián napravo. Postava sv. Jana Nepomuckého v účinném gestu, umocněném zdůrazněnou vertikálou jeho vzhůru vztyčené a k nebesům ukazující paže, podpořen diagonálami těl andělu usazených na bocích soklu.

List navíc obsahuje poznámku „stav špatný, restaurace v roce 1958 prováděná rest. soch. Preclíkem nedokončena„.

Sv. Florián a sv. Barbora by podle informací na webu místního lapidária (umístěno v kostele Tří králů s kaplí sv. Anny) měly být kopie: V lapidáriu se nachází více soch, které jsou  v majetku města Mnichova Hradiště.  Např. zde deponované a nevystavené originály dvou soch sv. Barbory a sv. Floriána ze sousoší sv. Jana Nepomuckého pod státním zámkem Mnichovo Hradiště.

Dle informací v tisku (Boleslavský Deník) byla socha restaurována: 21. 6. 2019 – Restaurování sousoší svatého Jana Nepomuckého se přiblížilo mílovými kroky. Na nadcházející tři měsíce jej zahalí lešení. Oprava už je podle města opravdu nutná. Bylo totiž prý značně mechanicky poškozeno a to kvůli povětrnostním vlivům i kvůli vzlínající vlhkosti. „Kompletní restaurátorský zásah, jehož cílem je zamezit další degradaci kamene a výdusků, a prodloužit tak životnost památky, povede restaurátorka Tereza Korbelová,“ uvedl za město Martin Weiss. Opravy sousoší si vyžádají více než tři čtvrtě milionu korun (790 tisíc). 570 tisíc půjde z dotačního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Zvláštní, jak velmi málo se dá o tak mocném artefaktu najít. Žádný donátor, žádný konkrétní letopočet, žádný důvod stavby a výběru doprovázejících světců. A bohužel i přes několikerou návštěvu města nemám v knihovně žádnou šikovnou publikaci, ve které by se dalo najít něco lepšího, než dosud citované. Takže ani ony výše zmíněné kopie nelze potvrdit či upřesnit

Encyklopedie Umělecké památky Čech ve svém druhém svazku tvrdí, že se jedná o sousoší sv. Jana Nepomuckého, Floriána, Heleny a andělů, pochází zhruba z roku 1740, obnovováno bylo v letech 1958-62.

Zámek, do jehož areálu bývá někdy sousoší zahrnováno, patřil v době vzniku soch Valdštejnům. Ovšem o sochách jsem v literatuře, související se zámkem, nic nenašel.

Series Navigation<< Socha svaté Anny u zámku v Mnichově HradištiSochy sv. Josefa z Arimatie a sv. Nikodéma u Božího hrobu v Mimoni >>
Tagy