weby pro nejsevernější čechy

Socha Krista v zahradě Getsemanské u kostela Narození Panny Marie v Hořicích

V okolí kostela Narození Panny Marie v Hořicích vznikl v polovině 20. století z iniciativy Okrašlovacího spolku na ploše bývalého městského hřbitova parčík, ohraničený balustrádou, do kterého bylo osazeno několik cenných barokních plastik z různých míst.

Jednou z těchto soch je barokní sochařská práce, vzniklá po roce 1730 v okruhu žáků M. B. Brauna. Některými prameny je socha označovaná jako Anděl strážce či Anděl těšitel. Sousoší údajně pochází od J. F. Pacáka a zobrazuje anděla, přidržujícího utrpením klesajícího Krista a zvedajícího nad ním kalich hořkosti.

Info o soše v Památkovém katalogu:

Podstavec mohutný vázovitého tvaru, ukončený mohutnou římsou, nad kterou je umístěno sousoší Krista s andělem. Podstavec není původní, je novodobý, původně stálo sousoší na nízkém hranolovitém podstavci. Sokl podstavce je čtvercového půdorysu ustupující a na něm spočívá mohutný tvar, pod římsou se rozšiřující. V přední části s ozdobou v podobě střapců. Dřík je ukončen mohutnou římsou, nad kterou je umístěno sousoší.

Při bližším pohledu je poznat, že novobarokní podstavec má odlišný odstín, než na něm sedící římsa se sochami. Bohužel ani on, ani sochy nejsou v ideální kondici. Řasa, mech, lišejník, a hlavně viditelná mechanická poškození.

Sousoší Kristus v zahradě Getsemanské – nad klesajícím Kristem, skloněném téměř v pravém úhlu a klečícím oděném v dlouhý řasený šat, je zobrazen stojící anděl s křídly, levou rukou podpírající Krista a pravou zvedající kalich utrpení.Původní evidenční list zmiňuje viditelné zbytky barokní polychromie, po nichž dnes není ani stopy. A také tvrdí, že jde o přímou práci Matyáše Bernarda Brauna, na rozdíl od jiných zdrojů.

Podle údajů v Památkovém katalogu proběhlo v roce 1994 restaurování sousoší (Jaroslav Kerel).

Series Navigation<< Socha svatého Floriána u kostela Narození Panny Marie v HořicíchSocha sv. Jana Nepomuckého u kostela Narození Panny Marie v Hořicích >>
Tagy