weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Václava u silnice u Vchynic

U silnice č. 608 nedaleko nájezdu na dálnici D8 u Vchynic stojí na krajnici socha svatého Václava.

Socha na zdánlivě podivném, snad až nesmyslném místě. Jak se ale lze dozvědět v Památkovém katalogu (statue je kulturní památkou), naopak je na stále stejné pozici dokladem, kudy historicky vedly původní komunikace…

Barokní socha světce v knížecím oděvu s pláštěm a knížecí korunou na hlavě, který rukou přidržuje praporec a druhou se opírá o štít s orlicí, stojí na vysokém hranolovém soklu s rytými poli a nápisem datujícím opravu do roku 1927.

Socha je zanesena v císařském povinném otisku mapy stabilního katastru z r. 1843. Jde o obvyklou univerzální schematickou značku, křížek na podstavci.

Dříve socha zakončovala severní polní cestu ze Vchynic, na T křižovatce s hlavní silnicí Teplice – Lovosice. Dnes je tato cesta od Vchynic zaniklá.

Hlava sv. Václava je z odlišného druhu kamene, což patrně souvisí s obnovou památky v roce 1927. Dílo bylo restaurováno v roce 1984. Při dalším restaurování v roce 1995 byl nahrazen dřevěný čep spojující hlavu s tělem čepem nerezovým. V období 2010-12, zejména kvůli výstavbě dálnice D8 a návazných komunikací, se uvažovalo o transferu sochy, ke kterému ale nakonec nedošlo.

  • 1761 – vznik (dle rest. zprávy z r. 1995,  kde je uvedeno „dat. na soklu 1761“)
  • 1880 – obnova
  • 1927 – obnova
  • 1984 – restaurování
  • 1995 – restaurování

Socha se nachází severně od Vchynic, u místní části zvané Vinný Lis, při silnici z Lovosic do Bílinky. Původní napojení na obec je dnes přerušeno tělesem dálnice. Dílo stojí na vnější hraně silničního příkopu, v trávě. Obrací se čelem k silnici.

Celek je tvořen členěným podstavcem, plintem a vlastní sochou sv. Václava. Pro zhotovení díla byl využit jemnozrnný pískovec. Hlava je nepůvodní, z pískovce z jiného zdroje. Ratiště praporce i říšské jablko na knížecí koruně je nově dotvořeno z umělého kamene.

Soklová partie je ze třech stran zdobena zrcadlovým vrypem s obloukově projmutými rohy. Přechází ustupující profilací na hranolový dřík čtvercového průřezu. Přední i zadní strana dříku je zdobena vrypem vymezenými zrcadly, rovněž s obloukově projmutými rohy. Čelní zrcadlo je doplněno německým minuskulním nápisem s datací obnovy (Wieder errichtet / von der / Bewohnerschaft / Wchinitz / 1927). Dřík završuje římsová hlavice. Na bohatě rozvinutém plintu, profilovaném ze tří stran, stojí vlastní figura. Má lukovitě prohnuté tělo, jinak ale působí spíše blokovitě, strnule. Světec stojí v kontrapostu, váhu těla přenáší na pravou nohu. Oděn je do knížecího oděvu, který se skládá ze spodního šatu, sahajícího až ke kolenům, kožešinového pláště sepnutého na prsou a vysokých škorní. V pravé ruce drží praporec, levou rukou se opírá o štít se zemským znakem. Štít má mírně rokajový tvar s volutami na spodní a horní straně. Střední plochu zdobí reliéf přemyslovské orlice v mělce vpadlém oválném poli. Sv. Václav hledí před sebe, tvář má zarostlou plnovousem, na hlavě mu spočívá knížecí koruna.

Dílo vhodně dotváří krajinný obraz. Socha stojí stále na původním místě a tím udržuje paměť krajiny, odkazuje na původní uspořádání cest.

Series Navigation<< Pamětní deska T. G. Masaryka na Mateřské škole ve VchynicíchSocha Medová v Dolní Poustevně >>
Tagy