weby pro nejsevernější čechy

Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka de Paule na Příhrádku v Pardubicích

Na přístupové cestě Příhrádek k pardubickému zámku stojí na mostě sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka de Paule.

Most i s dvojicí soch je kulturní památkou se záznamem v Památkovém katalogu:

Na místě staršího dřevěného mostu stojí jednoobloukový zděný můstek, vybudovaný roku 1805 v sypané hrázi přes potůček, odvodňující bývalý hradební příkop. Byl postaven přes strouhu v širokém zámeckém příkopu v náspu cesty z Příhrádku k zámku roku 1805. Zdivo i půlkruhově valená klenba (výška oblouku 165 cm, rozpětí 235 cm) jsou z lomového kamene, klenba místy vyspravena cihlou, parapety nad mostovkou jsou režné, cihelné, mostovka dlážděna žulovými kostkami. Kolmo k ose mostu vybíhají na obou stranách šikmé opěrné zdi navezeného terénu. Koryto potůčku je vybetonováno a obloženo lomovým kamenem. Směrem k zámku je parapet mostku prodloužen a na obou stranách zakončen zděným omítaným pilířem s betonovým překrytím. Na pilíře byly druhotně přeneseny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka de Pauly od Jakuba Teplého z doby kolem r. 1770.

Sv. Jan Nepomucký

Pozdně barokní svatojánská socha na bohatě zdobeném podstavci, dílo vysoké úrovně sochaře Jakuba Teplého kol. r. 1770, součást výzdoby mostu přes zámecký příkop od r. 1805, kompoziční protějšek k soše sv. Františka de Pauly.

Socha postavena na vysokém soklu, jehož boční strana je tvořena voluty. V bohatém rokajovém rámci na přední straně soklu reliéf znázorňující Karlův most. Sv. Jan má schýlenou hlavu. Pravici tiskne na prsa, v levé ruce drží smeknutý kvadrátek. Levá noha nakročena. Obvyklý kanovnický šat. Roucho vytváří drobné horizontální záhyby.

Sv. František de Pauly

Pozdně barokní světecká socha na bohatě zdobeném podstavci s andílky, dílo vysoké úrovně sochaře Jakuba Teplého kol. r. 1770, součást výzdoby mostu přes zámecký příkop od r. 1805, kompoziční protějšek k soše sv. Jana Nepomuckého.

Na volutovém podstavci s rokajovou mušlí stojí světec, levý bok vysunut, ruce zkřížené na prsou. Hlavu otáčí k nebesům, výraz obličeje prozrazuje náboženské vytržení. Spodní roucho tvoří vertikální pravidelné záhyby, přes ně kasule – hladká, přepásána provazci. Po levé straně malý andílek sedící na oblaku, s oválným medailonem, po pravé straně nástavce reliéfní profil hlavy andílka a andělské hlavičky celé.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého v JindřichovicíchSocha sv. Jana Nepomuckého pod Bouřným >>
Tagy