weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Jana Evangelisty Purkyně na domě čp. 3 před zámkem v Libochovicích

Na rohu domu čp. 3 před zámkem v Libochovicích je umístěna pamětní deska Jana Evangelisty Purkyně.

Kromě památníku před vstupem do zámku připomíná významného rodáka i text na této desce na jeho rodném domě:

Toto deska byla zasazena roku 1937
Na památku 150. narození
JANA EV. PURKYNĚ,
velkého fysiologa a národního buditele,
který narozen 17. prosince 1787. v hlavní
budově tohoto zámku, proslavil Českou
vědu lékařskou po všem světě – zemřel
28.7.1869 v Praze, želen vděčným národem.

O historii odhalení desky podrobně zde ->

Purkyňovy oslavy V Libochovicích ČSR 1937 / MĚSTSKÁ RADA A VÝBOR PRO PURKYŇOVY OSLAVY V LIBOCHOVICÍCH Č. S. R.

Položili jsme termín našich slavností souběžně s oslavami pražskými na září 1937, a to tak, že hlavní dny libochovických slavností budou 26., 27. a 28. září.

Otevřeme už v letních měsících výstavu památek na Jana Ev. Purkyni. Libochovické museum chová totiž množství velmi vzácných a velmi jedinečných předmětů, připomínajících Purkyňovu činnost vratislavskou i pražskou a jejich výstava nepochybně překvapí všecky Purkyňovy ctitele čs. i zahraniční.

V hlavních dnech bude na jedné z budov herbersteinského zámku odhalena pamětní deska. Pozvali jsme k této slavnosti všecky význačné osobnosti čs. života vědeckého. uměleckého, literárního, politického a hospodářského, všecky vědecké a kulturní celky v čele s pražskou universitou Karlovou a J. M. panem rektorem, pana ministerského předsedu, pány předsedy obou sněmoven N. S., pány zemské presidenty, pány ministry: školství, zdravotnictví a tělesné výchovy – z nichž některý bude požádán, aby promluvil při odhalení o mezinárodním významu Jana Ev. Purkyně – a ovšem zejména se budeme snažiti, aby dodala slavnostem lesku přítomnost pana presidenta republiky.

Mimo to – a to bezpochyby učiní z našich slavností nebývalou a nenávratnou příležitost skvělé propagace ČSR – jsme pozvali všecky z a h r a n i č n í učené, literární a rozličné jiné společnosti, jichž byl Purkyně členem nebo od nichž dostal diplom či jinou poctu. Je jich kolem třiceti a jsou mezi nimi nejproslulejší korporace, jako je na př. anglická Royal Society, obě francouzské Akademie, vědecké společnosti německé, ruské, belgické, švédské, rakouské, maďarské, polské atd.

Můžeme klidně říci, že při žádné jiné příležitosti bychom se vůbec nemohli odvážit, ani bychom neměli možnost, sezvat tento výkvět učené Evropy do ČSR, neřkuli do provinciálního městečka. Je to ovšem velmi odvážné, ale nesmíme zapomínat, že jméno Libochovic je skrze Purkyni proslulé opravdu do celého světa, třebaže jsme si to dosud v takové míře neuvědomili.
Přirozeně, že nás to všechny v Libochovicích nesmírně zavazuje a ukládá nám oběti, jejichž dosah lze dnes stěží dohlédnout. Obracíme se tedy tímto vysvětlením na všecky ctitele Purkyňovy a na všecky, jimž záleží na tom, abychom nepromeškali tuto vzácnou příležitost, kdy se před cizinou můžeme pochlubit synem národa, který roznesl slávu českého jména po všem světě – v té dobré víře – že poznají, že je výboru třeba mravní i hmotné pomoci celé čs. veřejnosti, aby mohl svému úkolu dostáti se ctí.

Další info o desce zde ->

Na nároží domu, který stojí v Libochovicích na pomezí náměstí 5. května a zámeckého areálu, je v prvním patře umístěná bronzová pamětní deska. Ta připomíná, že se v libochovickém zámku narodil český lékař, fyziolog, biolog, filozof, básník a čelný představitel vědeckého a kulturního života poloviny 19. století, Jan Evangelista Purkyně (1787–1869). Deska byla odhalena 26. září 1937 u příležitosti 150. výročí Purkyňova narození.

Dům č. p. 3 je součástí zámeckého areálu a jeho současná podoba vznikla při stavbě nového zámku, kterou pro rod Dietrichsteinů prováděl italský architekt Antonio della Porta na konci 17. století. Právě na zámku se v rodině panského správce narodil Jan Evangelista Purkyně. Přesné datum narození není známé, v pramenech se uvádí buď 17., nebo 18. prosince 1787. Purkyně strávil v Libochovicích své dětství. Složitá rodinná situace po náhlé smrti otce vyústila v jeho brzký odchod na piaristické gymnázium do dalekého Mikulova, kde od svých deseti let studoval díky podpoře přátel své matky.

Odhalení pamětní desky v roce 1937 bylo součástí velkolepých několikadenních oslav, které se konaly na více místech. V Libochovicích proběhla v předvečer odhalení desky premiéra jednoaktové hry Ferdinanda Strejčka Purkyňův svátek, kterou nacvičil místní divadelní spolek „Scéna“. V Praze v ten samý večer, v rámci probíhajícího IV. mezinárodního kongresu pro dějiny reálných a technických věd, byla v Pantheonu Národního muzea uspořádána slavnostní schůze, na níž o Purkyňově významu promluvil botanik Bohumil Němec. Druhý den ráno se účastníci kongresu přesunuli do Libochovic, kde se zúčastnili slavnostního odhalení desky. Tím se podařilo zajistit reprezentativní účast významných představitelů domácí i světové vědy, ale i akademických hodnostářů a ústavních činitelů.

Součástí oslav dále byly výstavy v Obecním domě a v Národním muzeu v Praze. Budova Lékařské fakulty na Albertově, č. p. 4, byla přejmenována na „Purkyňův ústav“. Sochař a medailér Otakar Španiel vytvořil pro Spolek československých mediků vysoce hodnocenou pamětní medaili s Purkyňovým reliéfem. A vyjma desky v Libochovicích byl odhalen i pomník v Roudnici nad Labem.

Autorem pamětní desky je sochař a medailér Karel Babka, deska je tvořena textem, v němž je připomenutý vědecký i buditelský význam rodáka. Text je shora a zdola ohraničen plastikou s motivem vavřínového věnce. V Libochovicích lze v blízkosti pamětní desky spatři i monumentální pomník slavného rodáka, který byl odhalený už v roce 1887 u příležitosti 100. výročí narození. A v zámku lze též navštívit expozici o jeho životě a díle, která zde byla instalována v roce 1987 při oslavách 200. výročí.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého na Kerkově nábřeží pod zámkem v LibochovicíchHouba v městském parku v Libochovicích >>
Tagy