weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie bolestné na Kerkově nábřeží pod zámkem v Libochovicích

Na břehu slepého ramene Ohře pod zámkem v Libochovicích u cesty na Kerkově nábřeží stojí řada soch – třetí zleva stojí Panna Marie bolestná.

Památkový katalog:

Soubor soch na nábřežní opěrné zdi při jezu pod zámkem u bývalé okresní silnice. Kvalitní barokní sochy pořízeny mezi lety 1719-1740 patrně nákladem města v součinnosti s vrchností, některé nově na počátku 20. stol. 

Nábřeží bylo frekventovanou komunikací, která spojovala zámek s mlýnem a starým mostem potažmo s kostelem. Galerie barokních soch zde začíná vznikat od 20. let 18. stol., jako první je zde umístěna plastika sv. Václava, kterou nechal postavit libochovický děkan Václav Hennigeber z Lecbergu. Roku 1719 zaplatila Anna Tayzíková sousoší Krista na kříži, pak přibyla roku 1724 socha sv. Josefa financovaná libochovickým hejtmanem Václavem Tvrzníkem a roku 1729 plastika sv. Jana Nepomuckého. Naposledy byly roku 1740 osazeny sochy sv. Jana a Bolestné Panny Marie, které spolu s Ukřižováním utvářely výjev Kalvárie. Autorem těchto dvou plastik byl pravděpodobně Antonín Braun a donátorem sám kníže. Doložena je také existence sochy sv. Vojtěcha, kterou však v 19. stol vzala velká voda. Čas se podepsal i na ostatních sochách – roku 1929 musela být renovována sochařem Karlem Zentnerem plastika sv. Václava. V roce 1976 se upustilo od památkové ochrany Krista na kříži a sv. Josefa, obě plastiky byly nahrazeny novými díly. Roku 1996 obnovil Kalvárii sochař M. Zentner.

Expresivní barokní socha Panny Marie v životní velikosti v bohatě řaseném šatě s šátkem na hlavě. Socha stojí na vysokém volutovém podstavci se segmentovou římsovou hlavicí s přivěšenými čabrakami po stranách a aliančním erbem v ploše.

Socha je neoddělitelnou součástí západního parteru a potažmo celého tvarově rozmanitého zámeckého parku, který je cenným dokladem vývoje zahradní tvorby v průběhu vice než tří století. Navíc významně spoludotváří celkový charakter ranně barokního areálu, jehož autorem je Antonio della Porta. Do dnešní doby se zámecký areál dochoval v neobvykle ucelené podobě, což jen zvyšuje jeho uměleckou hodnotu.

Z dalších zdrojů:

Socha Bolestné Panny Marie byla vyhotovena v roce 1740 na náklady pánů z Dietrichsteina.

Pan Suchomel uvádí, že na počátku 80. let byl nalezen v litoměřickém archivu doklad týkající se vzniku soch Panny Marie Bolestné a sv. Jana Evangelisty postavených pod jižním křídlem zámku v Libochovicích u bývalé silnice vedoucí do Poplz. Z německy psaného textu účetních dokladů ze dne 13. listopadu 1740 zjišťujeme, že pražský sochař Antonín Braun, synovec význačného českého sochaře M. B. Brauna, na zakázku Karla z Dietrichsteina vytesal ke zdejší mlýnské strouze dvě kamenné sochy, Bolestnou Matku Boží a sv. Jana Evangelistu, za něž mu libochovický důchodní úřad vyplatil 50 fl. (zlatých rýnských).

Na týž den se dochovala zpráva o vyhotovení podstavců k oběma sochám kameníkem Johanem Gallaschem (Janem Kalašem) ze Zlonic, který za svou práci obdržel 30 zl. rýnských.

Socha Panny Marie Bolestné je vysoká 192 cm. Na podstavci jsou znaky Karla z Dietrichsteina a jeho manželky, rozené z Khevenhülleru.

Na podstavci je nápis: ERECTA ANNO 1740. (Česky: Postavena v r. 1740.)

Series Navigation<< Sousoší Ukřižování na Kerkově nábřeží pod zámkem v LibochovicíchSocha svatého Václava na Kerkově nábřeží pod zámkem v Libochovicích >>
Tagy