weby pro nejsevernější čechy

Socha svaté Anny u zámku v Mnichově Hradišti

V zámeckém parku před kostelem sv. Tří králů s kaplí sv. Anny stojí mezi stromy socha svaté Anny.

Stručně:

Sv. Anna je patronkou města Mnichovo Hradiště. Zhotovit ji nechal v roce 1714 hrabě František Josef z Valdštejna jako poděkování za to, že se městu vyhnula morová epidemie.

Socha je kulturní památkou, v Památkovém katalogu se lze dočíst:

Barokní socha sv. Anny z roku 1714 z okruhu Jelínkovské dílny stojí na parkově upraveném prostranství (obklopená nízkým stromořadím) před kapucínským kostelem Tří králů s kaplí sv. Anny, orientovaná čelem k J. Základnu kompozice tvoří vysoký, architektonicky bohatě členěný, hmotově třikrát odstupněný trojboký podstavec (s výrazně okosenými hranami, ve střední a horní části s konkávně probranými stranami), který spočívá na nízké kamenné podnoži na půdorysu šestiúhelníku. Nejvýraznějším architektonickým prvkem utvářejícím charakter podstavce jsou profilované zalamované sokly s výrazně odsazenými římsami reflektující dynamicky konkávně probrané strany jak střední části podstavce tak kónického nástavce pro vlastní sochařské dílo. Podstavec doplňuje na čelní straně představená čtyřboká oltářní menza s jedním kamenným stupněm. Ikonograficky oblíbené pojetí stojící sv. Anny sklánějící se nad malou Pannu Marii, kterou světice sama vyučuje z rozevřené knihy, se nijak nevymyká z početné barokní sochařské produkce. Málo obvyklý je pouze mladistvý vzhled sv. Anny, která bývá spíše zpodobována jako starší žena. Podstavec doprovází 3 nápisy vztahující se k morové epidemii v roce 1713, se kterou souvisí vznik sochařského díla. Záchrana mnichovohradišťského panství od moru byla přičítána přímluvě sv. Anny a hrabě František Josef z Valdštejna ji dal následujícího roku jako poděkování postavit sochu.

Nápisy (v českém, latinském a německém jazyce) s chronogramy jsou vyryty v obdélných zrcadlových polích s vykrojenými rohy ve střední části podstavce.

Východní strana: SwatI / Anně / zaChowateL / kini / SpoLV / PanstwI / oD MorV

Severní strana: PraeserVatIs / In ContagIone / pestIfera / DoMInYs / BenIgnae Patrona / SanCtae ANNAE / HonorI F.F / Ilustrissimus / Ad Excellentissimus / Dominus Dominus / Franciscus Josephus / S:R.J: / Comes de Waldsstein

Západní strana: Zu ehren Der / S: Anna / GnäDIgen / gesChYtzerIn / Vnserer / HersChaften / Wehren Der / Pest

Latinský nápis s chronogramem obíhá také sokl střední části podstavce: IPSO SANCTAE MARGARETHAE FESTO STATVA ISTA EVIT BENEDICTA

Krom obecného textu se lze dočíst (naštěstí už dávno neaktuální) poznámku: „Tvář sv. Anny je zachována jen z pravé poloviny, levá odpadla zřejmě také v souvislosti s někdejším restaurátorským zpevněním kamene, který pod neprodyšnou vrstvou dále koroduje a odpadává ve velkých kusech.“

Ke vzniku sochy podrobně na webu města:

Celý příběh začíná v roce 1713. Tehdy se objevuje v Českých zemích poslední výrazná morová epidemie. Epidemie přichází roku 1713 z Uher do Rakous a Čech. O rok později také zasáhne území Moravy a v roce 1715 pomalu doznívá. V Praze podlehla epidemii čtvrtina obyvatel a v celých Čechách zemřelo kolem dvě stě tisíc obyvatel.

A jak to bylo v Mnichově Hradišti? V této době zde působil Jiří Zdeněk Fiala jako děkan kostela sv. Jakuba Většího. Ten se přimlouval ke sv. Anně, aby se městu morová epidemie vyhnula. Jeho modlitby se zdály býti úspěšné, neboť epidemie se městu opravdu vyhnula. Legenda v tomto kontextu praví, že sv. Anna držela nad městem ochranou ruku, a proto se Mnichovohradišťsko od té doby nazývá také jako ostrov sv. Anny.

Na výraz poděkování této události nechal objednat majitel mnichovohradišťského panství hrabě František Arnošt z Valdštejna u sochaře Martina Jelínka sochu sv. Anny, která se v současné době nachází před kaplí sv. Anny.

V parku je dnes k vidění replika, jak vyplývá z textu o lapidáriu soch v blízkém kostele:

Originál zrestaurované pískovcové sochy sv. Anny se nyní nachází v kapli sv. Anny u hlavního oltáře. Socha byla původně na podstavci před kostelem Tří králů a byla v roce 2013, za slavnostního odhalení senátorem PhDr. Jaromírem Jermářem, biskupem Mons. Janem Baxantem, ředitelem NPÚ Ing. arch. Vojtěchem Láskou a starostou města Arnoštem Vajzrem, nahrazena tesanou replikou v hodnotě více jak 1 mil. Kč. Finance na repliku získal Národní památkový ústav z dotace Středočeského kraje.

Series Navigation<< Sochy sv. Petra a Pavla na bráně benediktinského kláštera v RajhraděSousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly, sv. Floriánem a sv. Barborou v Mnichově Hradišti >>
Tagy