weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Václava v Husově ulici na severním okraji Libochovic

Na krajnici ulice Husova (směr Slatina) na severním okraji Libochovic stojí socha svatého Václava.

Socha je kulturní památkou:

Socha stojí na severním okraji Libochovic, v Husově ulici, jde o silnici vedoucí do Slatiny. Obrací se k jihu, čelem k opouštějícím město, ke komunikaci bokem. Původně šlo o rozcestí, vpravo se odpojovala dnes o něco výše napojená a zpola zaniklá stará cesta do Chotěšova. Terén za mělkým příkopem u krajnice je rovinný, travnatý, v mírném odstupu od sochy podél silnice rostou nekomponované keře a stromy. Socha se zřejmě zároveň nachází v ochranném pásmu elektrického vedení, které v tomto místě křižuje silnici.

Jedná se o pozdně barokní světeckou sochu na vyšším, bohatě profilovaném podstavci. Materiálem je pískovec. Doplněk, křížek na koruně, je kovový, zlacený.

Socha byla postavena v r. 1761 nákladem Václava Hnědce. Památku nechal opravit v r. 1880 Maximilián Říha z Libochovic. Odborné restaurování provedla v r. 2005 dvojice restaurátorů Michael Bílek a Jan Kubrický.

Na dvoustupňové základně je umístěn kamenný podstavec obdélného průřezu. Podstavec je členěný na vyšší soklovou část, dynamicky tvarovaný dřík a výraznou římsovou hlavici. Soklová část má pravoúhle sražená nároží, zadní plocha je opatřena mělce vpadlým zrcadlem s rytým frakturním nápisem s informací o opravě památky. Zakončena je drobnou ustupující profilací. Navazující dřík je ve spodní části vydutý, po stranách doplněn zdobenými volutami. Přední a zadní plocha dříku je členěná rytými kasulovými zrcadly s nápisy s chronogramy. Přední odkazuje na světce, zadní je dedikační, s datací. Dřík završuje výrazně vyložená profilovaná římsa, v předu a vzadu segmentem vzedmutá. Nad římsou se hlavice po křivce zužuje pod plintus sochy doplněný o podložku uvolněné nohy figury.

Vlastní socha sv. Václava je doplněna o postavu andělíčka za pravou nohou, který přidržuje štít s orlicí. Světec se nad něj mírně nachyluje, shlíží směrem k silnici. Je oděn do slavnostní plátové zbroje, která je doplněna pláštěnkou. Na hlavě má knížecí čapku s křížkem. Levá ruka přidržuje kopí s korouhví, pravá drží svisle oválný medailon s reliéfem bohorodičky (palladium). Medailon lemují zlacené paprsky svatozáře.

Nápisy:

  • VIR / SANCTUS / WENCESLAVS / INVICTVS / REX CZECHIÆ / LAVREAVIT / LEONEM / GLORIOSE (na přední straně dříku podstavce)
  • WENCESLA´S / HNEDETZ / DEDICAT / 1761 (na zadní straně dříku podstavce)
  • Opraviti dal / MAXIMILIAN ŘZÍHA / [měšťan lib]ochovický / 1880. (na zadní straně soklu podstavce)

Původní evidenční list památky:

Na pískovcovém soklu v dolní části konvexně vydutém, po straněs volutami a segmentově vyklenuté řémse stojí plastika světce. Pravá noha zvednuta na podstavečku. Pravá ruka drží medailon kruhový s reliefem bohorodičky, levá přidržuje praporec. Hlava uražena. Světec oděn brněním a hermelínovou pláštěnkou. Pod pravou rukou světce andílek přidržující kartuš s reliefní orlicí.
1967: Vysoce kvalitní plastika, dominanta krajiny. Čerstvě otlučena. Uražená hlava uschována na farním úřadě v Libochovicích. Navrhnout přemístění z důvodu nebezpečí úplného zničení.

K mé lítosti a překvapení nikde ani zmínka, co jsou dva kamenné oblouky na rohu základny soklu směrem k silnici.

Základna prorůstá trávou, stupně i sokl pokrývá lišejník a mechy, kámen se místy drolí, svatému Václavovi odpadla levá tvář, andílek má praskliny na bradě.

Series Navigation<< Socha svaté Barbory u kostela Všech svatých v LibochovicíchPamětní kámen Markova statku v Chodovlicích >>
Tagy