weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v parku v Chodounech

V parku v jižní části obce Chodouny stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je kulturní památkou:

Pozdně barokní socha světce z 18. století na vysokém volutovém podstavci s profilovanou horní římsou a reliéfem Matky boží na čelní straně. Na podstavci umístěna vlastní socha v životní velikosti v dynamickém postoji v klasickém ikonografickém ztvárnění.

Původní evidenční list památky:

Pískovcová plastika v životní velikosti na hranolovém soklu, lemovaném po stranách volutami. Na čelní konvexně vyduté straně soklu relief Panny Marie s děckem. Sokl ukončen profilovanou římsou nad zmíněným reliefem konvexně nahoru vydutou. Svatý Jan má tělesnou osu esovitou, hlava je nakloněna k levému rameni, levý bok prohnut do strany, pravá noha nakročena. Na prsou drží v obou rukou kříž. Oděn v komži s pelerinou.

Dle záznamů Památkového katalogu byla socha restaurována v roce 1995 restaurátory Čestmírem Mudruňkou a akad. arch. Janem Staňkem.

Aktuálně světec není v nejlepší kondici. Základová deska (zjevně novodobá), na níž sokl sochy stojí, je prasklá. Povrch soklu se drolí, část vrcholové římsy je uražena, stejně tak žebra volut. Reliéf je takřka setřen, zbývají už jen hrubé rysy. Pod Pannou Marií je pole s částečně dochovaným rostlinným dekorem a spodní stuhou, prostředek plochy je poškozen a na krajích se loupe. Snad tam býval dedikační nápis či nějaký citát. Povrch sochy porůstá mechy a lišejníky.

Series Navigation<< Pamětní kámen vzniku obce v parku v ChodounechPamětní desky povodní 2002 a 2013 v Lounkách >>
Tagy