weby pro nejsevernější čechy

Podstavec sochy v parku v Mostecké ulici ve Vtelně

Uprostřed parčíku u Mostecké ulice ve Vtelně stojí osamocený podstavec, kdysi na zcela jiném místě nesoucí sochu.

Stěhovavý artefakt je kulturní památkou:

Vysoký dvoudílný kamenný podstavec z roku 1732 (ještě se sochou) stál původně v obci Konobrže (MO), zlikvidované v rámci těžební činnosti. Rozhodnutím odboru kultury ONV v Mostě čj.: 253/87/Hl z 1. 6. 1987 byl přemístěn na místo vně ohradní zdi kostela Povýšení sv. Kříže ve Vtelně; podruhé byl přemístěn do parčíku v Mostecké ulici ve Vtelně

Kamenný podstavec stojí na betonové základně, která je o něco užší, než dolní část podstavce. Ta má obdélný, na šířku orientovaný tvar, styk jejích stěn tvoří zub, který se opakuje i ve vyšších úrovních podstavce. Podnož přechází konvex-konkávně v nízkou a širokou vypouklou část, zdobenou reliéfem vedle sebe kladených podlouhlých listů (?) se zaobleným horním koncem. Tento úsek pak přechází konkávně v hlavní část soklu, dole oddělenou profilovanou římsou. Na přední straně se zde nachází symetricky provedená kartuše zvlněného tvaru, nahoře a dole uprostřed zavinutá do voluty a zdobená akanty. V kartuši je umístěný alianční erb, nad středem horní části kartuše je koruna (starší evidenční list uvádí, že jde o erb rodu Pottpuschů a neznámý erb manželky; podle něj je na heraldicky pravé straně strom a na heraldicky levé straně trojúhelník se šupinami, postavený na vrcholu). Vlevo od koruny jsou na stěně podstavce vyrytá písmena L F I P V P (ve starším evidenčním listu je informace, že vpravo od koruny byla písmena A V; písmena L F I P V P interpretuje jako iniciály jména Leopolda Ferdinanda Ignáce Pottpusche z Pottpuschů). Na obou bočních stěnách je vyryté obdélné zrcadlo s vybíhajícím zaobleným středem dolní části. Na pravé boční stěně je v tomto zrcadle torzo konzoly (?), na protější straně tento zdobný prvek chybí. Na zadní stěně podstavce je torzo vystouplého pole. Podstavec nahoře ukončuje mohutná profilovaná římsa, na bocích ve středu značně přesahující přes podstavec. Výška soklu je 2,40 m.

Zvláštní je, že ani původní evidenční list památky nezmiňuje, jakou sochu vlastně podstavec nesl.

K přemístění podstavce od hřbitova do nově vzniklého parku došlo podle médií v roce 2015:

Mohutný barokní pod­stavec původně nesl velkou plastiku a dvě menší plastiky, zřejmě andílky, po boku. Po­chází z obce Konobrž u Mostu, která zanikla v důsledku postu­pující těžby uhlí, a v polovině sedmdesátých let 20. století byl přemístěn do Vtelna. Pod­stavec je kamenicky vysekán v barokním duchu s architek­tonickými prvky italské rene­sance. Má několik částí, které jsou v horní části zakončeny mohutně vynesenou profilovou hlavicí.

„Památka je sice v hava­rijním stavu, ale pískovec je poničen pouze mechanicky a je proto možné ho zachránit. V dílně ji postupně zbavujeme nepůvodních doplňků, čistíme a chemicky zpevňujeme orga­nokřemičitým konsolidantem. Zurážené chybějící části dílů podstavce budou plasticky do­plněny na nerezové výztuhy z odpovídajícího umělého ka­mene s tím, že konzoly po bo­cích dříku budou dotvořeny na základě vhodných analo­gií. Základový profilový stu­peň bude zaměřen a vyroben z odpovídajícího přírodního pís­kovce s tryskaným povrchem. Celá skladba bude osazena na nové místo na betonový zá­klad, poté bude pohledově ba­revně retušována, pak ošetřena proti rašení mikrovegetace a konzervována vodoodpudi­vým prostředkem proti nepří­zni počasí. Podobnou konzer­vací prošly i tři smírčí kříže,“ informoval Radomil Šolc, který byl pověřen restaurátor­skými pracemi.

Předchozí renovování proběhlo dle Památkového katalogu v roce 1980 (restaurátoři Petr Novotný a Bořivoj Rak).

Series Navigation<< Plastika Jaro v parku u ulice Ke Kostelu ve VtelněPlastika Mosty v nás u areálu Benedikt v Mostě >>
Tagy