weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela Narození Panny Marie v Hořicích

V okolí kostela Narození Panny Marie v Hořicích vznikl v polovině 20. století z iniciativy Okrašlovacího spolku na ploše bývalého městského hřbitova parčík, ohraničený balustrádou, do kterého bylo osazeno několik cenných barokních plastik z různých míst.

Jednou z těchto soch je vysoce kvalitní vrcholně barokní socha sv. Jana Nepomuckého, jejímž autorem je J. F. Pacák, nadaný žák Braunovy školy z blízkého Kuksu. Socha byla vztyčena naproti hořickému děkanství roku 1730, rok po Nepomukově svatořečení.

Info o soše v Památkovém katalogu:

Sochařská práce vycházející z okruhu Braunovského či Pacákovského díla. Zobrazuje sv. Jana Nepomuckého poskytujícího almužnu malému almužníkovi u svých nohou. Socha je výrazným prvkem areálu kostela.

Socha z hořického pískovce, volně stojící na prostranství u kostela, kolem parková úprava. Trojboký sokl má trojúhelníkový půdorys s konkávními stranami a useklými rohy. Na mohutném trojbokém podstavci nad profilovanou římsou socha světce v životní velikosti. Složen ze soklu (30 cm), na němž spočívá trojboký dřík. Dřík je zdoben na všech zkosených rozích mohutnou volutou, jež je oboustranná (vpředu i vzadu) a v menším, též oboustranném provedení je umístěna pod římsou podstavce.

Ve všech plošných stranách dříku je umístěn text v jednoduše zdobeném rámečku. Podstavec zakončen profilovanou římsou, nad níž na nízkém opět trojúhelníkovém podstavci je umístěna socha světce. Postava sv. Jana Nepomuckého je opřena o levou nohu a pravá noha je pokrčena. Levá ruka pokrčena a drží mísu, pravá ruka udílí almužnu klečícímu prosebníkovi, jež oběma rukama drží čepici na milodar. Oděv světce typický- na klerice navlečena rocheta s krajkou a přes ramena přehozena kanovnická pláštěnka. U světcovy pravé nohy drobná figura andílka.

Památkový katalog eviduje letopočty:

  • 1726 – 1730 – vznik
  • 1992 – restaurování (Jaroslav Kerel)
  • 2018 – restaurování (Petr Gláser, Markéta Szabová)

Původní evidenční list mylně udává „světec v levé ruce svírá knihu, u nohou mu klečí anděl„.

Původní umístění sochy bylo v Hradecké, dnes Husově ulici, v současné době stojí před hořickým děkanstvím u kostela Narození Panny Marie, kde ji dříve obklopovalo několik kaštanů. Světec je zobrazen tradičně v rochetě, s biretem na hlavě a pěti hvězdami okolo ní. Sklání se nad malým chlapcem a obdarovává ho almužnou. V levé ruce drží misku s chlebem.

Mezi podstavcem a plastikou, na úzkém profilovaném stupni, byla upevněna kovová šesticípá hvězda. Na každé ze tří stran podstavce je vytesán nápis. Latinský, německý i český nápis obsahuje v textu chronogram odpovídající vzniku sochy. Podstavec je umístěn na nízkém soklu. Nápis na čelní straně pomníku zní v latině SANCTO / ELEE MO / SYNARIO / DEVOTA /  PLEBS / EXSTIPE / EREXIT. Písmena chronogramu jsou převýšena nad obvyklý text.  Nápis v němčině na jižní straně podstavce zní Vnsern / HeILIgen / Iohann Von / NephoMVCk / Ist DIese / Ehren SaVLe / gebaVet a český nápis SWatY Iene / NepoMVCkY / oChran nas / a V Boha / oroDVg / za nas. Německý i český nápis je psán frakturou a pro rozlišení chronogramu jsou v něm použity písmena kapitály.

Series Navigation<< Socha Krista v zahradě Getsemanské u kostela Narození Panny Marie v HořicíchSocha Panny Marie s Ježíškem u kostela Narození Panny Marie v Hořicích >>
Tagy