weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie v ulici U Plovárny v Děčíně

Na trávníku v ulici U Plovárny u Zámeckého rybníku v Děčíně stojí socha Panny Marie.

Socha je kulturní památkou:

Jde o barokní dílo z roku 1724. Užitím reliéfů a trojbokého podstavce je blízké dvojici skulptur sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána v Podmoklech z roku 1736. V 60. letech 20. stol. byla socha Panny Marie již vážně poškozena, hlava a ruce byly uraženy. V 70. letech bylo doporučeno objekt renovovat, přemístit nebo odepsat. V roce 1992 byla skulptura přesunuta na dvůr děčínského muzea, kde byla restaurována J. Koňákem a A. Koňákovovu. Sochu před restaurováním podpíral zezadu do římsy podstavce zasazený kovový prut, nyní již odstraněný.

Na volném prostranství v travnaté ploše za komunikací u břehu rybníka stojí na masivním trojbokém podstavci pískovcová socha Panny Marie Neposkvrněné – Immaculaty. Čelem se obrací do ulice U Plovárny a k rybníku, zády k parkovišti za trávníkem. Památku tvoří trojboký bohatě modelovaný podstavec dělený na sokl, dřík, krycí desku s profilovanou římsou a nástavec, na němž spočívá vrcholová socha na sféře obtočené hadem. Soklová architektura je zhotovená ze světle okrového pískovce, vrcholová socha z pískovce šedobílého odstínu. Soklovou architekturu charakterizuje masivní trojboký půdorys s okosenými hranami na lehce vystupující profilované patce, symbolizující Nejsvětější Trojici. Pohledové plochy dříku jsou opatřené vždy dvěma lehce zahloubenými obdélnými rámy s konkávně projmutými rohy, z nichž horní je menší, horizontálního charakteru. V každém ze spodních orámování se nachází nízký reliéf. Reliéfy v rámech zobrazují christologicky orientované výjevy ze života Panny Marie. Čelní, tedy východní reliéf znázorňuje Navštívení Panny Marie – patrné jsou fragmenty vítajících se postav ve dveřích Alžbětina domu. Severozápadní znázorňuje s největší pravděpodobností Uvedení Panny Marie do chrámu – dochovány jen relikty postav v trojúhelníkovité kompozici, v níž po schodišti, po jehož stranách stojí Jáchym a Anna, vystupuje P. Maria do chrámu, v jehož vstupu stojí velekněz Zachariáš. Jihozápadní znázorňuje Zvěstování Panně Marii – z poškozeného reliéfu je patrná klečící postava Panny Marie pod baldachýnem, na kterou dopadají paprsky ze vznášející se holubice Ducha svatého a relikty postavy archanděla Gabriela. Okosené hrany jsou pak v horní i dolní části opatřeny projmutými příložkami se stlačenými kanelovanými volutami v horní a dolní části. Na krycí desce je osazen menší, rovněž trojboký sokl pod vrcholovou sochu, který ve zjednodušené formě opakuje půdorys soklové architektury. Na něm spočívá v kontrapostu stojící vrcholová socha Panny Marie Immaculaty na zemské sféře obtočené hadem s jablkem u tlamy, na jehož hlavě spočívá pravá Mariina noha, levou má pokrčenou na srpku měsíce. Ruce jsou sepjaté před esovitě prohnutým tělem, hlava se naklání lehce k pravému rameni a mírně shlíží před sebe dolů. Její plášť spadající přes levé rameno je bohatě pročleněný záhyby. Vlasy má dlouhé, po zádech rozprostřené, za krkem sepnuté.

Dílo zatím neujasněného autora (snad okruh J. Fischera) je dokladem vývoje barokního sochařství v regionu a místního mariánského kultu. Ikonograficky je pozoruhodné propojením mariánské symboliky s christologickou v tematice reliéfů, zvýrazňující význam Panny Marie jako matky Ježíše Krista, a v neposlední řadě díky symbolickému půdorysu i s tematikou trojiční.

Původní evidenční list památky:

Socha Immaculaty pod zámkem u koupaliště na trojbokém soklu se zkoseným nárožím a reliefy na stěnách 1) obětování P. Marie, 2) zvěstování, 3) navštívení P. Marie. Nad římsou na nízkém soklíku vztyčena socha Immaculaty v životní velikosti, stojící na zeměkouli obepjaté hadem, levou nohou na půlměsíci, pravou na hlavě hada. Ruce a hlava uraženy. Draperie rozvlněna v trubkovitých záhybech.

Series Navigation<< Findlaterův obelisk v Karlových VarechPamětní deska Josefa Stejskala na budově u poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici >>
Tagy