weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u mostu ve Zlonicích

Pod náměstím Pod Lipami ve Zlonicích na okraji parku u ulice Dvořákova poblíž mostu přes Zlonický potok stojí socha svatého Jana Nepomuckého.
Jedná se o kulturní památku, ale záznam v Památkovém katalogu je strohý:

Pískovcová, mírně dynamicky provedená, socha zpodobňující světce v tradičním šatu dosedá na novodobý hranolový podstavec. Kvalitně provedená socha vznikla brzy po polovině 18. století.

O mnoho sdílnější není ani Původní evidenční list památky:

Na 1,5 m vysokém hranolovém podstavci s římsou je podstavec s ornamentem. Je na něm socha světce v nadživotní velikosti v řaseném rouchu a malým krucifixem v levé ruce. Na hlavě kvadrátek a nad ním 5 hvězd.

Doplňkový list situaci napravuje:

Tato socha stojí na západ od silnice procházející Zlonicemi. Na severu za sochou klesá kamenná opěrná zeď, pod kterou teče potok křižující silnici. Na jih od sochy je malá zatravněná plocha s několika vzrostlými stromy. U silnice rostou pámelníky, které sochu zakrývají.

Pod sochou je betonový hranolový sokl zhora ukončený přesazenou deskou. Do soklu je z obou stran zasazené trubkové zábradlí nad opěrnou zdí.

Vlastní socha je z pískovce. Tvoří jí barokně pojatá postava muže s nalevo skloněnou hlavou. V levé pokrčené ruce drží křížek s Kristem, ke kterému se sklání. Pravá ruka jde šikmo od těla. V místech kde opouští roucho je uražená. Ruka byla původně připojena bronzovým hřebem, který dosud zůstal v místě spoje.

Horní část roucha končící v úrovni kolen je bohatě řasená do šikmých záhybů, které zdůrazňují natočení trupu doleva směrem ke Kristovi. Spodní část roucha, která výstupuje pod horní a jde až k chodidlům postavy je řasená do svislých záhybů. Levá noha je mírně pokrčená. Zpod roucha vystupuje část levé boty.

U pravé nohy je hlava andělíčka hledící šikmo vzhůru. Horní část roucha je dole ukončená pruhem zdobeným rostlinými motivy.

Nahoře je jeste další část roucha, která jde přibližně do úrovně loktů a kryje ruce. Okolo krku tvoří límec přecházející vzadu do kapuce.

Hlava má dlouhé vlnité vlasy a bradku.Na hlavě je mitra. Okolo hlavy byla původně svatozář tvořená prstencem s pětibokými hvězdami, která je dnes okolo krku sochy.

Socha stojí na soklu z hora krytém mírně přesazenou deskou, pod kterou je sokl ve svislé rovině členěn konkávní křivkou dole zakončenou stupňovitě. Tyto stupně jsou širší než deska nad soklem. Konkávní plochy jsou zdobeny rost. ornamenty.

Socha a především sokl je olámaný vyspravený betonem. Kámen je místy porostlý mechem a řasami.

Nejdůkladnější info však obsahuje leták Památky Slaného a Slánska 7 – Svatojánská socha ze Zlonic:


Text z letáku k dispozici kompletně zde ->, část textu týkající se přímo sochy:

Sochu z mostu přestěhovali na dnešní místo někdy po roce 1945 při jeho rekonstrukci; tehdy odstranili postranní zídku a nahradili ji zábradlím, skulptura se tak již na most nevešla. Je nutné si položit otázku, zda tento sv. Jan byl pro zlonický most prvoplánově určen. Při prohlídce barokních pláten s vyobrazením Zlonic z doby kolem roku 1750 se to jeví jako sporné. Na vedutě z roku 1755 není most zachycen vůbec a stejně je tomu na pohledu na Zlonice se sv. Floriánem z roku 1767, který visí v kostele. Obrazové prameny vypovídají o tom, že v té době povozy Zlonický potok přejížděly po jednoduché mostní konstrukci, zatím však bez umělecké výzdoby. Navíc na obraze se sv. Floriánem, a to přibližně v místech, kde se dnes nacházejí Boží muka, stála mezi stromy socha sv. Jana Nepomuckého. A byla to právě ona, kterou posléze přenesli na nový most, jak také později poznamenal na základě vyprávění pamětníků František Sedláček v publikaci o Zlonicích v roce 1905.

Skulpturu tak můžeme i přesněji časově vročit, a to do období mezi roky 1755 a 1767. Starou mostní konstrukci nahradil někdy kolem roku 1800 most nový se zídkou, na kterou přemístili sv. Jana Nepomuckého z rynku a doplnili jej o dvojici klasicistních váz, které světce na mostě „doprovázely“. Naproti skulptuře vztyčili kovový kříž s Ukřižovaným – obdobné řešení opakovali později i v nedaleké Tmáni. Při úpravě po roce 1945 byl most zbaven umělecké výzdoby, ta však nezanikla, ale nachází se poblíž původního místa.

Obnovená socha sv. Jana Nepomuckého zhotovená z měkkého mšenského pískovce (výška cca 215 cm) představuje hodnotný příklad pozdně barokního sochařství v regionu. Vyniká jemným rotačním pohybem, který se promítá do modelace zřásnění rochety, oceníme zejména působivé gesto adorace sv. Jana k malému krucifixu – ojedinělý motiv mezi ostatními svatojánskými artefakty na Slánsku. Všimneme si i detailů, třeba pozoruhodného vypracování tváře svatého Jana.

Před zahájením restaurátorských prací byl povrch kamene smytý a sprašoval se, skulptura nesla stopy koroze a restaurátor zaznamenal navíc řadu trhlin, a to jak v partii hlavy, tak na krucifixu. Na hlavě sochy nalezl i stopy předcházejících oprav. Jak potvrdily laboratorní zkoušky, na některých místech se dochovaly zbytky dřívějších nátěrů. Poměrně náročným úkolem se ukázala rekonstrukce pravé ruky, která od zápěstí chyběla. Bylo tak třeba, aby sochař na základě historických fotografií doplnil jeden z hlavních bodů prostorového rozvinutí díla, který zároveň spoluvytvářel i obsahové vyznění adorující sochy – pokoru světce ke krucifixu, který držel v druhé ruce.

Sochař po konzultacích s pracovníky památkové péče připravil model, podle kterého pak vytvořil a posléze osadil novou ruku zhotovenou z kamene. Ostatní průběh opravy byl obdobný jako u jiných sochařských památek – mechanické očištění, chemické omytí, zábaly napuštěné hydrogenuhličitanem amonným a domytí díla horkou tlakovou vodou. Poté proběhla injektáž trhlin a oprava různých defektů, přičemž veškeré retuše byly provedeny s ohledem na strukturu i barevnost povrchu; na závěr restaurátor sochu hydrofobizoval a osadil svatozář s pěticí hvězd.

Památku se podařilo obnovit díky dotaci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, kterou město Zlonice získalo prostřednictvím MAS Přemyslovské střední Čechy. Práce prováděl akademický sochař Jan Turský ze Sosně u Jesenice.

Series Navigation<< Pamětní deska Antonína Dvořáka v ulici Dvořákova na domě čp. 53 ve ZlonicíchKamenná mohyla neznámého účelu ve Zlonicích >>
Tagy