weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela svatého Martina v Nejdku

Před kostelem svatého Martina v Nejdku dělá společnost dvěma sloupům socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je kulturní památkou:

Barokní pískovcová socha v životní velikosti a klasickém ztvárnění stojí na hranolovém podstavci s věnovacím nápisem a datací. Dílo nechalo zřídit město Nejdek roku 1710, autorsky je neurčené.

Poměrně raně datovaná, barokní plastika tohoto ikonografického typu. Kanonizace sv. Jana Nepomuckého až v roce 1729.

Na dvou stupních je umístěn hranolový sokl s profilovanou patkou, zakončený římsou, zdobený okrajovým vrypem. Na přední straně je vytesán nápis: ”Nejdek / haue / effigien / tibi posuit / sancte loanne/ die 8 decembrio/ 1710” –o pár řádků dál uvádí Památkový katalog zcela jinou podobu nápisu: „neIDek pro tVo honore hanC effIgIeM ponIt sanCte Ioannes die 8 9bris 1710„.

Pískovcová socha frontálně stojícího světce v kontrapostu. Levou nohu má pokrčenu v koleni, oděn je do obvyklého kanovnického úboru /klerika, rocheta, mozzelta/ na hlavě má biret, kolem hlavy pás s pěti šesticípými hvězdami. V pravé ruce, před hrudí, drží diagonálně umístěný kříž s plastickým zobrazením mrtvého Krista. Levou rukou kříž přidržuje. Hlavu má světec lehce skloněnu k pravému rameni.

Původní evidenční list památky:

Socha při děkanském kostele. Pískovec. Datována 1710.

Web Památky a příroda Karlovarska:

Barokní pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého od neznámého autora nechalo zřídit město v roce 1710 při jihovýchodním průčelí barokního farního kostela sv. Martina na horním konci náměstí při levé straně silnice na Nové Hamry uprostřed města Nejdek (Neudek). Někdy na přelomu 19. a 20. století byla k soše směrem od náměstí vysázena dvouřadá kaštanová alej.

Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na pískovcovém podstavci. Vrcholová figurální plastika v životní velikosti, komponovaná čelně k divákovi, představuje světce s klasickými atributy jako kněze v kanovnickém rouchu – klerice, rochetě a v almuci, s biretem na hlavě, kolem které má na poničeném železném rámu umístěno pět hvězd. V levé ruce drží světec kříž s plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista, který si pravou rukou podpírá na prsou. Socha je postavena na nízké profilované hranolové podestě. Na přední straně podesty bývala v minulosti instalována dnes již vylomená železná konzole pro zavěšení lucerny.

Vrcholová plastika je umístěna na vrcholu hranolového pískovcového podstavce s horní vynesenou profilovanou krycí deskou a profilovanou patkou. Stěny podstavce jsou zdobeny vysekanými obdélnými rámci s projmutými rohy. Na přední straně podstavce je vysekán latinský věnovací nápis s chronogramem se stopami černé barvy: „neIDek pro tVo honore hanC effIgIeM ponIt sanCte Ioannes die 8 9bris 1710“ (Nejdek pro tvou poctu tuto sochu staví, svatý Jane, dne 8. listopadu 1710). Chronogram na rok 1710 je sestaven z písmen I+D+V+C+I+I+M+I+C+I = 1710. Spodní část podstavce je tvořena profilovaným hranolovým soklem. Na přední straně soklu je vysekán nápis: „S.V.B. P : I : I : L.“. Podstavec je postaven na třech stupních složených z žulových kvádrů, spojených železnými kramlemi. Horní stupeň nese profilaci.

Series Navigation<< Socha svatého Františka Serafinského před hřbitovní kaplí svaté Honory u kostela svatých Petra a Pavla v MimoniSocha svatého Floriána na budově Sboru dobrovolných hasičů Nejdek v Karlovarské ulici >>
Tagy