weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Marka v Horním Chlumu

Na jižním okraji Horního Chlumu u Děčína, u cesty (červené turistické značky) k rozhledně Velký Chlum, stojí socha svatého Marka.

Socha, která je kulturní památkou, je na svém místě od roku 2012. Památkový katalog je stručný, info o historii sochy je třeba hledat na dalších místech:

Socha sv. Marka představuje mimořádně kvalitní ukázku pozdně barokního sochařství v severočeském regionu.

Plastika sv. Marka v nadživotní stojí na prostém hranolovém soklu. Masivní patka s nepatrným vyžlabením nese jednoduchý kvadratický pilíř jehož čelní strana nese nápis: „ EV / S MARCUS / Ao 1817 / KOLM“. Sokl je ukončen dvakrát odsazenou deskou. Na ní stojí prostovlasá postava světce oděného ve splývavé drapérii s nakročenou levou nohou, vedle které leží lev. V levé ruce ve výši prsou drží rozevřenou knihu, pravá ruka je volně svěšena podél těla.

  • 1812(?) – vznik (nápis uvádí 1817)
  • 1984 – přemístění (rozhodnutí ONV-OK č. j. 588/404.5/84 z 12. IV. 1984 o přesunutí sochy sv. Marka z obce Horní Chlum do Děčína )
  • 2009 – přemístění (rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č. j. 117/KP/2009 ze dne 11.05. 2009 o přesunutí sochy sv. Marka z Děčína do restaurátorského ateliéru ak. sochaře I. Hamáčka)
  • 2012 – přemístění (rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č. j. 212/KP/2012 ze dne 14.03. 2012 o přesunutí sochy sv. Marka z restaurátorského ateliéru ak. sochaře I. Hamáčka do obce Horní Chlum )

Regionální web o Chlumu uvádí:

Sv. Marek je patronem Benátek, notářů, stavebních dělníků, zedníků, sklenářů, košíkářů, malířů na skle, písařů. Lidé se k němu modlí za dobré počasí a dobrou úrodu. Je uváděn jako zastánce proti blesku a krupobití i proti náhlé smrti.

Socha sv. Marka z roku 1817 je od 13. dubna 2012 nově umístěna na Chlumu, na konci vsi u cesty k rozhledně Velký Chlum. Před navrácením na Chlum byla socha restaurována v ateliéru ak. soch. Ivana Hamáčka v Praze. Restaurátorské práce hradilo město Děčín, v rámci svého programu péče o památky.

Při příležitosti navrácení sv. Marka zpět na Chlum se konala v Horním Chlumu v neděli 15.dubna 2012 slavnost. Za sychravého počasí se sešlo více než stovka lidí. Slavnosti se zúčastnilo kromě místních obyvatel a poutníků z okolí Děčína také několik desítek německých krajanů, rodáků z Chlumu, kteří měli ve stejném termínu setkání v Děčíně. O hudební doprovod se postaral Děčínský chrámový sbor pod vedením MUDr. Pavla Kozlíka. Valdemar Grešík s jeho rodinou zajišťoval nejenom organizaci, ale také i občerstvení ve formě koláčů, teplého čaje a děčínské jeřabinky. Hermann Wagner z děčínsko-podmokelského krajanského spolku připomněl ve své řeči historické souvislosti Chlumu. Sochu sv. Marka požehnal P. Vojtěch Suchý SJ, který působí v křešické škole Nativity. Dvojjazyčnému publiku tlumočil Karel Stein.

V minulosti byla socha sv. Marka částí souboru čtyř evangelistů (Matouše, Marka, Lukáše a Jana), který stál původně na jednom místě a teprve později byl roztržen a rozdělen do několika obcí poblíž Děčína. Socha sv. Marka byla dlouhá léta umístěna na Chlumu při cestě na Staré město. V 80. letech byla stažena z Chlumu a restaurována ak. soch. M. Kodadovou a akad. arch. J. Staňkem. Spolu s dalšími sochami (sv. Floriána, sv. Matouše a sv. Jana Evangelisty) staženými z okolí Děčína byla socha sv. Marka umístěna v Křížové ulici u kostela sv. Kříže v Děčíně I, kde tehdy vznikla v nově vybudované pěší zóně galerie soch světců. V Křížové ulici stála socha sv.Marka až do roku 2009.

V souvislosti s opravou spojovací chodby z Růžové zahrady do kostela sv. Kříže a s obnovením průchodu z Křížové ulice do Dlouhé jízdy byla instalace soch v roce 2009 zrušena. Od roku 2009 jsou sochy z Křížové ulice postupně restaurovány v ateliéru ak. soch. Ivana Hamáčka a jsou postupně umisťovány zpět do okolí Děčína. Socha sv. Floriána byla v roce 2010 umístěna do areálu školy Libverdy. Socha sv. Matouše byla slavnostně odhalena na podzim 2011 v Horních Březinách u kapličky. Nové umístění sochy sv. Jana Evangelisty je navrženo (podle návrhu z roku 2009) na místo v Křešicích u školy Nativity.

Svatý Marek (Marcus, evangelista) je jméno, kterým se podle tradice označuje autor nejkratšího kanonického evangelia, Evangelia podle Marka. Evangelium (řecky euangelion, dobrá zpráva) je text pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Evangelia jsou obvykle sbírkou kratších textů nejrůznějšího charakteru, které autor – redaktor (evangelista) posbíral, upravil, seřadil a utvořil z nich jeden kompaktní text. Evangelium podle Marka je druhá kniha v pořadí Nového zákona. Do kánonu Nového zákona byla přijata čtyři evangelia, která se nazývají podle tradičních jmen svých autorů: Evangelium podle Matouše, Evangelium podle Marka, Evangelium podle Lukáše, Evangelium podle Jana. Tradice dodává, že Marek nebyl očitým svědkem událostí, ale že psal to, co se dověděl od apoštola Petra.

Evangelium podle Marka začíná vyprávěním o kázání Jana Křtitele (předchůdce Ježíšova) na poušti, která bývá považována za „domov lvů“. Proto je Marek často symbolicky zobrazován se lvem. Velmi často jde o lva okřídleného. Lev není myšlen ve smyslu zvířete, které nás má sežrat, ale je symbolem síly a statečnosti. Sv. Marek často v rukou drží psací náčiní, knihu nebo svitek, jako symbol jeho role evangelisty.

Socha sv. Marka je zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, je pod ochranou státu a je majetkem statutárního města Děčín.

Přípravné práce pro navrácení sochy sv. Marka zpět na Chlum probíhaly od března 2012 do dubna 2012.

Series Navigation<< Kamenný rozcestník Horní ChlumPamětní deska Ladislava Lise v Pekelském údolí >>
Tagy