weby pro nejsevernější čechy

Socha Krista Spasitele pod vinicí u silnice č. 9 v Liběchově

V ulici Pražská jižně od Liběchova pod vinicí naproti benzínové pumpě stojí ve výklenku opěrné zdi socha Krista Spasitele.

Samostatnou kulturní památkou je opěrná zeď:

Tarasní zeď ze 30. let 19. století navazuje na sochu Krista a zároveň lemuje patu Viničního svahu podél komunikace. Zeď z masivních pískovcových kvádrů ohraničuje viniční areál na jižním svahu před Liběchovem, podél silnice z Prahy přes Mělník na Českou Lípu. Jedná se o významný krajinotvorný prvek, který je součástí historického viničního areálu.

Památkový katalog o soše praví:

Neoklasicistní socha z roku 1842 od F. X. Linna umístěná na patě Viničního vrchu jižně od Liběchova je součásti součástí romantického teatronu s edikulou a strážní věžičkou na vinici v ose sochy. 

Areál (a sochu) dal postavit v místě historického kříže u cesty podél Labe tehdejší majitel panství a mecenáš umění Antonín Veith, který v letech 1832-1850 financoval přestavbu viničního svahu. Socha obrácená k západu původně žehnala krajině na levém břehu Labe, jíž dominuje hora Říp. Kompozice byla v 80. letech 20. století narušena výstavbou čerpací stanice na opačné straně silnice přímo před sochou, po jejímž otevření došlo k poškození sochy vojenskou technikou.

Socha je umístěna jižně od Liběchova u silnice na Mělník, při spodní zdi viničního vrchu na západním svahu obráceném k Labi. Na zděném podstavci vysokém asi 150 cm stojí pískovcová postava Krista v mírně podživotní velikosti. Podstavec je ze tří stran chráněn nízkou zídkou členěnou bosováním s profilovanou římsovou deskou. Postava je zahalená do výrazně řaseného pláště. Stojí vzpřímeně, je mírně nakročena, pravou rukou žehná a v levé ruce drží královské jablko s křížkem.

Kvalitní kamenosochařská práce z poloviny 19. století významně urbanisticky doplňuje terasové zdi zdejších vinic.

Údajné královské jablko je přespříliš velké, a hlavně bez kříže (viz další text).

Překvapivě se Liběchov může pyšnit tím, že u řady památek je umístěna informační tabule:

Sochařské dílo Františka Xavera Linna (1802-1847; mj. první učitel Václava Levého) zobrazuje Ježíše Krista jako Spasitele světa (lat. Salvator mundi) se zeměkoulí v rukou. Tato významná kulturní památka je datována rokem 1842. Socha tvoří součást širšího celku (teatronu terasovité vinice) v trojici s viniční vížkou – strážnicí, řečenou Čermákovou, a pod ní edikulou, výklenkem v opukové terase.

V minulosti bylo dílo opakovaně poničeno a znovu restaurováno. Projíždějící jeřáb Československé lidové armády v noci z 21. na 22. srpna 1982 sochu srazil, takže se roztříštila (podle záznamu V. Doubka v kronice Liběchova). Obnovena byla roku 1986. Na počátku devadesátých let 20. století došlo k dalšímu poškození památky – byla uražena levá ruka sochy. Poslední restaurátorské práce, jež provedl v roce 2011 Mgr. BcA. Petr Gláser, byly realizovány za přispění dotace Ministerstva kultury ČR s finanční spoluúčastí Města Liběchov.

Series Navigation<< Hraniční sloup – milník u silnice č. 9 v LiběchověSocha svatého Antonína Paduánského před kostelem svatého Havla v Liběchově >>
Tagy