weby pro nejsevernější čechy

Sochy v areálu barokní fary ve Valkeřicích (sv. Jan Nepomucký, sv. Florián, sv. Barbora, Pieta)

Ve Valkeřicích u silnice blízko autobusové zastávky stojí barokní fara postavená v roce 1704 architektem Pietrem Verzou na podnět hraběte Šporka. Prostor areálu je lemován ohradní zdí, na níž se nachází sochy sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého a Pieta, v průčelí fary mezi okny je pak v nice umístěna socha sv. Barbory.

Asi nikdy se mi nepodaří pochopit jemné nuance státní památkové péče. Celý areál je evidovanou kulturní památkou. V jeho popisu však figurují pouze dvě z uvedených soch, druhé dvě jako kdyby ani neexistovaly…

Před průčelím fary pravoúhlá brána s portálem, pohledově od silnice vpravo stojí sv. Jan.

Svatý Jan Nepomucký:

Barokní socha světce z 1. poloviny 18. století je situována na okraji koruny obdélné brány umístěné v přerušení ohradní zdi. Na nízkém jednoduchém podstavci stojí socha světce v podživotní velikosti, v kontrapostu s odlehčenou pravou nohou, světec je oděn v tradiční kanovnické roucho, na hlavě, lehce skloněné k levému rameni, má biret. V náručí drží krucifix.

Jedná se o kvalitní barokní kamenosochařské dílo, zajímavé rovněž kulturně historicky (relativně časné zobrazení budoucího světce).

Socha Piety:

Kamenné barokní sousoší Piety z 1. poloviny 18. století stojí na severovýchodním nároží ohradní zdi areálu, na pilíři zděném z pískovcových kvádrů a zakončeném profilovanou pískovcovou římsou. Horizontální Pieta v lehce podživotní velikosti je umístěna na hranolovém podstavci s postranními volutami a zrcadlem tvaru kvadrilobu. Levá noha Krista spočívá v levé ruce Panny Marie, pravá ruka Krista je spuštěna bezvládně k zemi.

Jedná se o kvalitní vrcholně barokní kamenosochařské dílo.

Tyto dvě sochy byly restaurovány v roce 1995 restaurátory Ladislavem Šobrem a Václavem Snížkem.

Socha sv. Barbory je popsána alespoň trochu v původním evidenčním listu fary:

V patře koncha s pískovcovou sochou sv. Barbory s kovanou palmou v levé ruce, s kovaným kalichem s monstrancí v pravé ruce.

V levé ruce nic, při pohledu na sochu mne ani nenapadlo, že pohár by nebyl také z pískovce, a ani na fotkách to není k rozeznání. V Památkovém katalogu je několikrát zmínka o zbořeném kostele sv. Barbory, takže zřejmě odtud vítr fouká:

Rada ONV Děčín rozhodla 11.12.1970, že kostel už nadále nebude opravován. Poté, co církev požádala o 300.000,- Kč na opravu střechy, požádal 10.4.1973 ONV Děčín ministerstvo kultury o sejmutí památkové ochrany. Ministerstvo kultury sňalo ochranu z kostela 29.8.1974 a následně byl kostel 11.7.1975 v 9,45 hodin odstřelen. Trosky byly odvezeny na smetiště.

Předpokládám, že se jednalo o tento kostel, jehož odstřel nasdílel na FB Valkeřic pan Jaroslav Dostál.A máme tu ještě jednu zajímavost:

Původně středověký kostel byl nově postavený v letech 1724-28 stavitelem Z. Hoffmannem z Hanšpachu-Lipové na náklad Fr. A. Šporka.

Po celodenním pátraní zbývá už jen konstatovat, že sv. Florián úředně neexistuje, nenašel jsem o něm v žádných pramenech ani čárku.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého na mostě v JezvéSocha sv. Františka Xaverského v Markvarticích >>
Tagy