weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Maří Magdaleny v Karlových Varech

U stěny kostela sv. Maří Magdaleny v Karlových Varech stojí na mohutném podstavci socha sv. Jana Nepomuckého.

Sokl však není natolik masivní, aby se jednalo o sloup, takže v mé oblíbené encyklopedické řadě nefiguruje. Jde však o kulturní památku, o níž najít informace není problém:

Socha byla pořízena z dědictví známého karlovarského lékaře, působícího na pražské univerzitě, dr. Franze Bachmanna. Připomíná devastující událost – průtrž mračen a následné velké povodně, které postihly město dne 21. května 1746. Byla vztyčena v témže roce uprostřed města při jihozápadní stěně tehdy děkanského kostela sv. Máří Magdalény.

Pozdně barokní pískovcová socha světce na trojbokém podstavci v životní velikosti, výška sochy 2 m, s podstavcem 4,2 m, autorsky je neurčena. Představuje sv. Jana Nepomuckého s tradičními atributy kněze v rochetě s biretem na hlavě. Kolem hlavy míval původně pět hvězd. Levou rukou přidržuje kříž s Ukřižovaným Kristem. Pravou ruku má položenou na amoretu (putto, nahé děťátko podobné andílku, ale bez křídel), který stojí po jeho levém boku. Amoret drží v natažených rukou oválný medailon s reliéfem Madony. Další dvě putti leží u nohou světce.

Socha stojí na bohatě profilovaném trojbokém pískovcovém podstavci s horní profilovanou krycí deskou. Na přední straně soklu je v kartuši vysekán věnovací nápis v latině, přibližně v následujícím znění (některé části jsou již špatně čitelné), který v češtině znamená „Posmrtná úcta oslavě vody Čech osvětlujícího, země slzami pokání skrápějícího, nebesa ozařujícího svatého Jana Nepomuckého Františkem Bachmanem, doktorem na Pražské univerzitě, během let blahodárných vod činným, zamýšlena“.

POSTHUMA PIETAS VENERATIONI UNDAS BOEMIAE ILLVSTRANTIS TERRAS LACHRIMIS POENITENTIAERICANTIS COELOS COLLUSTRANTIS DIVI IOANNIS NEPOMUCENI A FRANCISCO BACHMAN DOCTORE IN/A PRAGENS UNIVERSITATE INTRA ANNOS SALUTIFERARUM UNDARUM PRACTICO DESTINATA

Na bočních stranách soklu je další latinský nápis s chronogramem, který v českém překladu zní „Skrze dědice jeho během roku smutku vztyčena, když byla překonána od přívalu vod v těchto místech ohromná průtrž mračen dne 21. květnového“.

PER Haeredes ejus intra Annum Luctus Erecte SVperato ab affLVXV VnDarVM hIs LoCIs IngentI nVbIfragIo Die 21 MaII

Druhá a třetí část nápisu jsou dnes již téměř nečitelné. Podstavec stojí na dvou kamenných stupních, dnes částečně zapuštěných do okolního terénu.

Samozřejmě má socha záznam v Památkovém katalogu, který obsahuje mírně odlišné verze nápisů:

Socha je zhotovena z pískovce, je umístěna na trojboké podnoži s entazí a nárožními volutami. Jednotlivé strany člení ryté kartuše kasulovitého tvaru, jejichž profily se zalamují v profilované římse nahoře. Nad římsou je malá profilovaná podnož a oblaka, na nichž klečí světec s hlavou skloněnou k levému rameni. Levicí objímá kříž, pravicí andílka, který mu podává medailon s reliéfním obrazem Madony s dítětem. Na oblacích hlavičky andílků. Nápis na stranách: Posthuma Pieta/ venarstion/ unfas Soemiae illustrantis/ teras lachrimia/ pocnitentiae ricuntis/ oceles Collustrantid/ divi/ Ioannis Nepomuceni/ A/ Francisco Bachman/AAB/ ab/ doktorem Prales/ Universitate … knoae Sotu Jiratu / Uniatum Protivo/ Deatinata. Na pravém boku: Per/ Hieredes jas intra Annum/ Luctus arecta / sVo arato ob effLVaV Va Barve his LeoIs I , GenTIn VbIfroglo Die Sl May.

Alternativně: Posthuma Pietas / venerationi / undas Bohemine illustrantis / terras lachrimis / Poenitaentiae ricantis / coleos Callustantis / Divi / Ioannis Nepomuceni / A / Francisco Bachman doktorem Pragens / Universitate…..Annos Sotu jiratu / Undatum Practico / Destinata. (na čelní straně) a Per / Hierades ejus intra Annum / Luctus erecta / sVo erato ob effLVAV Vu DarVii his LoCIs Vblfroglo Die 21 May (na pravé straně).

Protože jsme na Karlovarsku, věnuje se soše na svém úžasném webu Jaroslav Vyčichlo. Většina jím uváděných informací je použita v textu na wiki (viz předchozí text).

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého u Městského muzea v MimoniSousoší Kalvárie u kostela sv. Kateřiny Alexandrijské ve Sloupu v Čechách >>
Tagy