weby pro nejsevernější čechy

Alegorie ctností a sv. František Serafínský v Mostě

Když už jsem prochodil celé okolí děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, nemohu pominout soubor 7 alegorických soch ctností a sv. Františka z Assisi (zvaného někdy též sv. František Serafínský) v nikách v ohradní zdi.

Pravda, když jsem sochy fotil (mám totiž tak trochu úchylku a fotím sochy rád), moc jsem nepočítal s tím, že bude někde k nalezení alespoň nějaká základní informace, která by se dala využít při případném zveřejnění. A ejhle, web Města Most opět překvapil a o sochách tu píše Jana Žampová:

Sochy pocházejí z dílny sochaře Karla Waitzmanna z Kadaně a jsou z doby kolem roku 1770. Původně, ve starém Mostě, byly sochy součástí výzdoby minoritského kláštera. Do nik zdi u kostela Nanebevzetí Panny Marie byly nově osazeny v roce 1990. Dvě sochy ctností nejsou přístupné, nacházejí se v atriu kostela sv. Ducha.

Bohužel, poslední věta je pravdivá, takže jsem učinil pokus sochy zvěčnit alespoň z výšky přes plot. A co trochu překvapí – nikde jsem nenaratil na popis, která ctnost je která. Když jsem se pokusil něco dohledat, ani se nedivím, vždyť ony se zdroje ani neshodnou na tom, kterých sedm cnostní je vlastně správných.

DSC_4247.JPG

Takže podle wiki:

Pokora (humilitas)
Víra. Skromné chování, nesobeckost, mající respekt. Mít důvěru, když se očekává, nikoliv neúměrně velebit sám sebe. Je to pocit, kdy si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na vyšší požadavky. Vyrůstá z pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti vzhledem k požadavkům vyšších bytostí.

Štědrost (liberalitas)
Láska, charita, velkorysost, ochota dávat, uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů. Štědrost je vyváženým středem mezi rozhazovačností a lakotou. Potlačená chamtivost a egoismus. Nepřítomnost žádostivosti a neulpívání na vnímaném objektu.

Přejícnost (humanitas, charitas)
Laskavost, lidskost, obdiv, charita, soucit, přátelství bez předsudku a bez příčiny.

Mírumilovnost (patientia)
Trpělivost, schopnost snášet, otužilost, shovívavost, vyrovnanost. Shovívavost a odolnost snášet utrpení dosažené sebeovládáním, umírněností a zdrženlivostí. Vyřešení konfliktu mírumilovně, i když se druhá strana uchýlí k násilí. Schopnost odpustit, smilovat se nad hříšníky. Laskavost je vyvážený střed mezi hněvem a slabošstvím.

Cudnost (castitas)
Zahrnuje přísnou mravní čistotu, prospěšnost a dosažení čistoty myšlenky pomocí vědomého zdokonalování. Cudnost, zdrženlivost, bezúhonnost, čistota duše. (Obzvlášť ve vztahu k pohlavnímu životu.)

Střídmost (frenum)
Sebekontrola, zdrženlivost a umírněnost, vnímání plnou myslí, sebeovládání, „uzda“.

Činorodost (industria)
Úsilí, pracovitost, píle, přičinlivost, iniciativa. Horlivá a důkladná přirozenost v činění a konání. Energická pracovní morálka. Hospodařit dobře s časem, sledovat vlastní činnosti a vyvarovat se lenivosti.

Podle katechetismu:

Je sedm ctností, tři božské a 4 lidské: víra, naděje a láska, moudrost, spravedlnost, statečnost a umírněnost, první tři jsou nadpřirozené, další 4 základní.

Atributy svatých už jsem se jakž takž rozpoznávat naučil, tady jsem v koncích (s výjimkou sv. Františka). Tak si vyberte a zkuste tipovat.

DSC_4223.JPG

Dvě cnosti ukryté za plotem

DSC_4226.JPG

Detail přes plot

DSC_4227.JPG

Detail přes plot

DSC_4231.JPG

Alegorie cností v nikách ohradní zdi děkanského kostela

DSC_4232.JPG

DSC_4233.JPG

Detail

DSC_4234.JPG

DSC_4235.JPG

Detail

DSC_4236.JPG

DSC_4237.JPG

Detail

DSC_4238.JPG

DSC_4239.JPG

Detail

DSC_4243.JPG

DSC_4244.JPG

Detail

DSC_4245.JPG

DSC_4248.JPG

Svatý František Serafínský

Series Navigation<< Socha sv. Antonína Paduánského v Michalových HoráchSocha císaře Josefa II. v Kunraticích u Cvikova >>
Tagy