weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u kruhového objezdu poblíž autobusového nádraží v Libochovicích

U kruhového objezdu v Libochovicích, na němž se sbíhají ulice Turinského, Riegrova, Pivovarská a Havlíčkova, naproti zdejšímu autobusovému nádraží, stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Netypická socha, přilepená k fasádě domu čp. 154, je kulturní památkou:

Barokní dynamická socha z 60. let 17. století od B. Edera na mohutném rozšířeném volutovém podstavci. Světec zobrazen v neobvyklém ikonografickém výjevu „Sv. Jan zašlapává démona pomluvy“, který je ve svatojánské ikonografii velmi ojedinělý a vzácný.

Památka pochází z r. 1761, jak je uvedeno vpředu na její soklové architektuře. Socha je rovněž signována, autorem je Bartoloměj Eder, sochař z Budyně nad Ohří. Byla zhotovena nákladem Františka Švarce.

Nápis: HONORI DIVI NEPO: / :MVCENIS VI NOSTRI / QVE PATRONI / EREXIT / IOANNES FRAN; / SCHVVARTZ / REGIVS ANONARIVS / 1[7]61 (na přední straně dříku podstavce)

Signatura: B. Eder: [F.C] (na přední straně plintu sochy)

Dílo bývalo natíráno olejovou barvou. Ve 2. pol. 20. stol. bylo zřejmě dvakrát restaurováno.

Socha je umístěna na východním okraji jádra Libochovic, na severní straně menšího náměstí u hospodářského dvora zámku. Dnes je v severní části někdejšího dvora autobusové nádraží a v ploše veřejného prostoru kruhový objezd. Socha se přimyká zády k čelní fasádě domu č. p. 154. Terén je zde rovinný, bezprostřední okolí památky tvoří chodník zadlážděný obdélnou zámkovou dlažbou.

Jde o ikonograficky poměrně netradičně pojatou sochu sv. Jana Nepomuckého, v podstatě sousoší, světec stojí na hrudi světlonoše. Skulptura je osazena na barokně tvarovaném podstavci. Jako materiál byl použit pískovec, hlavu akcentuje kovová obruč svatozáře s pěti hvězdami.

Soklová partie podstavce má obdélný průřez se sraženými rohy. Ukončena je ustupující profilací. Dřík je ve spodní třetině vypuklý, v horní části svislý, kopíruje průřez soklu. Stražená nároží jsou doplněna drobnými volutami, na spodu ukončenými čabrakově se střapcem, v horní části voluty podpírají mělce předstoupené lizény. Stěny dříku jsou zdobeny kasulovými zrcadly. Čelní kasule je opatřena v horní polovině latinským majuskulním nápisem s chronogramem doplněným o dataci arabskými číslicemi, završena je mušlí podloženou akanty. Dřík přechází nad prstencem plynule pomocí fabionu do vyložené římsové hlavice. Plintus sochy je signovaný a figury jsou již jeho součástí. Ve spodní části leží poražený na zádech ďábel v podobě pohledného mladíka, nohy má pokrčené a hlavu zvrácenou dolů. V pravé ruce drží obrácenou hořící pochodeň, v levé ruce nůž. Na jeho obnažené hrudi stojí pravou v kontrapostu uvolněnou nohou světec. Oděn je tradičně, do kleriky, rochety a pláštěnky, u krku s tabulkami. V pravé ruce drží biret, v levé zdvižené jazyk. Vzhlíží k nebi, světlonoše si nevšímá. Tvář má vousatou, vlasy delší, zvlněné na ramena, okolo hlavy kovovou zlacenou obruč svatozáře.

Umělecky hodnotné dílo, doklad vývoje barokního sochařství, akcent veřejného prostoru na předměstí.

Přiznám se, že v textu zmiňovaný jazyk ve zdvižené levačce jsem neidentifikoval, měl jsem dojem, že socha není kompletní, že Jan držel něco „většího“. Zvláštní je, že i když je pod nápisem letopočet přímo uveden, přesto se v něm skrývá obvyklý chronogram.

Z dalších zdrojů:

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí v Havlíčkově ulici před domem č.p.154 (naproti autobusovému nádraží). Je zhotovena v životní velikosti. Světec stojí nad postavou ďábla, která symbolizuje lež a pomluvu a drží v ruce jazyk ozdobený svatozáří. Sochu nechal v roce 1761 postavit Jan František Švarc, královský zásobovatel. Socha je ze mšenského pískovce. Na základně postavy čteme dokonce plný podpis autora díla. Je jím Bartoloměj Eder (narozen v roce 1717, zemřel v roce 1778), který do Čech přišel z Tyrol a pracoval v Budyni nad Ohří, Třebívlicích a Libochovicích. To, že autor sochu podepsal, svědčí o tom, že si vlastní dílo cenil.

Nápis na podstavci česky:
Ke cti svatého Nepo
muckého, mého a našeho
patrona
postavil
Jan František
Schwartz
královský „zásobovatel“
roku 1761

Series Navigation<< Socha lvice u Informačního centra v Kostelní ulici v JirkověPamětní deska Pavla Kopty na domě čp. 180 v Růžové ulici v Libochovicích >>
Tagy