weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého před kostelem svatého Mikuláše v Mikulášovicích

Před kostelem svatého Mikuláše v Mikulášovicích stojí dvojice soch, vlevo od schodiště před hotelem RON je to socha svatého Jana Nepomuckého.

V knize Mikulášovice-Nixdorf aneb Dlouhá historie nejdelšího města českého severu od Petra Karlíčka a Jana Němce se uvádí:

Z drobnějších sakrálních památek je dlužno zmínit sochy … u hlavního vchodu do kostela. Nepomuk se k Marii připojil roku 1768 díky obětavosti obchodníka Johanna Dittricha.

Obě sochy jsou součástí kulturní památky-kostela:

Barokní pískovcová plastika světce v životní velikosti, oděného v tradičním rouchu s biretem na hlavě, krucifixem v levé ruce a pravou rukou na prsou, pochází z roku 1768 a je umístěna na hranolovém soklu s patkou a římsovou hlavicí.

Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází v areálu barokního kostela sv. Mikuláše, jehož současná podoba pochází z let 1750-1751. Nechal ji zhotovit roku 1768 zdejší obchodník Johann Dittrich. Socha zhotovená z pískovce světle okrového zabarvení stojí poblíž vchodu kostela u domu čp. 5 (Hotel Ron), jednoho z nejstarších domů ve městě. Vrcholová socha v životní velikosti je dílem neznámého autora. Lehce prohnutá, spíše sevřenější postava stojí v kontrapostu s odlehčenou levou nohou, hlava je lehce předkloněná. Pravá ruka spočívá na prsou, levá přidržuje krucifix s korpusem Krista opírající se o rameno. Světec je oděn v kanovnickém oděvu, v klerice, rochetě a almuci, hlavu mu pokrývá biret. Původně byla hlava sochy opatřena kovanou svatozáří. Socha stojí na hranolové soklové architektuře, završené projmutým soklovým nástavcem, který je konvexně vydutý a zdobený akanty vroubenou, v horní části stáčenou kartuší s majuskulním latinským nápisem „DIVO / IOANNI NEPOMVCE / NO MARTYRI PATRONO / FAMAE PERICLITANTIUM / D. D.D./“. Soklová architektura na širší podestě se skládá z patky, s ustupující obvodovou profilací hranolového dříku s rytým zrcadlem na čelní straně a krycí desky. Boky dříku jsou opatřeny mírně projmutými pilastry, v polovině výšky přecházejícími do horizontálního výstupku a v horní i dolní části do subtilních volut. Vrcholová voluta se stáčí dovnitř, voluta u patky soklu se zavíjí směrem ven. Hlavice soklové architektury je lemovaná profilovanou obvodovou římsou.

Jedná se o kvalitní pozdně barokní sochu, zatím neznámého autora, která je dokladem úrovně regionální kamenosochařské produkce, doplňkem intravilánu obce a také svědectvím intenzity zdejšího barokního svatojanského kultu, neboť v interiéru kostela je pravý boční oltář též zasvěcen sv. Janu Nepomuckému.

Původní evidenční list památky:

Před průčelím kostela široké schodiště s balustrádou a dekorativními kamennými vázami. Vlevo před schodištěm na hranolovém soklu s patkou a římsovou hlavicí, s bočními mělkými křídky, dosedajícími pod římsu volutovými patkami profilovaný soklík ve tvaru polštáře s nápisovou kartuší na čelní straně. Na soklíku pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého zhruba v životní velikosti, v tradičním oděvu s pravou rukou na prsou a s korpusem v levém náručí. Na hlavě biret s kovanou svatozáří.

Další evidenční list památky se stejným textem.

V nápisu na kartuši je možná zakomponován chronogram, ale jistý si nejsem.

V knize Nataši Brejchové-Steinové (Natalie Belisové) Zjánštěná item zjančená léta na Děčínsku z roku 2001 je o soše jen zmínka:

Božský Jan Nepomucký, mučedník, patron pověsti zkoušený. Lakonické curriculum vitae lze vyčíst z kartuše pod nohami kamenného Jana nedaleko kostela svatého Mikuláše v Mikulášovicích. Ani k této soše, pocházející z první poloviny 18. století, nebylo dodnes nikde nalezeno ani zmínky.

Series Navigation<< Socha Panny Marie před kostelem svatého Mikuláše v MikulášovicíchPomník Anni Frind v Mikulášovicích >>
Tagy