weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého na Havlíčkově náměstí v Třebenicích

V parčíku na Havlíčkově náměstí v Třebenicích stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je kulturní památkou:

Socha signovaná „F. Tichý Terezin“ má sokl datovaný v nápisu na přední stěně do roku 1811. Dosti mohutná postava světce má rozevlátý okraj rochety, hlava se výrazně sklání ke kříži, opřenému o pravé rameno. Jde o sochařskou práci dobré úrovně.

Jak uvádí A. Sedláček, socha sv. Jana „na Loucké“ stávala již před rokem 1811. Tehdy byla převržena vichřicí, silný vítr strhl i několik střech a povalil dvě stodoly. Autor původní zřejmě barokní sochy ani klasicistního podstavce není znám. Novou sochu, údajně z roku 1912, zhotovil F. Tichý z Terezína. F. Tichý je rovněž autorem pamětní desky MUDr. Václava Paříka na domě č. p. 82 v Třebenicích.

Do jaké míry je socha ze zač. 20. stol. přesnější či volnou kopií původního originálu není známo. Otázkou rovněž je, zda v roce 1811, kdy došlo k převržení díla, byl zhotoven nově pouze podstavec, nebo i figura. Terénní památkový průzkum z roku 1974 konstatuje, že dílo není udržováno a doporučuje již tehdy jeho konzervaci.

Dílo je umístěné v rovinné travnaté ploše uprostřed třebenického Havlíčkova náměstí. Socha se obrací k jihu, stojí přibližně v ose Dlažkovické ulice, která ústí do náměstí.

Památka je tvořena hranolovým podstavcem osazeném na jednom stupni, plintem a vlastní sochou světce. Je zhotovena z pískovce.

Jednostupňový fundament stojí na zřejmě betonovém rozpraskaném základu, který se pohledově uplatňuje v úrovni terénu, možná jde pouze o obrubu v šířce jalového stupně. Jeden polozapuštěný kamenný stupeň je zpředu předložen před fundament. Na fundamentu o výšce jednoho stupně je umístěn profilovaný podstavec. Hladká soklová část přechází ustupující profilací na hranolový dřík mírně obdélného průřezu. Dřík je pročleněn ze všech stran mělce vpadlými zrcadly. Boční zrcadla jsou pravoúhlá, prázdná, se zpět vystouplou střední plochou. Čelní a zadní zrcadlo má odsazenými oblouky okosené rohy. V předním zrcadle je vyryt německý a v zadním český nápis. Dřík je zakončen římsovou hlavicí. Na podstavec dosedá ustupující profilací rozvinutý plintus sochy. Z čelní strany je jakoby seříznutý, lemovaný volutami, jeho prostřední mírně dopředu vzedmutou část zdobí reliéfní feston. Vrchní část plintu nad římsou tvoří hladká deska, na ní je vpředu vpravo umístěna signatura autora. Vlastní figura působí klidným, mohutně rozložitým, lehce dynamickým dojmem. Světec je nakročen doprava, v náruči pravé ruky drží i krucifix, ke kterému stáčí pohled. Jeho šat je diagonálně rozvlněn, z pravé horní k levé dolní straně. Sv. Jan Nepomucký je oděn tradičně, do kanovnického roucha, na hlavě má biret. Jeho tvář je zarostlá plnovousem, vlasy mu na levé straně ve vlnách sbíhají k límci.

Na soklu jsou nápisy:

  • IM / JAhRE ChRI. / STI 1811 den 2. Juni IST Tie / STATVII VON STURM / WIND UMGEST / UURZWORDEN / UNT WIETER / VON GUTT HE / TERN RENE / FIRT WOR / TEN. (na čelní straně dříku podstavce)
  • SVATÝ / JENE / NEPOMUCKÝ / ORODUJ / [ZA] [NÁ]S (konec obtížně čitelný, dále nečitelné) (na zadní straně dříku podstavce)
  • F. TICHÝ. TEREZÍN (vpravo nahoře na přední straně plintu sochy)
Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého v SušanechReliéf se svatým Jiřím (znak města) na Městském úřadě Třebenice >>
Tagy