weby pro nejsevernější čechy

Gotická křtitelnice v atriu Magistrátu v Mostě

V atriu budovy Magistrátu v Mostě je umístěna gotická křtitelnice.

Na vyzděném základu, který je umístěn na schodech a kryt svrchu dlažbou, stojí kamenná křtitelnice, řazená do 15. století. Podle tabulky na podstavci pochází z kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Albrechticích. Jméno kostela je však zjevně chybné, všechny ostatní zdroje hovoří o kostele Všech svatých.

Informuje o ní řada zdrojů:

Gotická křtitelnice patří mezí několik málo památek, jež byly přestěhovány ze zaniklých lokalit na Mostecku. Patřily k nim i Albrechtice s kostelem Všech svatých. Právě v prostorách tohoto kostela totiž křtitelnice stávala. Nestěhovala se však pouze jednou. Po rekatolizaci kostela jí bylo přisouzeno místo v exteriéru kostela. Přesněji řečeno u severní strany svatostánku, kde zůstala až do zbourání kostela. Po likvidaci obce v důsledku těžby uhlí byla památka přesunuta do lapidária mosteckého muzea a následně umístěna na své stávající místo do středu města.

Její strastiplná cesta skončila v atriu budovy Magistrátu města Most, nedaleko 1. náměstí. Odtud se snad již nebude muset znovu stěhovat. Rodáci z Albrechtic tak mají v Mostě památku na jejich zaniklý domov, kde mohou vzpomínat. Mostečané a turisté zajisté uchvátí její specifické kouzlo. A jelikož se jedná o volně přístupné místo, můžete si ji přijít prohlédnout v jakoukoli roční dobu a v takovém čase, který Vám osobně vyhovuje. 

Neobyčejně jednoduchá a přitom fascinující plastika je zhotovena z kvalitního hrubozrnného křemitého žlutavého pískovce. Tato masivní křtitelnice je kalichovitého tvaru s nízkou nohou o celkové výšce 120 centimetrů. Umístěna je na zděném podstavci, který ji vyzdvihuje do roviny očí kolemjdoucích. Pro zajímavost – gotické dílo váží úctyhodných 1 500 kilogramů. Její několikeré stěhování tak nebylo vůbec jednoduché. Jako každá památka i zachráněná křtitelnice se podrobuje pravidelným údržbám a restaurátorským pracím. Vzhledem k jejímu „věku“ u ní již musely být vyspraveny vzniklé praskliny. Chybějící části pak byly dotvarovány hmotou z umělého pískovce.

V roce 2004 prošla křtitelnice restaurátorským zásahem. Radomil Šolc provedl injektáž prasklin, chybějící části dotvaroval z umělého pískovce, povrch očistil od mikrovegetace, provedl povrchovou patinaci a dílo ošetřil hydrofobizačním prostředkem.

Jedná se o kulturní památku:

Velká pískovcová křtitelnice – patrně gotického původu – stála vedle kostela Všech svatých v dnes zbořených Albrechticích (MO); uvádí se, že pochází z původního albrechtického kostela, který měl být nahrazen novým v 16. století; křtitelnice byla před likvidací obce v rámci těžby uhlí přemístěna do Mostu a následně zde umístěna v atriu budovy bývalých mosteckých národních výborů (dnes sídlo magistrátu); kulturní památkou se stala až na tomto novém místě. Jde o jeden z mála dochovaných podobných artefaktů takového stáří v regionu.

Mohutná široká křtitelnice má širší vysoký sokl, na němž stojí nízká užší noha. Oblá široká mísa je u horního okraje na vnější straně opatřena dvěma protějškovými prohlubněmi tvaru půlkruhu. Materiál: hrubozrnný pískovec. Rozměry: celková výška 120 cm, horní šíře 100 cm, spodní šíře 80 cm, krk – hrdlo vysoké 25 cm, spodek vysoký 30 cm, otvor kalicha – šíře 60 cm, hloubka kalicha 45 cm.

Křtitelnice má výraznou historickou hodnotu; jednak v obecnější rovině, jako jeden z mála dochovaných podobných objektů takového stáří v regionu a dále pak konkrétně jako hmotný doklad dřívější existence obce Albrechtice, z níž pochází a která byla zlikvidovaná v rámci těžby.

Series Navigation<< Socha svatého Václava u pramene v SemilechKeramické plastiky v atriu Magistrátu v Mostě >>
Tagy